Sveriges Ingenjörer
Aktuellt

Helene Robson om återgången till kontoret

Förbundets chefsjurist Helene Robson svarar på de vanligaste frågorna om vad som gäller arbetsrättsligt när restriktionerna för kontorsarbete tas bort och fler och fler arbetsplatser går tillbaka till arbete på kontoret istället för på distans.

Måste jag gå tillbaka till kontoret om arbetsgivaren kräver det? 

Ja, arbetsgivaren har en arbetsledningsrätt och i den ingår att besluta om varifrån arbetet ska utföras och därmed också hur stor del av arbetet eller vilka arbetsuppgifter som ska utföras från kontoret. Folkhälsomyndigheten har dock rekommenderat en successiv återgång så om du känner en oro för att komma till arbetsplatsen så bör du ta upp en dialog med arbetsgivaren och se om ni kan hitta en lösning, i vart fall under en övergångstid, vad gäller återgången till arbetsplatsen. 
 
Kan arbetsgivaren kräva att jag är vaccinerad? 

Nej, ingen kan tvingas att vaccinera sig mot sin vilja. Vaccination utgör ett betydande ingrepp i den kroppsliga integriteten. Den enskildes integritet väger tungt och de åtgärder som vidtas på arbetsplatser för att minska smittspridning får aldrig vara oproportionerliga. Det ska alltså alltid övervägas om arbetsgivaren kan minska risken för smittspridning på mindre ingripande sätt än genom att ställa krav på vaccinering. Sådana åtgärder kan exempelvis vara fortsatt social distansering, fortsatt hemarbete, att tillhandahålla skyddsutrustning och handsprit eller intensifierade städrutiner. 
 
Men bedömningen i dessa situationer måste ske utifrån respektive verksamhets unika förutsättningar. Det kan alltså inte uteslutas att det i undantagsfall kan vara så, att arbetstagare inom vissa områden av arbetsmarknaden som inte vill vaccinera sig behöver omplaceras till annat arbete och detta ska då föregås av en förhandling med facket. 
 
 
Vem har ansvaret för arbetsmiljön när jag jobbar hemifrån? Måste jag stå för utrustning, tex uppkoppling och skärm själv? 
 
Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret oavsett var arbetet utförs. Det saknas dock detaljerad reglering kring vilka verktyg som ska ingå i hemarbetsplatsen och man får ta hänsyn till om hemarbetet är frivilligt eller ej samt i vilken omfattning hemarbetet förkommer. I praktiken är det svårt för en arbetsgivare att kontrollera arbetsmiljön när arbete utförs i hemmet och du måste påtala problem eller risker du ser med din arbetsmiljö. I den dialog som du för med arbetsgivaren bör du ta upp sådan utrustning som du behöver låna hem eller ha i din hemarbetsplats. Det är även en fråga som facket bör ta upp med arbetsgivaren utifrån verksamhetens men även individernas behov.  
 

Ta hjälp av facket för att föra en diskussion med arbetsgivaren i syfte att hitta ett mer flexibelt arbetsliv på din arbetsplats respektive för dig som individ.

Heléne Robson

Chefsjurist

Hur ser försäkringsskyddet ut när jag arbetar hemifrån? 


Som anställd omfattas du av en lagstadgad arbetsskadeförsäkring samt, om din arbetsgivare har kollektivavtal, även av en kollektivavtalad försäkring (TFA) som hanteras av försäkringsbolagets AFA. Regleringen av om en olycka ska anses vara en arbetsskada och därmed kunna ersättas ur försäkringarna vid hemarbete är inte lika omfattande utan beror på om olycksfallet står i påtagligt och direkt samband med arbetet som utförs. Det innebär att en olycka som sker under en paus i arbetet i ditt hem kan bli svårare att få bedömd som en arbetsskada men alla olycksfall som inträffar i själva arbetet har du skydd för oavsett var arbetet utförs.    
 
 
Jag känner oro att arbeta nära kollegor som inte är vaccinerade, är jag tvungen att göra det? 
 
Ja om din arbetsgivare beslutat att arbete ska ske från arbetsplatsen så kan du inte kräva att få arbeta hemifrån. Om du inte infinner dig på arbetsplatsen trots en tydlig instruktion om detta är din frånvaro olovlig och du riskerar ytterst att skiljas från anställningen. Däremot bör det finnas goda möjligheter att komma överens med din arbetsgivare om att hitta ett sätt att arbeta på som känns tryggt. Arbetsgivaren ska i sitt systematiska arbetsmiljöarbete bedöma risker för ohälsa eller smitta i arbetet och arbeta förebyggande med detta i samverkan med skyddsombudet. Notera dock att en arbetsgivare inte har någon möjlighet kontrollera vilka anställda som är vaccinerade eller ej. 
 

Jag vill inte vaccinera mig, kan jag kräva att få fortsätta jobba hemifrån. 

Nej, arbetsgivaren har rätt att besluta varifrån arbetet ska utföras. Men om det under pandemitiden fungerat bra för dig att arbeta hemifrån samt mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten har utfärdat särskilda rekommendationer för ovaccinerade som innebär att de fortsatt ska vara försiktiga och undvika folksamlingar bör det finnas goda möjligheter för dig att komma överens med din arbetsgivare om fortsatt hemarbete under en tid. 
 
Kan facket hjälpa mig att få till stånd ett mer flexibelt arbetsliv? 

Ja, ta hjälp av facket för att föra en diskussion med arbetsgivaren i syfte att hitta ett mer flexibelt arbetsliv på din arbetsplats respektive för dig som individ. Ytterst är det arbetsgivaren som beslutar om var och när arbete ska utföras inom ramen för det anställningsavtal ni har. Men många arbetsgivare har funnit att arbetet fungerat mycket bra under pandemitiden då många har arbetat hemifrån och det borde därför finnas goda utsikter i att hitta arbetssätt som innebär större flexibilitet för arbetstagare. Det torde också utgöra en viktig konkurrensfördel för arbetsgivare som erbjuder detta framgent.  
 
Får arbetsgivaren fråga om jag är vaccinerad?

Arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar och en skyldighet att förhindra smitta och ohälsa på arbetsplatsen och får ställa den frågan. Vi tror också att en öppen dialog mellan chef och medarbetare är grunden för att skapa en god arbetsmiljö och säkerställa verksamhetens men även individens behov. Du har ingen skyldighet att svara på hälsofrågor så länge det inte är fråga om en pågående rehabilitering. En arbetsgivare har inte rätt att dokumentera vilka anställda som är vaccinerade då en sådan hantering av känsliga personuppgifter typiskt sätt skulle utgöra ett brott mot dataskyddslagstiftningen (GDPR).  

Till toppen