Sveriges Ingenjörer
Opinion 18 maj 2020

Mångfaldskoden är inte knäckt

Stiftelsen Allbright, som jobbar för jämställdhet i näringslivet, har i en rapport granskat techbolagen. I rapporten vittnas det om en ovälkomnande tillvaro för kvinnor och icke-vita medarbetare. Förbundsordförande Ulrika Lindstrand kommenterar resultatet.

Allbrights rapport "Tech lever grabbmyten" 

Klicka för att läsa rapporten på Allbright.se

Vi kan inte ha en miljö som attraherar mindre än hälften av befolkningen, vi behöver alla kompetenser vi kan få tag på för att utveckla det svenska näringslivet. Mångfald behövs för att tillföra värden som inte kan fås med en ensidigt sammansatt grupp. Det är en förutsättning för en god innovationskultur.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

I den enkät som ligger till grund för rapporten uppger mer än var tredje kvinna på de granskade techbolagen att hon blivit utsatt för diskriminering. Bland de icke-vita kvinnor som har besvarat enkäten uppger 58 procent att de har upplevt diskriminering.

- Det är sorgligt att läsa att techbranschen inte har kommit längre, säger Ulrika Lindstrand. Det skickar dåliga signaler både till studenter och potentiella medarbetare och kommer sannolikt att leda till att branschen blir mindre attraktiv och att man riskerar att tappa kompetens.

Jämställdhetsarbetet försvåras enligt techbolagen själva av tillväxttakten. Man tycker sig tvingad till snabba rekryteringar, och med det kommer slarviga rekryteringsprocesser som lätt landar i att man rekryterar ur personliga nätverk.

Ytterligare en sannolik effekt av bristen på mångfald är det kan påverka företagens affärsutveckling och möjligheter att nå ut till viktiga konsumentgrupper. Det är förödande för företagens varumärke på längre sikt.

 

Med kollektivavtal ingår aktivt arbete med mångfald och jämställdhet. Facklig representation på en arbetsplats ger möjligheter till enade krafter för att åtgärda denna typ av brister. Det borde fler techbolag ta fasta på.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Majoriteten av de bolag som granskats i rapporten förklarar sig med att man i startup-fasen varit mer fokuserade på tillväxt i affären, snarare än mångfaldsfrågor. Allt är dock inte nattsvart. Hälften av de techbolag som har granskats har nyligen satt upp rutiner och instruktioner för att rekryteringar ska bejaka mångfald.

- Jämställda arbetsplatser är bättre av många olika skäl, säger Ulrika Lindstrand. Det är viktigt att även arbetsgivare inom techbranschen får ett större fokus på och förståelse för de här perspektiven.

Till toppen