Sveriges Ingenjörer

Uthyrningslagen

Uthyrningslagen omfattar personer som anställs av bemanningsföretag i syfte att hyras ut till kundföretag för att arbeta under kundföretagets kontroll och ledning. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Ett bemanningsföretag är ett företag som anställer arbetstagare i syfte att hyra ut dessa för arbete under ledning av ett kundföretag. För att omfattas av uthyrningslagen ska du vara anställd av ett bemanningsföretag och syftet med din anställning ska vara att hyras ut till ett kundföretag för att arbeta under kundföretagets kontroll och ledning.

Förenklat kan sägas att det är fråga om uthyrning enligt uthyrningslagen när personal ställs till ett kundföretags förfogande för att löpande utföra arbete som kundföretaget bestämmer. Du som inte utför ditt arbete under sådana förutsättningar omfattas alltså inte av lagen.

Lagen ska alltså inte tillämpas på samtliga arbetstagare som hyrs in av kundföretag. En bedömning måste göras i varje enskilt fall för att kunna bilda sig en uppfattning om lagen är tillämplig i just ditt fall.

Ny regel kan ge anställning hos kundföretaget

Den 1 oktober 2022 infördes en ny regel i uthyrningslagen. Den innebär att den som hyrts in från ett bemanningsföretag i mer än 24 månader ska erbjudas en tillsvidareanställning i kundföretaget alternativt erhålla två månadslöner i kompensation från kundföretaget som hyrt in arbetstagaren. Bestämmelsen kan tidigast komma att tillämpas den 1 oktober 2024 då regeln först då varit i bruk i två år. Regeln är en del av överenskommelsen om ett nytt huvudavtal som Svenskt Näringsliv, LO och PTK träffat.

Vad gäller om jag omfattas av uthyrningslagen?

Förutsatt att du har varit placerad vid ett och samma kundföretag och på en och samma arbetsplats under sammanlagt mer än 24 månader under en 36 månaders-period uppkommer skyldigheter för kundföretaget.

Kundföretaget kan välja att erbjuda dig en tillsvidareanställning. Ett sådant erbjudande ska lämnas senast en månad efter det att 24 månaders-perioden passerats. Du ska få skälig betänketid att överväga erbjudandet. Tackar du nej till erbjudandet kan inhyrningen fortgå som tidigare. Tackar du ja till erbjudandet upphör din nuvarande anställning hos bemanningsföretaget på tillträdesdagen av din nya tillsvidareanställning hos kundföretaget.

Det kundföretag som så önskar kan i stället för att erbjuda dig en tillsvidareanställning ersätta dig med två aktuella månadslöner – alltså den faktiska månadslön du erhåller från din arbetsgivare som uthyrd till kundföretaget. Om kundföretaget betalat ersättning kan uppdraget därefter fortgå som tidigare.

Vi kan vägleda dig

Om du är medlem i Sveriges ingenjörer och funderar på om uthyrningslagen är tillämplig just för din anställning och utifrån din situation, ta kontakt med vår rådgivning för en diskussion utifrån de specifika omständigheterna som gäller för just dig.

 

Till toppen