Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer internationellt

Sveriges Ingenjörer verkar på en global arbetsmarknad. Nästan en fjärdedel av alla anställda i Sverige arbetar i ett utlandsägt företag och en majoritet av våra medlemmar verkar på något sätt i en internationell miljö. För att kunna främja och stärka ingenjörernas villkor arbetar också förbundet internationellt.

Den svenska modellen, där parterna kommer överens och sluter kollektivavtal utan inblandning av politiken, är unik såväl i Europa som i världen i övrigt. Det vanliga är att en större del av regleringen på arbetsmarknaden sker genom lagstiftning. Sveriges Ingenjörer arbetar, liksom andra svenska fackförbund, för att vi ska kunna behålla och utveckla den svenska modellen. Vi ser att vårt sätt att arbeta, i nära dialog mellan anställda och arbetsgivare är en konkurrensfördel som starkt har bidragit till våra företags framgångar och vi vill behålla och utveckla det sättet att arbeta på.

En del av det internationella arbetet består av att sprida kunskap och förståelse för vårt sätt att samarbeta parterna emellan. Vi arbetar också för att fler ingenjörer och tjänstemän ska få tillfälle att arbeta fackligt och för anställdas rättigheter över huvud taget.

Klimatförändringarna och den omställning av näringsliv och samhälle som krävs för att hålla temperaturökningen så liten som möjligt är en stor facklig fråga eftersom många jobb kommer att påverkas på något sätt av den. Många arbetstagare, även högutbildade kommer behöva mer utbildning eller utbildning inom nya områden. Rättvis omställning, ”just transition”, där alla anställda får bra möjligheter att hålla sig anställningsbara är i topp på dagordningen i det internationella fackliga arbetet just nu. Digitaliseringen och hur arbetslivet ska se ut efter pandemin är andra stora frågor.

Tyngdpunkten i Sveriges Ingenjörers internationella arbete finns på nordisk och europeisk nivå.

Norden

Förbundet är en av grundarna av ANE, Association of Nordic Engineers där Ingenjörsförbunden i Norge, Danmark, Sverige och Island tillsammans driver olika frågor av intresse för professionen och för förbunden.

Hösten 2021 kom ANE med en nordisk rapport om hållbart gränslöst arbete baserad på medlemmarnas erfarenheter och tankar om digitalt, platsoberoende arbete.

Se rapporten om hållbart gränslöst arbete

ANE har också arbetat mycket med AI och etik och ingenjörernas roll i framtagandet av ansvarsfull AI.

Du hittar ANEs rapporter och annat material här

I ANE sker också viss samordning vad gäller arbetet i UNI och IndustriALL (se nedan).

Europa

Genom federationerna IndustriAll Europe och UNI Europa arbetar förbundet med att påverka utvecklingen i olika frågor om arbetsliv och anställningsvillkor inom industrisektorn respektive tjänstesektorn.

Det operativa arbetet sker i olika arbetsgrupper vad gäller IndustriAll och den nordiska ”underorganisationen” Industrianställda i Norden, IN.

I UNI Europa är arbetet organiserat efter sektorer. Sveriges Ingenjörer är mest aktiva i UNI ICTS (IT, Telekom och STD) och i den tvärsektoriella UNI Professionals and Managers, men vi är också medlemmar i sektorsorganisationerna Bank, Finans & Försäkring samt i Post & Kommunikation.

Engineers Europe (tidigare FEANI) är en europeisk ingenjörsfederation med 29 medlemsorganisationer från lika många länder och omfattar cirka 3,5 miljoner ingenjörer. Sveriges Ingenjörer utser den svenska nationalkommittén för Engineers Europe och företräder det svenska medlemskapet. 

Engineers Europe är officiell instans för EU-kommissionen i frågor som rör ingenjörer och också rådgivande till Europarådet samt FN-organen UNESCO och UNIDO.

Engineers Europe utvärderar europeiska ingenjörsutbildningar enligt fastlagda kriterier för ingenjörsmässighet, vetenskaplig nivå och bredd. Godkända utbildningar tas upp i EEED Database, vilket innebär att utbildningen får en kvalitetsstämpel som är erkänd både i Europa och i världen. Engineers Europe utfärdar titeln EUR ING.

Världen

Sveriges Ingenjörer är också medlem i de globala organisationerna IndustriAll Global Union och UNI Global Union.

Genom UNI är vi medlemmar av Amazon Alliance som arbetar med att motverka företaget Amazons fackföreningsfientliga uppträdande och främja de anställdas arbetsvillkor.

Genom vårt medlemskap i Saco är vi med i EFS, populärt kallat Europafacket, i EU:s ekonomiska och sociala kommitté.

Saco ingår även tillsammans med LO och TCO i Union to Union, de svenska fackens biståndsorganisation som genom medel från Sida stöttar uppbyggnad och utveckling av fackligt arbete i världen.

Sveriges Ingenjörer företräder Saco-förbunden i olika forum för frihandelsfrågor som EFS kommitté för handel mm.

Förbundet representerar även Saco i den svenska nationella kontaktpunkten för OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt i Trade Union Advisory Committee (TUAC) vid OECD.

Union to Union

Fotograf Stefan Nilsson och skribent Anna Hjorth
Senast uppdaterad 2023-04-20
Till toppen