Sveriges Ingenjörer
Aktuellt Opinion 19 februari 2020

Missvisande prognos från Arbetsförmedlingen

Den upplevda bristen på ingenjörer bland arbetsgivare som redovisas i myndighetens nya prognos är missvisande.  

Förbundets bedömning är att arbetsmarknaden för civil- och högskoleingenjörer totalt sett är i balans

Den 19 februari presenterade Arbetsförmedlingen sin prognos - Här är hetaste yrkena 2025 - som ska visa jobbchanserna för olika yrken och utbildningar på svensk arbetsmarknad. 

Ingenjörer är en av de grupper som pekas ut där konkurrensen är mindre och chansen att få jobb är bra.

Förbundets bedömning är att arbetsmarknaden för civil- och högskoleingenjörer totalt sett är i balans. Vi delar inte Arbetsförmedlingens uppfattning att det råder brist på civilingenjörer, då antalet högskoleutbildade inom teknik har vuxit kraftigt de senaste årtiondena och i stort motsvarar marknadens efterfrågan.

Däremot delar vi Arbetsförmedlingens analys att efterfrågan på yrkeserfarna ingenjörer är avsevärt högre än för nyexaminerade. Det som det är brist på är arbetsgivare som är beredda att ge tillräckligt goda lönevillkor och kompetensutveckling.

Uppgifter från Universitetskanslersämbetet över etableringen på arbetsmarknaden för nyexaminerade visar att andelen etablerade med teknisk högskoleutbildning i regel har legat över genomsnittet. Teknikområdet är samtidigt mycket brett, med andra examina än de till ingenjör och många inriktningar – data, bygg, teknisk fysik med flera och varianter inom dessa – med olika etableringsgrad.

Enligt SCB:s årliga arbetskraftsbarometer, som bygger på arbetsgivares bedömningar av rekryteringsläget för olika utbildningar, har tillgången på nyexaminerade civilingenjörer som regel varit balanserad.

Civilingenjörens yrke är brett, och arbetsuppgifterna kan innebära allt från forskning och utveckling av ny teknik till produktionsplanering och marknadsföring. Med stigande erfarenhet får civilingenjören ofta chefs- eller företagsledande roller. 2018 fanns i Sverige c:a 125 000 civilingenjörer (inklusive ett mindre antal med en masterexamen inom teknik).Ytterligare 14 000 hade en teknologie doktorsexamen.

Högskoleingenjörer arbetar bland annat med olika former av tekniskt utvecklings- och konstruktionsarbete. Högskoleingenjören arbetar som regel nära verksamheten, ofta i samarbete med civilingenjörer och andra yrkesgrupper. Arbeten finns inom industrin och på konsultföretag, de affärsdrivande verken och inom områdena stadsbyggnad, energiförsörjning och fastigheter. 2018 fanns i Sverige ungefär 43 000 med högskoleingenjörsutbildning. Därutöver fanns 13 000 med en teknologie kandidatexamen och 6 500 med en teknologie magister.

Till toppen