Sveriges Ingenjörers lönestatistik

Med Saco Lönesök kan du göra lönejämförelser av ingångslöner och löneutveckling, både för din egen utbildning och yrke och för andra yrkesgrupper. Du kan titta på löner för enbart medlemmar i Sveriges Ingenjörer men också inkludera de övriga 18 förbund som ingår i Saco lönesök.

Hur fungerar vår lönestatisk, vad betyder begreppen och vad innehåller statistiken?

I lönedatabasen Saco Lönesök kan du som medlem i Sveriges Ingenjörer jämföra din lön med andra ingenjörslöner. Använd statistiken i syfte att få rätt lön.

I Saco Lönesök hittar du medellöner och uppgifter om lönespridning för olika åldersgrupper, examensår, utbildningar, befattningar, regioner och arbetsmarknadssektorer. Dessutom finns löneuppgifter från offentliga arbetsgivare. Statistiken presenteras i tabeller och olika typer av diagram (boxplot, stapel, linje).

Lönestatistikdatabasen omfattar uppgifter från den årliga löneenkäten som förbunden gör. När du kommer till Saco Lönesök hamnar du automatiskt på data gällande medlemmar i Sveriges Ingenjörer. Du väljer själv urvalsvariabler. Diagram och statistiktabeller kan sparas som pdf-fil, e-postas eller skrivas ut.

Saco Lönesök är enbart tillgänglig för medlemmar.

Insamling

Underlaget till lönestatistiken samlas in med hjälp av en enkät till Sveriges Ingenjörers alla yrkesverksamma medlemmar (ej egenföretagare) bosatta i Sverige.

Användning

Lönestatistiken används som underlag och informationskälla vid såväl centrala som lokala löneförhandlingar. Enskilda medlemmar kan informera sig om marknadslöneläget för t ex olika civilingenjörs- och högskoleingenjörs-kategorier verksamma inom olika arbetsmarknadssektorer, branscher, regioner, arbetsområden och befattningsnivåer. Statistiken får en allt större acceptans och spridning på arbetsmarknaden, även många arbetsgivare använder den som informationskälla.

Lönestatistiken redovisas per examensår eller födelseår. Merparten av individerna i underlaget går i princip direkt från gymnasiet till studier på högskolan vilket innebär att de flesta nyexaminerade är ungefär lika gamla. I statistiktabellerna kan inte utläsas om det i underlaget finns individer som tagit examen senare och som kan ha relevant arbetslivserfarenhet innan examen togs. Det kan därför vara lämpligt att även titta på statistiken fördelad per födelseår som komplement.

Redovisning av statistiken

Statistiken på Sveriges Ingenjörers hemsida redovisas i första hand i en lönestatistikdatabas, Saco Lönesök, där man kan göra egna sökningar och skapa lönetabeller utifrån ett antal olika urvalskriterier.

Sveriges Ingenjörers lönestatistik avser total månadslön om ingenting annat anges. I lönebegreppet total månadslön ingår:

• Fast månadslön

• Rörlig lön, genomsnittligt per månad (t ex bonus, provision, resultatlön)

• Förmåner, genomsnittligt per månad (t ex bilförmån, lunchförmån)

 

I lönestatistiken ingår ej:

• Särskild övertidsersättning

• Traktamenten

• Restidsersättning

• Semesterersättning

I lönestatistikdatabasen kan man även se lönestatistik baserad på enbart fast månadslön och det går också att ta fram statistik uppdelad på de som har rätt till, respektive inte rätt till, övertidsersättning. Statistiken är fördelad på examensår eller födelseår. För varje årskull redovisas antal samt statistikmåtten som beskrivs nedan.

 

Medelvärde (Aritmetiskt medelvärde):

Medelvärdet är summan av de observerade värdena dividerad med antalet observa-tioner. Exempelvis summan av alla löner i en årskull dividerat med antalet löneobservationer i samma årskull.

Median:

Delar materialet i två lika stora delar. När observationerna i ett material är ordnade i storleksordning är medianen mittobservationens variabelvärde. Om antalet observa-tioner är jämnt blir medianen medelvärdet av de två mittvärdena. Medianlönen är den lön där 50 procent av lönerna är lägre och 50 procent av lönerna är högre.

Kvartiler:

Delar materialet i fyra lika stora delar, första, andra och tredje kvartil.

Median och andra kvartil är samma sak. 1:a kvartilen är den lön där 25 procent av lönerna är lägre (eller lika med) och 75 procent av lönerna är högre. 3:e kvartilen är den lön där 75 procent av lönerna är lägre (eller lika med) och 25 procent av lönerna är högre.

Percentiler:

Delar materialet i tio lika stora delar, 10:e, 20:e…….. och 90:e percentil.

Median och 50:e percentil är samma sak. 10:e percentilen är den lön där 10 procent av lönerna är lägre (eller lika med) och 90 procent av lönerna är högre. 90:e percentil är den lön där 90 procent av lönerna är lägre (eller lika med) och 10 procent av lönerna är högre.

Så räknar vi fram ingångslönerna

Normalt sett räknas ingångslönen fram genom att titta på föregående års utfall. Här delas gruppen in i civil- respektive högskoleingenjörer. Sedan utgår vi från samtliga sektorer sammantaget. Rekommendationen utgår sedan från den övre kvartilen inom respektive utbildningsgrupp som sedan räknas upp med förväntad inflation för det kommande året.

 

 

För 2020 ändrades beräkningsmodellen då utfallet för 2020 var lägre än normalt pga de uteblivna lönerevisionerna. Därför lade vi i 2021 års rekommendation in en bedömning av hur marknaden ser ut för nyexaminerade ingenjörer.

Senast uppdaterad 2021-06-28
Till toppen