Sveriges Ingenjörer

Lönelexikon

Här hittar du vårt lönelexikon som är användbart inför lönesamtalet.

Avtalsvärde

Det samlade värdet (den beräknade kostnadsökningen) av ett centralt kollektivavtal. I avtalsvärdet ingår löneökningar och värdet av villkorsändringar i kollektivavtal. 

Individuell löneutveckling - identiska individer

Samma individs lön mäts med ett års mellanrum. De individuella löneökningstalen innefattar allt som händer individerna under ett helt år, även högre lön på grund av befattningsbyten. 

Löneglidning

Medlingsinstitutet definierar det som; löneökningar som sker utöver den nivå som kollektivavtalet ger. 

Lönestruktur

Lönestruktur, lönerna och dess inbördes förhållande till varandra beskrivet i ett system, kan redovisas på olika sätt. Sveriges Ingenjörer beskriver det genom lönekurvans form eller lutning för olika medlemsgrupper och redovisar lönestrukturen i form av ett diagram med examens- eller födelseår på x-axeln. Se vidare i dokumentet Nivå och struktur längst ner på sidan.

Märket

Industrins överenskommelse om löneökning som har en normerande effekt på avtal. 

Nivåhöjningstal - kollektiv löneutveckling - lönekostnadsökning

Nivåhöjningstalet/ kollektiva löneutvecklingen/ lönekostnadsökning är kostnadsökningen för lönerna under ett år. Hela gruppen år 1 jämförs med hela gruppen år 2. De som går i pension år två ”faller ut” och in kommer nyanställda. Se vidare i dokumentet Nivå och struktur längst ner på sidan.

Revisionsutfall

Revisionsutfallet är den procentuella ökningen av lönesumman vid revisionsdatumet. 

Värdeskapande tillägg och generellt påslag

Värdeskapande tillägg är individuell kompensation för ökad erfarenhet och ansvar, och förmåga att ta på sig fler och svårare arbetsuppgifter. Det generella påslaget utgår ifrån arbetsgivarens konkurrenskraft och lönsamhet.

Senast uppdaterad 2023-07-10
Till toppen