Sveriges Ingenjörer

Patentrådgivning

Har du en bra idé som du vill ta vara på och utveckla? Då kan du ta hjälp av vår patentrådgivning för att undersöka om idén är din och om den går att skydda.

Rådgivning om patent och uppfinningar

Ett patent handlar både om att skydda en idé mot kopiering och om att skapa en affärsmässig fördel. För dig som är anställd är det viktigt att kontrollera om en idé tillhör arbetsgivaren eller om den kan anses tillhöra dig själv. Som anställd kan det bli aktuellt med ersättning om arbetsgivaren kan anses äga idén. Är din idé framtagen utanför din anställning eller som egen företagare så finns många möjligheter och hinder innan den kan bli verklighet. Våra jurister hjälper dig att göra en första bedömning.

Vill du testa om det är nån idé med din idé?

Är du medlem i Sveriges Ingenjörer så kan du kontakta oss så gör vi en första bedömning om din idé håller måttet för att söka patent på eller om du skulle ha rätt till ersättning inom ramen för din anställning. Skriv till Patentrådgivningen på forhandling@sverigesingenjorer.se och ange Patentrådgivning i ämnesraden.

Beskriv översiktligt din idé och vilket teknikområde din idé gäller samt om idén är framtagen inom ramen för din anställning eller ej. Tänk på att en grundförutsättning för att få patent är nyhetskravet, så var försiktig med att beskriva din idé i detalj i mejlet. Vi arbetar under sekretess och kommer inte utan ditt samtycke att föra den information du lämnar till oss vidare. Ange ditt telefon- och medlemsnummer så kan våra jurister höra av sig till dig och diskutera förutsättningarna för just din idé.

Sveriges Ingenjörer har startat ett samarbete med IP-byrån AWA med uppdraget att göra professionella bedömningar av de idéer som kommer in till vår Patentrådgivning. Samarbetet innebär två timmar kostnadsfritt för dig som medlem för en första bedömning. AWA tar kontakt med dig inom en vecka. Vill du sen arbeta vidare med AWA har vi förhandlat fram ett rabatterat pris för dig som är medlem.

Du kan läsa mer om AWA på deras webbplats.

Frågor och svar om patent

  • Nyhet - ska vara absolut ny, dvs inte tidigare känd någonstans i världen
  • Uppfinningshöjd - skiljer sig från teknikens ståndpunkt så mycket att den inte är nära till hands för en fackman på det tekniska området
  • Industriellt tillämpbar - teknisk karaktär, teknisk effekt, reproducerbar

20 år från ansökningsdagen.

Uppfinnaravtalet delar upp de anställdas uppfinningar i kategorierna A, B och C.

A-uppfinningar är uppfinningar som faller inom ramen för din anställning. Det saknar betydelse om arbetet som lett fram till uppfinningen är din huvudsakliga arbetsuppgift eller inte. Inom denna kategori faller alltså både forsknings¬uppfinningar och övriga tjänsteuppfinningar i lagens mening. En A-uppfinning tillhör arbetsgivaren. Arbetsgivaren avgör själv om och i vilken utsträckning uppfinningen ska patenteras.

B-uppfinningar är uppfinningar vars utnyttjande faller inom arbetsgivarens verksamhetsområde men som inte är A-uppfinningar. Du kan t.ex. ha kommit fram till uppfinningen genom att på eget initiativ intressera dig för en fråga som egentligen sorterar under en annan sektion inom företaget, eller som det i varje fall inte ankommer dig att syssla med. En uppfinning som du gör på din fritid är en B-uppfinning om den faller inom din arbetsgivares verksamhetsområde. B-uppfinningar tillhör inte arbetsgivaren, men denne har precis som för forskningsuppfinningar en rätt att överta all rätt till en sådan uppfinning. Arbetsgivaren ska meddela uppfinnaren sitt beslut inom fyra månader från dagen för anmälan av uppfinningen. Först efter åtta månader har du som uppfinnare rätt att själv söka patent på B-uppfinningen om arbetsgivaren dessförinnan inte meddelat att han eller hon vill förvärva uppfinningen.

C-uppfinningar är uppfinningar som helt saknar samband med tjänsten och som dessutom faller utanför arbetsgivarens verksamhetsområde. C-uppfinningar är fria uppfinningar som arbetsgivaren inte har någon rätt till.

Ja, om det faller inom arbetsgivarens verksamhetsområde är du skyldig att utan dröjsmål underrätta arbetsgivaren om detta. Underrättelsen ska vara så utformad att arbetsgivaren med ledning av den kan bedöma uppfinningens karaktär och betydelse. Läs mer i Uppfinnaravtalet.

Visste du att..

Företag som uppmuntrar och belönar anställda som är kreativa och tar fram innovationer är mer lönsamma.

Sambandet mellan innovation och lönsamhet är känt men Sveriges Ingenjörers Innovations- och konjunkturrapporten visar också att det finns samband mellan lönsamhet, tillgång till kompetens och ersättningssystem som uppmuntrar innovationer.

Rapporten visar att företag som har ersättningssystem som uppmuntrar de anställda att ta fram innovationer får fram fler världsledande produkter och tjänster. Sex av tio företag som var först på världsmarknaden med en produktinnovation under förra året belönar sina anställdas uppfinningar. Motsvarande för företag som inte hade ersättningssystem men ändå var först i världen var 38 procent.

Här hjälpte Sveriges Ingenjörer till

I ett av de fall där vi hjälpte en medlem handlade det om att arbetsgivaren, som mottagit en uppfinningsanmälan avseende en B-uppfinning från medlemmen, inte begärde att få överta uppfinningen inom de åtta månader som anges i Uppfinnaravtalet. Medlemmen hade därför fri förfoganderätt till sin uppfinning och sökte patent i eget namn. Arbetsgivaren började därefter nyttja uppfinningen inom verksamheten.

Medlemmen vände sig till oss för hjälp kring rätten till ersättning. Vi företrädde medlemmen i förhandlingarna, som resulterade i en försäljning av patenträttigheterna till arbetsgivaren mot en engångsersättning. AWA bistod med granskning av överlåtelseavtalet.

Arbetstagares innovationer

Det är inte ovanligt att innovationer uppstår i en anställning. Rättigheter och skyldigheter kring arbetstagares uppfinningar finns i både lag och kollektivavtal. När anställningen har bidragit till uppfinningens tillkomst har det ansetts rimligt att arbetsgivaren har en större eller mindre rätt till uppfinningen, beroende på hur stark kopplingen varit mellan arbetstagarens arbetsuppgifter och uppfinningen.

Senast uppdaterad 2022-03-09
Till toppen