Sveriges Ingenjörer
Nyheter

Försenad start av den offentliga omställningsorganisationen

I samband med Trygghetsöverenskommelsen beslutade staten att inrätta en ny offentlig omställningsorganisation, vilken riktar sig till arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal. Organisationen skulle ha startat sin verksamhet den 1 oktober 2022 men starten kommer att bli försenad.

Den offentliga omställningsorganisationen har genomfört en upphandling av de företag som ska ge rådgivning, vägledning och skriva yttranden. Det har nu kommit in en överprövning på upphandlingen vilket innebär att Förvaltningsrätten ska avgöra om upphandlingen kan godkännas. Så länge den rättsliga processen pågår kan den offentliga omställningsorganisationen inte erbjuda några tjänster. I dagsläget finns ingen information om hur lång tid den rättsliga processen kan ta.

Ansökan kan ändå lämnas in från 1 oktober

Överprövningen innebär att organisationen inte kan erbjuda tjänsterna yttrande till CSN, vägledning, rådgivning eller rådgivning med förstärkt stöd. Det kommer dock vara möjligt att från den 1 oktober lämna in ansökan om omställnings- och kompetensstöd samt ansökan om yttranden till CSN för omställningsstudiestöd. På detta sätt kan den som ansöker garantera sin plats i kön hos den offentliga omställningsorganisationen och snabbare få stöd när tjänsterna kommer i gång.  

När ansökan kommer in kommer den offentliga omställningsorganisationen att starta handläggningen och förbereda ett beslutsunderlag.

Förfarande vid bifall samt avslag av ansökan

Om det är aktuellt att bifalla ansökan om omställnings- och kompetensstöd kommer man att avvakta med att fatta beslut, detta på grund av att tiden för stödet räknas från den dag beslutet fattats.  

Om det blir aktuellt med ett avslagsbeslut vad gäller omställnings- och kompetensstöd så kommer ett sådant beslut kunna fattas och meddelas den som lämnat in ansökan.

Det här gäller vid behov av yttrande

Man kommer även kunna få ett beslut att man har en rätt att få ett yttrande till CSN för omställningsstudiestöd, men den offentliga omställningsorganisationen kommer inte att kunna lämna några faktiska yttranden.

CSN har med anledning av detta låtit meddela att studeranden som omfattas av den offentliga omställningsorganisationen kommer själva få yttra sig om hur utbildningen stärker deras ställning på arbetsmarknaden. Detta gäller fram till dess att den offentliga omställningsorganisationen kan börja lämna yttranden och CSN justerar sina rutiner utifrån detta.

Löpande information hittar du här

Den offentliga omställningsorganisationen kommer löpande att lägga ut information på sina webbplatser nysteget.se och kammarkollegiet.se om aktuellt läge.

Till toppen