Sveriges Ingenjörer
Avtalsrörelse 12 januari 2023

Förhandlingarna startar för IT- och telekomföretagen

Nu sätter avtalsförhandlingarna i gång även för tjänsteföretagen. Först ut är it- och telekomföretagen där kraven nu har överlämnats till arbetsgivarna.

För it- och telekomsektorn förhandlar Sveriges Ingenjörer tillsammans med fackförbundet Akavia. Den 12 januari 2023 redovisar facken sina krav för TechSverige som är motpart på arbetsgivarsidan. Avtalen på området går ut 31 mars och förhandlingarna inleds direkt.

Precis som på industrisidan – där kraven presenterades före jul 2022 – så kan årets avtalsförhandlingar bli tuffa. Sveriges Ingenjörer har identifierat en rad nödvändiga förändringar av avtalen som kan ge goda villkor vad gäller pension, restid och distansarbete.

Vad gäller arbetstiden ser Sveriges Ingenjörer och Akavia stora risker för att arbetstid och fritid håller på att flyta ihop: tid som tidigare var avsatt för fritid – som kvällar och helger – kan förvandlas till arbetstid.

Därför driver facken frågan om en god arbetsmiljö med rätt till vila och fritid, oavsett var arbetet sker, och att det allt vanligare distansarbetet ska bygga på frivillighet. På så vis går det att ta vara på fördelarna med mer fritid och flexibilitet för arbetstagaren, samtidigt som arbetsmiljöriskerna kan pareras.

Inom sektorn finns ett ramverk för hur lönerna ska sättas på varje företag, ett så kallat processlöneavtal utan centralt fastslagna löneökningar. Men om parterna lokalt inte kan enas om lönerna, så yrkar facken på att lönesumman på arbetsplatserna ska öka med 4,4 procent.

Kraven i förhandlingarna

Fler avtalsområden kommer att växla krav framöver, dessa kan du se på Sveriges Ingenjörers webbplats vartefter uppdateringar sker.  

Nedan kan du läsa ett urval av Sveriges Ingenjörers yrkanden på it- och telekomsektorn med kommentarer. Yrkandena ser snarlika ut på andra avtalsområden.

Löner

För det fall parterna i de lokala löneförhandlingarna inte enas om annat ska lönesumman för de medlemmar som omfattas av lönerevisionen öka med minst 4,4 procent den 1 april 2023.

Kommentar: Målsättningen är långsiktigt hållbara löneökningar som ger medlemmarna mer pengar i plånboken över tid. Lönerna sätts lokalt på arbetsplatsen. Det som vägs in är ekonomiska förutsättningar och individens prestation. Alla med kollektivavtal har rätt till årliga lönesamtal, då den individuella löneökningen ska förhandlas. Den föreslagna individuella löneökningen ska vara känd för individen innan slutförhandlingar sker med det lokala facket.

Sveriges Ingenjörer vill förtydliga de skrivningar i avtalet som handlar om osakliga löneskillnader på arbetsplatsen. Eventuella justeringar ska göras med medel utanför lönerevisionen, så att det inte påverkar resten av löneprocessen.

Kommentar: Sveriges Ingenjörer accepterar inga osakliga löneskillnader. Osakliga löneskillnader skapar orättvisor, diskriminering och sämre löneläge för både de individer och de grupper som drabbas.

Flexpension

Flexpensionen ska fortsätta att byggas ut enligt 2017 års överenskommelse om flexpension i tjänsteföretag.

Kommentar: Flexpension gör det mer ekonomiskt gynnsamt för dig som vill göra en gradvis nedtrappning före pensionering. Det kan bidra till att fler orkar jobba längre. För dem som inte väljer att gå ned i tid, så stärker detta pensionen som helhet. Avsättningarna följer industrins avsättningar med ett års eftersläpning.

Restid

Vad gäller restidsersättning ska tjänstemannen även kunna välja att ta ut ersättningen som ledig tid i stället för pengar.

Kommentar: Många ingenjörer värderar ledig tid högre än ekonomisk ersättning för resor de gör utanför ordinarie arbetstid. Därför ska möjligheten finnas att ta ut ersättning även i tid. Detta ligger också i linje med att värna våra medlemmars fritid.

Föräldralön

Akademikerförbunden yrkar på att kvalifikationstiden på 3 år för föräldralöneutfyllnad förkortas till 1 år. Föräldralöneutfyllnad ska beräknas på sammanlagd anställningstid i stället för ”oavbruten anställning”.

Kommentar: Det ska vara lätt att förena arbetsliv med föräldraskap. Sveriges Ingenjörer vill därför öka föräldrars möjligheter att ta del av de förmåner som kollektivavtalet erbjuder. Det ska bli bi lättare att ta del av den extra utfyllnad som sedan tidigare finns inskriven i avtalet. Då bromsas inte möjligheten att byta jobb när den anställde vill bilda familj.

Distansarbete

Parterna ska ta inleda partsgemensamt arbete i frågor kring distansarbete.

Kommentar: Distansarbete har blivit en del av arbetslivet och uppskattas av många. Sveriges Ingenjörer tycker att det finns ett behov av att slå fast hur distansarbete ska organiseras på arbetsplatserna. Syftet med ett partsgemensamt arbete är att det ska bli tydligt både för arbetsgivare och arbetstagare vad som gäller vid distansarbete.

Till toppen