Sveriges Ingenjörer

Hederskodex

Teknik och naturvetenskap är kraftfulla verktyg i människans tjänst, både på gott och ont. De har i grunden omvandlat samhället och kommer att djupgående påverka mänskligheten även i framtiden.

Ingenjörer är bärare och förvaltare av den tekniska kunskapen. Detta ger ett särskilt ansvar att verka för att tekniken används för samhällets och mänsklighetens bästa och för att den i förbättrad form förs vidare till kommande generationer.

Redan 1929 antog Teknologföreningen en hederskodex för ingenjörer. Bakgrunden var den professionaliseringsprocess som ingenjörsyrket genomgick under början av 1900-talet och behovet att formalisera frågor kring ingenjörens yrkesroll och samverkan med det omgivande samhället.

Läs här om historien bakom en hederskodex för ingenjörer

Så här ser Sveriges Ingenjörer hederskodex ut idag:

Hederskodex

 • Ingenjören bör i sin yrkesutövning känna ett personligt ansvar för att tekniken används på ett sätt som gagnar människa, miljö och samhälle.
 • Ingenjören bör sträva efter att förbättra tekniken och det tekniska kunnandet i riktning mot ett effektivare resursutnyttjande utan skadeverkningar. 
 • Ingenjören bör ställa sitt kunnande till förfogande i offentliga och enskilda sammanhang för att uppnå bästa beslutsunderlag och belysa teknikens möjligheter och risker. 
 • Ingenjören bör inte arbeta inom eller samverka med företag och organisationer av tvivelaktig karaktär eller med mål som strider mot personlig övertygelse. 
 • Ingenjören bör visa full lojalitet mot arbetsgivare och arbetskamrater. Svårigheter härvidlag bör tas upp till öppen diskussion, i första hand på arbetsplatsen. 
 • Ingenjören får inte använda otillbörliga metoder i tävlan om anställning, uppdrag eller beställning, ej heller försöka skada kollegors anseende genom obefogade beskyllningar. 
 • Ingenjören bör respektera anförtrodda upplysningars konfidentiella natur samt andras rätt till uppslag, uppfinningar, utredningar, planer och ritningar. 
 • Ingenjören får inte gynna obehöriga intressen och bör öppet redovisa ekonomiska och andra intressen som kan påverka tilltron till hans eller hennes opartiskhet och omdöme. 
 • Ingenjören bör enskilt och offentligt, i tal och skrift, sträva efter ett sakligt framställningssätt och undvika felaktiga, missvisande eller överdrivna påståenden. 
 • Ingenjören bör aktivt stödja kollegor, som råkar i svårigheter på grund av ett handlande i enlighet med dessa regler, samt enligt bästa övertygelse avstyra brott mot dem.

Läs mer om ingenjörsyrkets historia på ingenjorshistoria.se

 • Engineers in their professional capacity ought to feel personally responsible for technology being used in a manner that benefits humanity, the environment and society.

 • Engineers ought to strive to improve technology and technological knowledge so as to achieve more efficient use of resources without harmful effects.

 • Engineers ought to offer their knowledge in both public and private contexts so as to ensure the best possible basis for decisions and to illuminate both the opportunities and the risks associated with technology.

 • Engineers ought not to work for or cooperate with companies and organisations of a questionable nature or with objectives that conflict with personal beliefs.

 • Engineers ought to show complete loyalty to employers and colleagues. Difficulties in this respect ought to be raised in open discussions, in the first instance at the workplace.
 • Engineers must not use inappropriate methods when competing for employment, assignments or orders, and nor should they attempt to damage the reputation of colleagues with unfounded allegations.

 • Engineers ought to respect entrusted information of a confidential nature and others' rights to ideas, inventions, studies, plans and blueprints.

 • Engineers must not favour vested interests and ought to openly report financial and other interests that could impair confidence in their impartiality and judgement.

 • Engineers ought to both publicly and privately, in writing and rhetoric, strive for factual presentations and avoid erroneous, misleading or exaggerated statements.

 • Engineers ought to actively support colleagues who encounter difficulties as a result of acting in accordance with
  these principles and, to the best of their belief, avert criminal actions against them.
Senast uppdaterad 2023-04-28
Till toppen