Sveriges Ingenjörer
Aktuellt 22 september 2021

Det gränslösa arbetslivet måste bli hållbart

Över 40 procent av de nordiska ingenjörerna anser att det gränslösa arbetet ger bättre balans i livet, visar en ny undersökning bland över 20 000 nordiska ingenjörer. Samtidigt ökar riskerna för dålig arbetsmiljö och minskad kreativitet till följd av ensamarbetet hemma.

– Många ingenjörer är nu på väg tillbaka till sina arbetsplatser. Svaren i undersökningen pekar på att vi måste ta vara på det goda i det gränslösa arbetet, men samtidigt vara vaksamma så att arbetslivet inte försämras för stora grupper, säger Ulrika Lindstrand förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Undersökningen är gjord av den nordiska ingenjörsorganisationen ANE och syftar till att beskriva det gränslösa arbetets effekter på ingenjörernas arbetsplatser.

Bland nordiska ingenjörer finns en majoritet som anser att det är lättare att få mer gjort och hitta lugn och ro hemma under flexibla tider på dygnet än under fasta timmar i arbetsgivarens lokaler.

Men kraven är höga på ingenjörerna. Nära hälften, 47 procent, svarar att deras arbetsgivare ibland eller ofta förväntar sig att de ska vara tillgängliga utanför arbetstid. En majoritet känner heller inte till om det finns någon reglering på arbetsplatsen av hur tillgänglig den enskilde förväntas vara. Bara 15 procent svarar ja på den frågan.

– Detta riskerar att ge tyngre arbetsbelastning och fler arbetstimmar totalt, vilket ökar faran för trötthet och utbrändhet, säger Ulrika Lindstrand.

Ett stort ansvar läggs alltså på den enskilda arbetstagarens axlar att själva sätta gränser. Det kan vara betungande särskilt för unga, som ännu inte har byggt upp rutiner och erfarenhet av arbetslivet. En stor majoritet av de tillfrågade sa också att gränslöst arbete är mindre socialt stimulerande.

Under webbinariet, där rapporten presenterades, diskuterade en panel hur svårigheterna skulle kunna överbryggas. Den allmänna inställningen var att arbetsgivaren även i fortsättningen ska ha fullt ansvar för den anställdes arbetsmiljö, också när arbetet utförs någon annanstans än i arbetsgivarens lokaler. Oreglerat gränslöst arbete utgör en betydande risk för de anställdas hälsa, jämställdhet och kreativitet. Därför måste det gränslösa arbetet bygga på frivillighet och tydliga riktlinjer.

Alla panellister såg lagstiftning på området som en otillräcklig lösning, utan framhöll förhandlingar på arbetsplatsen enligt den nordiska modellen som vägen framåt. Fackförbunden har här också en viktig roll i att informera de anställda om de förutsättningar som gäller.

Se det inspelade webbinariet 

Fakta om undersökningen

Undersökningen genomfördes mellan oktober 2020 och februari 2021 i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island bland ingenjörer i både privat och offentlig sektor. Resultaten baseras på drygt 20 000 svar från alla de nordiska länderna, med en stor övervikt för Sverige.

Till toppen