Sveriges Ingenjörer

Ingenjörslönerna inom basindustrin släpar efter höglönebranscherna i storstäderna

Löneläget i den svenska basindustrin ligger under genomsnittet medan ingenjörslönerna toppar inom bank-, finans- och försäkringsbranschen. Det visar årets branschstatistik från Sveriges Ingenjörer, där medlemmar redovisat sin lön. Högre löner krävs för att attrahera nödvändig kompetens, säger förbundsordförande Ulrika Lindstrand.
2024-06-19 07:37
Bransch
Civilingenjör
Högskoleingenjör
Ingenjörslöner

– Valet av bransch har stor betydelse för lönenivån för ingenjörer. I topp återfinns bank-, finans- och försäkringsbranschen där löneläget ligger cirka 30 procent över löneläget för ingenjörer verksamma inom vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering som ligger i botten. Detta när vi tagit hänsyn till utbildningsnivå, ålder, befattning och övertidsersättning, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer.

–  Jämfört med förra året har det relativa löneläget försämrats i fastighetssektorn och till viss del i byggbranschen. Det är en förväntad utveckling då ränteläget har slagit hårt på lönsamheten i dessa branscher, säger Johan Kreicbergs.

Branschanalysen visar också att lönenivåerna inom skogs- och stålindustrin ligger mer än 20 procent under lönenivån inom finansbranschen.

Lågt i tillverkningsindustrin

– Lönemässigt ligger tillverkningsindustrin i det lägre spannet. Det relativa löneläget är oroväckande lågt inom skogsindustrin samt stål- och metallindustrin, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

– Den svenska basindustrin står inför en omfattande klimatomställning och arbetslösheten bland ingenjörer är generellt låg. Även sett till åldersfördelningen så står dessa branscher inför ett generationsskifte. Om inte löneläget förbättras kan det bli svårt för den tunga basindustrin att attrahera den kompetens som behövs, säger Ulrika Lindstrand.

Högst i Stockholmsregionen

Sveriges Ingenjörers löneenkät för 2023 besvarades av 78 700 yrkesverksamma medlemmar i landet. Uppgifterna om bransch avser medlemmar inom den privata sektorn och uppvisar stora strukturella skillnader mellan de olika branscherna. De branscher som lönemässigt ligger i toppen är i mycket högre grad belägna i storstadsregionerna och då främst i Stockholmsregionen. Branscherna som lönemässigt ligger längre ned är mer spridda ute i övriga landet.

– Lönenivåerna i storstäderna påverkas av att det finns fler arbetsgivare att välja bland för ingenjörerna, vilket gör att de får lättare att byta jobb. Med en ökad rörlighet och konkurrens om ingenjörerna pressas lönerna upp. Vi har i tidigare analyser sett att de högsta individuella löneökningarna finns just bland dem som bytt jobb, säger Johan Kreicbergs.

Stora variationer i genomsnittslönerna

I de nedladdningsbara diagrammen längst ned redovisas de ovägda genomsnittslönerna för civil- och högskoleingenjörerna i respektive bransch. Variationen här är ännu större än i det relativa löneläget. Förklaringen finns i stora skillnader i utbildningsnivå, åldersstruktur, befattningsnivå samt i vilken utsträckning särskild övertidsersättning utgår.

Om statistiken

  • Statistiken i rapporten baseras på Sveriges Ingenjörers lönestatistik för 2023.
  • Enkäten besvarades av 78 700 yrkesverksamma medlemmar i Sverige.
  • Uppgiften om bransch avser endast medlemmar inom den privata sektorn.
  • I rapporten redovisas bland annat så kallade relativa lönelägen. I denna beräkning tas hänsyn till eventuella skillnader i utbildningsnivå, åldersstruktur, befattningsnivå samt särskild övertidsersättning. Om lönenivån i en bransch är exakt densamma som inom privat sektor totalt, kommer det relativa löneläget att ha värdet 100. Ett lägre relativt löneläge betyder att branschen har ett lägre löneläge än privat sektor som helhet, ett högre relativt löneläge betyder att branschen har ett högre löneläge.
Till toppen