Sveriges Ingenjörer

Tjänstledighet

Det finns en mängd möjligheter för dig som vill vara tjänstledig att få vara det. Det vanligaste är att vara tjänstledig för studier men du kan också vara ledig om du till exempel vill starta eget. Läs om vad som gäller vid olika sorters tjänstledighet.

Att ta tjänstledigt

Rätten till tjänstledighet regleras i lag som kan kompletteras genom kollektivavtal.

Du har bland annat rätt att vara tjänstledig för:

  • Utbildning/studier 
  • Militärtjänstgöring
  • Vissa politiska/fackliga uppdrag
  • Vård av anhörig (högst 100 sjukdagar totalt för varje person som vårdas)
  • Starta eget företag
  • Trängande familjeskäl (till exempel vid olycksfall)
  • Föräldraledighet

Tjänstledighet för studier

Alla, oavsett anställningsform, har rätt att ta tjänstledigt för studier. Rätten gäller om du har varit anställd hos arbetsgivaren i mer än sex månader eller sammanlagt minst tolv månader de senaste två åren. Arbetsgivaren har dock rätt att skjuta upp ledigheten i högst två år om det finns rimliga skäl. Har din arbetsplats kollektivavtal och arbetsgivaren vill skjuta upp ledigheten mer än sex månader så måste den fackliga organisationen godkänna det. Arbetsgivaren måste också kunna visa särskilda skäl för sina krav.

En studieledighet kan omfatta några enstaka timmar eller vara i flera år. Det finns ingen begränsning i tid. Du har rätt att avbryta studierna och återgå till arbetet om du meddelar arbetsgivaren i god tid. Arbetsgivaren har rätt att veta att du kommer tillbaka minst 14 dagar i förväg. Om ledigheten varat i över ett år måste du meddela det en månad innan.

Utbildningen måste inte vara utvecklande för den nuvarande arbetsplatsen och du bestämmer själv vad du vill studera. Utbildningen ska dock vara planmässigt upplag och det får inte vara rena självstudier.

När du återgår till arbetet har du rätt att få tillbaka din tidigare tjänst eller en likvärdig. Lönen ska heller inte försämras av studieledigheten, utan minst följa löneutvecklingen på arbetsplatsen. Det är inte tillåtet att säga upp eller avskeda någon enbart av den anledningen att arbetstagaren begär studieledigt.

Du kan också ha rätt att återgå till arbetet under ferier. Ett sådant önskemål måste tas med i ansökan om studieledighet.

Tjänstledighet för att starta eget

Du kan få tjänstledigt för att starta och driva ett eget företag. Anmälan till din arbetsgivare ska ske minst tre månader i förväg och i många delar gäller samma regler som för studier. 

Undantag:

  • Det startade företaget får inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet
  • Du har endast rätt till max sex månaders ledighet
  • Ledigheten får inte innebära en väsentlig olägenhet för arbetsgivaren

Annan tjänsledighet

Tjänstledighet för militärtjänstgöring

Arbetsgivare ned anställda som blir uttagna till att fullgöra värnpliktstjänstgöring är skyldiga att bevilja ledighet för detta. I övrigt framgår rätten till ledighet för militära syften av lagen om vissa försvarsmaktsanställningar. Någon generell rätt till ledighet för att på eget initiativ frivilligt hjälpa till eller på annat sätt engagera sig i försvarsangelägenheter finns inte. Tjänstledighet i sådana situationer måste i så fall arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om.

Övrig tjänstledighet 

Inget hindrar att arbetsgivaren beviljar tjänstledigt även utan stöd i lagar eller kollektivavtal.

Löneavdrag vid tjänstledighet

När du är tjänstledig görs avdrag på din lön. Avdragen skiftar beroende på vilket kollektivavtalsområde du tillhör. Saknas kollektivavtal bör du komma överens med arbetsgivaren om löneavdraget innan du går på tjänstledighet.

Till toppen