Sveriges Ingenjörer
Aktuellt

Två av tre chefer jobbar alltid över

Mer än två tredjedelar hinner inte med sitt jobb på ordinarie arbetstid. En snittarbetstid på över 50 timmar i veckan. Så ser vardagen ut för ingenjörer som är chefer. En undersökning bland Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar visar att trycket är högt på cheferna.

En ingenjör med chefsjobb kan förvänta sig en arbetsbörda som motsvarar en extra arbetsvecka i månaden. Bara drygt hälften av cheferna, 55 procent, svarar att det går att förena privatliv och chefskap på ett bra sätt. Samtidigt upplyser många att de arbetar helger och kvällar för att klara de krav som arbetet ställer på dem. En högre andel av de yngre cheferna mellan 30 och 35 år ger svaret att det inte går att få ihop livspusslet och att arbetsbelastningen är för hög.

– Förbundets chefsmedlemmar måste få en rimligare arbetsbelast­ning. Även ett chefsjobb bör gå att sköta på normal arbetstid. Att så många av de unga cheferna svarar att de har svårt att få ihop jobb och privatliv är ett särskilt varningstecken, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Var sjätte chef, 16 procent, påpekar att utbildning och kompe­tensutveckling saknas helt på deras arbetsplats. Sammantaget fungerar inte kompetensutveckling och utbildning på två tredjedelar av arbetsplatserna, enligt enkäten. Mer än var fjärde chef uppger att de bekostar egen kompe­tensutveckling som de utför på sin fritid.

– Här krävs förändring. Arbetsgivarna måste ta ett bättre ansvar för chefernas utveckling. Det är inte rimligt att de som ska leda medarbetarna i våra högteknologiska företag själva ska behöva stå för både tid och kostnad för kompetensutveckling, säger Ulrika Lindstrand.

Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar är verksamma i samtliga branscher, offentlig som privat sektor i hela Sverige, där deras arbete starkt bidrar till företags och organisationers lönsamhet och målupp­fyllelse. Inte sällan är de chefer över andra ingenjörer. Liksom alla chefer bidrar de till sina medarbetares utveckling och har ansvar för arbetets organisation och för arbetsmiljön.

Rapporten baseras på över 3 500 chefsmedlemmars svar på en enkät genomförd under 2020.

Det är inte rimligt att de som ska leda medarbetarna i våra högteknologiska företag själva ska behöva stå för både tid och kostnad för kompetensutveckling

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande

Till toppen