Sveriges Ingenjörer

Flexpension och deltidspension

Din trygghet som pensionär formas av dina villkor idag. Därför är frågan om deltidspension, eller flexpension som det kallas i vissa avtal, viktig för alla Sveriges Ingenjörers medlemmar. Här kan du läsa om vad det innebär och få svar på vanliga frågor.

Vi lever allt längre. Det innebär att vi i framtiden behöver arbeta högre upp i åldrarna och att våra pensioner ska räcka till under många fler år efter arbetslivets slut. Pension är inte bara en trygghetsfråga för den enskilda, det är också en samhällsfråga.

Flexpension/deltidspension – en framtidsfråga

Regeringens pensionsutredning Åtgärder för ett längre arbetsliv, SOU 2013:25, slår fast att befolkningskurvan kräver att arbetsmarknadens parter tar ansvar för att gemensamt skapa flexibla lösningar, dels för ett senare utträde från arbetsmarknaden och dels för individens pensionskapital. Sveriges Ingenjörer ser flexpension/deltidspension som en del av lösningen.

Vad är flexpension/deltidspension?

Deltidspension, som vi vissa avtal kallas flexpension, är en tvådelad kollaktivavtalad förmån som innebär en kompletterande avsättning till tjänstepensionen samt en förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid från 60–62 års ålder, beroende på avtalsområde. Syftet är att ge dig som anställd möjlighet till nedtrappning i slutet av arbetslivet. Därmed får du både ökat självbestämmande och ett längre yrkesliv. Väljer du att inte använda möjligheten att gå ner i tid får du istället ut en högre pension. Flexpension/deltidspension bidrar till att stärka din ekonomi som pensionär, genom att du kan arbeta längre, och skapar samtidigt förutsättningar för företagens generationsväxling. 

Mer trygghet och inflytande

Tjänstepensionen utgör en allt större del av det vi ska leva av efter ett långt arbetsliv, för den som är ung idag kommer tjänstepensionen att vara avgörande. Flexpension/deltidspension ger en större ekonomisk trygghet genom kompletterande avsättningar till din tjänstepension. För att klara vård, skola och omsorg i framtiden behöver Sverige fler som arbetar längre. Systemet med deltids- och flexpension gör det möjligt att trappa ner arbetstiden och själv välja hur mycket du vill jobba fram till pensionen. På så sätt kan fler jobba längre och andelen personer som lämnar arbetsmarknaden i förtid kan minskas.

Vad säger arbetsgivarna om deltids- och flexpension?

De flesta arbetsgivare, i de flesta branscher, tycker att deltidspension/flexpension är en bra lösning. Förutom att de tar ansvar för en stor samhällsutmaning finns det även andra mer konkreta fördelar: bättre kompetensöverföring mellan äldre och nyanställda och att erfaren personal orkar jobba längre. Många arbetsgivare ser dessutom fördelar med en kollektiv lösning, eftersom det medför enklare administration i linje med inbetalningarna till tjänstepensionen i övrigt.

Därför har Sveriges Ingenjörer drivit kravet på deltidspension/flexpension:

  • En bra tjänstepension är viktig både för äldre och yngre medlemmar.
  • Våra medlemmar ska kunna byta arbetsplats över avtalsgränser i trygghet om att tjänstepensionsavsättningarna är lika eller likartade.
  • Pension ska inte hämma din rörlighet på arbetsmarknaden.
  • Det är viktigt att bygga hållbara system för våra medlemmar och samhället.
  • Sverige står inför stora utmaningar, vi behöver förbereda oss för dessa redan nu.

Frågor och svar om flexpension

Sveriges Ingenjörers ombudsmän svarar på vanliga frågor om flex-pension.

Deltidspension, eller flexpension, är en förmån i ditt kollektivavtal som innebär att arbetsgivaren gör en extra avsättning till din tjänstepension. Det innebär också att du får en förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid efter det att du har fyllt 60 eller 62 år, beroende på vilket avtalsområde du tillhör.

Ja, det är samma sak. I vissa kollektivavtal kallas det flexpension, i andra deltidspension.

Den allmänna pensionen sjunker eftersom vi lever allt längre. Därmed blir tjänstepensionen viktigare för att vi ska kunna försörja oss under hela vårt liv som pensionärer. Deltidspensionens/flexpensionens extra avsättningar behövs för att säkra individens pensionskapital för hela tiden då vi är pensionärer. Ökade möjligheter till ett mer flexibelt slut på arbetslivet är viktigt för att senarelägga samhällets generella utträde från arbetsmarknaden. Parterna har därför enats om att individerna ska kunna gå ner i tid från 60/62 år.

Det är viktigt att pensionsvillkoren inte hämmar rörligheten på arbetsmarknaden. Varken tjänstepensionen eller deltids- eller flexpensionen är branschspecifika frågor. Därför ska de inte heller ha olika lösningar i olika branscher. Det är viktigt att ingenjörer kan röra sig över hela arbetsmarknaden utan att få sämre förutsättningar till en bra pension.

Tjänstepensionen utgör en allt större del av de pensionspengar som vi ska leva av efter ett långt arbetsliv. För de som är unga i dag kommer tjänstepensionen att vara avgörande att de ska få en tryggad ekonomi som pensionärer. Deltidspension/flexpension är en förstärkning av din befintliga tjänstepension genom extra avsättningar.

De flesta parter, förutom arbetsgivarorganisationen Almega, på den privata arbetsmarknaden, träffade redan i avtalsrörelsen 2013 överenskommelser om deltids- eller flexpension.

Överenskommelsen innehöll både pensionsavsättning på 0,5-0,6 procent av lönen och möjligheten att ansöka om att trappa ner i arbetstid från 60/62 års ålder, utan att det försämrar den förmånsbestämda pensionen vid ordinarie pensionsavgång.

I avtalsrörelsen 2016 kraftsamlade Sveriges Ingenjörer för att få in en ytterligare avsättning till deltidspension/flexpension och möjlighet till en mer flexibel pensionsavgång på alla våra avtalsområden inom det privata näringslivet. På flertalet områden fick vi en ytterligare avsättningar om 0,2 procent.

Vi var även beredda att driva frågan om allas rätt till deltids- eller flexpension genom att varsla om konflikt mot Almega. Tyvärr fick vi en interimistisk (provisorisk) dom emot oss från Arbetsdomstolen då Almega lämnade in en stämningsansökan om fredspliktsinvändning mot vårt lagda varsel. Det gjorde att vi fick in flexpension på Almegas område först 2017.

Inom statlig sektor finns flexpension/deltidspension i två olika överenskommelser, med 1,5 procent i extra avsättning för den yngre

Frågor? Kontakta Rådgivningen: forhandling@sverigesingenjorer.se eller 08-613 80 00. Inom kommunal- och regional sektor finns särskilda överenskommelser om delpension, men diskussionerna pågår fortsatt.

Ja, det är viktigt att ALLA våra medlemmar får möjlighet till en bra pension. Det ska inte bero på vilken bransch du arbetar i. En medlem som är 25 år i dag och har en lön på 30 000 kan få drygt 1,5 miljoner mer i pension än den som inte har flexpension i sitt kollektivavtal när den extra avsättningen uppnår 2 procent.

Sveriges Ingenjörer driver att deltidspension/flexpension ska införas i samtliga branscher och sektorer på arbetsmarknaden.

Nej, det blir det inte. Samma år som deltids- eller flexpension införs räknas kostnaden av från det totala kostnadsutrymmet, på samma sätt som man räknar av kostnader för andra anställningsvillkor. För arbetsgivaren kostar det inget mer.

Nej. För medlemmarna inom de avtalsområden som under 2013-2015 införde deltids- eller flexpension var det 0,5 procent kollektivt mindre till lön, men det sattes istället individuellt in till pensionen. Alla fick alltså 0,5 procent extra avsättning till pensionen. Dessa pengar finns i medlemmens plånbok när det är dags att ta ut pension.

Nej, våra förhandlingsrapporter visar inte lägre löneökningar i sektorer som infört flexpension, jämfört med dem som inte har (dvs Almega). Införandet av flexpension är en del i en avtalsöverenskommelse och utgör tillsammans med andra avtalade frågor en del av det totala kostnadsutrymmet för arbetsgivaren.

Nej, i den lösning som Sveriges Ingenjörer kräver spelar din lön ingen roll. Vi kräver nämligen en lösning som är frikopplad från din lönerevisionen. Även med låg lön förstärks din pension, liksom vid utebliven lönehöjning.

I de branscher där vi har tecknat överenskommelser om deltids- eller flexpension gör arbetsgivaren en extra avsättning på en viss procentsats av lönen. Hur stor den är skiljer sig mellan olika avtalsområden.

För anställda som inte har något pågående intjänande av ITP 1 eller ITPK hos arbetsgivaren, gäller det att arbetsgivaren träffar en enskild överenskommelse med den anställde om avsättningen och de administrativa förutsättningarna för den. Sådan överenskommelse kan också träffas mellan arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen.

Ansökan om deltidspension/flexpension ska göras skriftligt sex månader före det datum du anser att den ska börja gälla. Arbetsgivaren måste godkänna ansökan men kan även under vissa förutsättningar avslå den.

Deltids- eller flexpensionspremien innebär att en viss procent av din pensionsmedförande lön sätts av som en komplettering till din befintliga tjänstepensionsförsäkring. För tjänsteman som utnyttjar sin rätt till delpension och tillhör ITP 2 ska arbetsgivaren till Avtalat anmäla den tidigare heltidslönen i syfte att tjänstepensionen från 65 års ålder inte ska påverkas av deltidspensioneringen

Det är arbetsgivaren som avgör om det går att gå ner i tid för dig. Vill du veta hur du ansöker, kontakta Rådgivningen så berättar vi mer. Avsättningen kan arbetsgivaren inte neka dig.

De praktiska reglerna kring ansökan, ålder och avsättning skiljer sig något mellan de olika kollektivavtalen, kontrollera vad som gäller för dig. Om du vill se vad som gäller för de olika kollektivavtalen behöver du logga in på Mina Sidor här på webbplatsen.

Senast uppdaterad 2024-03-08
Till toppen