Sveriges Ingenjörer
Avtalsrörelse 21 december 2022

Startskottet har gått för industriförhandlingarna

Nu startar avtalsförhandlingarna inom industrin: den 21 december lämnades avtalskraven över till arbetsgivarna. Sveriges Ingenjörer yrkar på en rad förbättringar av avtalen.

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer, längst till höger, presenterar industrifackens avtalskrav på en presskonferens tillsammans med Unionens ordförande, Martin Linder, och IF Metalls ordförande, Marie Nilsson.

Förhandlingarna startar efter nyår och målet är att avtalen ska vara klara den 31 mars 2023.

Läget för årets avtalsförhandlingar är tufft. Målsättningen är långsiktigt hållbara reallöneökningar som ger alla medlemmar goda arbetsvillkor och mer pengar i plånboken över tid och goda villkor vad gäller pension, restid och distansarbete.

Inom ramen för Facken inom industrin förhandlas det nationella ”märket” som ska vara vägledande för hela arbetsmarknadens sammantagna löneutrymme. Facken inom industrin kräver 4,4 procent i löneutrymme, vilket kommer att förhandlas under våren.

– Vår analys visar att 4,4 procent är väl avvägt. Den svenska konkurrenskraften är hög jämfört med våra konkurrentländer och arbetsmarknaden är stark, inte minst för ingenjörer, säger Ulrika Lindstrand förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Avtalskraven bygger på Sveriges Ingenjörers egen avtalsinriktning och den plattform som tagits fram med Facken inom Industrin.

Kraven i förhandlingarna

Fler avtalsområden kommer att växla krav framöver, dessa kan du se på Sveriges Ingenjörers webbplats vartefter uppdateringar sker.  

Nedan kan du läsa ett urval av Sveriges Ingenjörers yrkanden på Teknikavtalet med kommentarer. Yrkandena ser snarlika ut på andra avtalsområden.

Löner

För det fall parterna i de lokala löneförhandlingarna inte enas om annat ska lönesumman för de medlemmar som omfattas av lönerevisionen öka med minst 4,4 procent den 1 april 2023.

Kommentar: Målsättningen är långsiktigt hållbara löneökningar som ger medlemmarna mer pengar i plånboken över tid. Lönerna sätts lokalt på arbetsplatsen. Det som vägs in är ekonomiska förutsättningar och individens prestation. Alla med kollektivavtal har rätt till årliga lönesamtal, då den individuella löneökningen ska förhandlas.

Sveriges Ingenjörer vill förtydliga de skrivningar i avtalet som handlar om osakliga löneskillnader på arbetsplatsen. Framför allt handlar det om hur lång tid arbetsgivaren ska ha på sig att åtgärda de skillnader som upptäcks. Kravet är att dessa ska justeras snarast eller allra senast inom en tremånadersperiod, om inte de lokala parterna är överens om annat.

Kommentar: Sveriges Ingenjörer accepterar inga osakliga löneskillnader. Osakliga löneskillnader skapar orättvisor, diskriminering och sämre löneläge för både de individer och de grupper som drabbas.

Deltidspension

En ytterligare avsättning ska göras till de system för arbetstidsförkortning/deltidspension som parterna tidigare träffat överenskommelse om. Storleken på avsättningen preciseras i de kommande förhandlingarna.

Kommentar: Deltidspension gör det mer ekonomiskt gynnsamt för dig som vill göra en gradvis nedtrappning före pensionering. Det kan bidra till att fler orkar jobba längre. För dem som inte väljer att gå ned i tid, så stärker detta pensionen som helhet.

Restid

Vad gäller restidsersättning ska tjänstemannen även kunna välja att ta ut ersättningen som ledig tid i stället för pengar.

Kommentar: Många ingenjörer värderar ledig tid högre än ekonomisk ersättning för resor de gör utanför ordinarie arbetstid. Därför ska möjligheten finnas att ta ut ersättning även i tid. Detta ligger också i linje med att värna våra medlemmars fritid.

Föräldralön

Föräldralön ska kunna tas ut under flera perioder till dess att barnet fyller 24 månader och villkoren för föräldralön i relation till anställningstid ska tas bort.

Kommentar: Det ska vara lätt att förena arbetsliv med föräldraskap. Sveriges Ingenjörer vill därför öka föräldrars möjligheter att ta del av de förmåner som kollektivavtalet erbjuder. Man ska rätt till föräldralön från första dagen på en ny arbetsplats. Utan den rätten bromsas möjligheten att byta jobb när den anställde vill bilda familj.

Distansarbete

Parterna ska ta fram partsgemensam vägledning i frågor kring distansarbete.

Kommentar: Distansarbete har blivit en del av arbetslivet och uppskattas av många. Sveriges Ingenjörer tycker att det finns ett behov av att slå fast hur distansarbete ska organiseras på arbetsplatserna. Syftet med kravet på vägledning är att det ska bli tydligt både för arbetsgivare och arbetstagare vad som gäller vid distansarbete.

Förskjuten arbetstid

Om du jobbar utöver din ordinarie arbetstid precis före en helg, till exempel fredag kväll, så kräver Sveriges Ingenjörer att den tiden ska ersättas med samma påslag som gäller under helgen. Dessutom behöver ersättningarna generellt höjas. Du ska själv kunna välja att ta ut ersättning i pengar eller tid.

Kommentar: Ett hållbart arbetsliv är ett prioriterat område för Sveriges Ingenjörer. Att få tillräckligt med återhämtning under arbetsveckan är avgörande. Om arbetsgivaren kräver extra arbete i samband med helgens återhämtning, så ska du ha god ersättning i tid eller pengar.

Till toppen