Sveriges Ingenjörer
Opinion 20 september 2023

Kommentar till regeringens budget för 2024

Sveriges Ingenjörer är positivt till regeringens nya ingenjörssatsning. De höjda anslagen till lärosätena stärker kvaliteten på ingenjörsutbildningarna.

– Regeringens helhetsgrepp för att stärka Sverige som ingenjörsland är välkommet i ett läge då behovet av ingenjörskompetens växer

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande

Samtidigt är förbundet kritiskt till att 130 000 ingenjörer får betala mer skatt i en tid när ingenjörsyrkets attraktivitet i stället behöver höjas.

Ingenjörssatsningen

Såväl näringslivet som offentlig sektor har stort behov av fler ingenjörer, inte minst på grund av klimatomställningen. Trots detta är ersättningen per ingenjörsstudent endast 60 procent av vad den var på 1990-talet, vilket  Sveriges Ingenjörer har visat i en rapport. Med höjda anslag kan den lärarledda tiden öka och därmed ingenjörsutbildningarnas kvalitet. Från och med 2026 permanentas den totala höjningen på 305 miljoner kronor.

– Med tanke på att staten urholkat resurserna under lång tid och att endast hälften av alla ingenjörsstudenter idag tar examen, så krävs fortsatta satsningar med betydligt större medel, säger Ulrika Lindstrand.

130 000 ingenjörer får höjd skatt

I höstbudgeten pausas den planerade uppräkningen av skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Detta är en indexering som räknas upp med inflationen. Alla löntagare med inkomster över gränsen betalar statlig inkomstskatt. Om indexeringen hade följts skulle skiktgränsen ha höjts från dagens 51 000 kronor till 57 000 kronor per månad. Nu ligger den i stället kvar på dagens nivå. Det innebär att 130 000 ingenjörer kommer betala mer i skatt 2024.

– Det blir tyvärr mindre lönsamt att arbeta som ingenjör i en tid då ingenjörsyrkets attraktivitet behöver stärkas. Dessutom är risken med den typen av skattepolitiska signaler att färre vill ta sig an tuffa ingenjörsutmaningar i framtiden, säger Ulrika Lindstrand.

Höjda anslag till CSN

Regeringen vill öka anslagen till Centrala studiestödsnämnden (CSN) med 10 miljoner kronor 2023, och 50 miljoner kronor 2024 och 2025. Tillskottet kommer främst gå till att anställa ny personal till myndigheten för att korta ner de långa handläggningstiderna för omställningsstudiestödet. Sveriges Ingenjörer anser att höjda anslag till CSN är mycket motiverade.

– Det är positivt att intresset att söka omställningsstudiestödet varit så stort. Men tyvärr räcker inte medlen för att minska de långa handläggningstiderna, säger Ulrika Lindstrand.

Förlängd expertskatt

I höstbudgeten föreslås expertskatten förlängas från dagens fem år till sju år. Expertskatten är en skatteförmån som utgör ett viktigt instrument för att attrahera högkvalificerad kompetens till Sverige, vilket är centralt för produktivitet och tillväxt.

– Danmark har redan infört en tidsgräns på sju år. Det gör att denna åtgärd är nödvändig för att kunna konkurrera om investeringar och etableringar, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Till toppen