Sveriges Ingenjörer
Avtalsrörelse 16 januari 2023

Arbetstid i fokus för konsultföretags avtalsförhandlingar

Nu startar avtalsförhandlingarna även för konsultföretagen. Kraven har nu överlämnats till arbetsgivarna.

Sveriges Ingenjörers krav på förändringar i avtalen, som omfattar 9 500 medlemmar, handlar om att införa en rad förändringar som skulle ge goda villkor vad gäller lön, restid och distansarbete.

– Våra medlemmar inom området arbetar mycket och får inte den ersättning de har rätt till och det finns även brister i möjligheten att få tillräcklig vila och återhämtning efter övertid och restid, säger Ulrika Lindstrand förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Löneavtalet för branschen är ett så kallat processlöneavtal utan centralt angiven siffra för löneökningar. Avtalets syfte är att företagens ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar och medlemmarnas bidrag till verksamheten ska ligga till grund för löneökningarna. Modellen har tyvärr inte fungerat på ett tillfredsställande sätt. Därför yrkar Sveriges Ingenjörer nu på att lönesumman på arbetsplatsen ska öka med 4,4 procent om inte parterna lokalt kan enas.

Sveriges Ingenjörer vill också komma till rätta med en rad bekymmer med hur löneavtalet tillämpas på arbetsplatserna.

Den 16 januari 2023 redovisar facken sina krav för Innovationsföretagen som är motpart på arbetsgivarsidan. Avtalen på området går ut 31 mars och förhandlingarna inleds direkt.

Kraven i förhandlingarna

Fler avtalsområden kommer att växla krav framöver, dessa kan du se på Sveriges Ingenjörers webbplats vartefter uppdateringar sker.  

Nedan kan du läsa ett urval av Sveriges Ingenjörers yrkanden för konsultföretagen med kommentarer.

Löner

För det fall parterna i de lokala löneförhandlingarna inte enas om annat ska lönesumman för de medlemmar som omfattas av lönerevisionen öka med minst 4,4 procent den 1 april 2023.

Kommentar: Målsättningen är långsiktigt hållbara löneökningar som ger medlemmarna mer pengar i plånboken över tid. Lönerna sätts lokalt på arbetsplatsen. Det som vägs in är ekonomiska förutsättningar och individens prestation. Alla med kollektivavtal har rätt till årliga lönesamtal, då den individuella löneökningen ska förhandlas.

Flexpension

Flexpensionen ska fortsätta att byggas ut enligt 2017 års överenskommelse om flexpension i tjänsteföretag.

Kommentar: Flexpension gör det mer ekonomiskt gynnsamt för dig som vill göra en gradvis nedtrappning före pensionering. Det kan bidra till att fler orkar jobba längre. För dem som inte väljer att gå ned i tid, så stärker detta pensionen som helhet. Avsättningarna följer industrins avsättningar med ett års eftersläpning.

Restid

Kompensation för restid ska kunna ges i ledig tid.

Kommentar: Många ingenjörer värderar ledig tid högre än ekonomisk ersättning för resor de gör utanför ordinarie arbetstid. Därför ska möjligheten finnas att ta ut ersättning även i tid. Detta ligger också i linje med att värna våra medlemmars fritid.

Föräldralön

Löneutfyllnad upp till 90 procent av lönen ska ges för sex trettiodagarsperioder av föräldraledighet till den som är anställd hos arbetsgivaren, utan hänsyn till anställningstid.

Kommentar: En anställd ska ha lätt att förena arbetsliv med föräldraskap. Sveriges Ingenjörer vill därför öka föräldrars möjligheter att ta del av de förmåner som kollektivavtalet erbjuder. Det ska bli lättare att ta del av den extra utfyllnad som sedan tidigare finns inskriven i avtalet. Då bromsas inte möjligheten att byta jobb när den anställde vill bilda familj.

Distansarbete

Parterna ska ta inleda partsgemensamt arbete i frågor kring distansarbete.

Kommentar: Distansarbete har blivit en del av arbetslivet och uppskattas av många. Sveriges Ingenjörer tycker att det finns ett behov av att slå fast hur distansarbete ska organiseras på arbetsplatserna. Syftet med ett partsgemensamt arbete är att det ska bli tydligt både för arbetsgivare och arbetstagare vad som gäller vid distansarbete.

Till toppen