Sveriges Ingenjörer

Pension för kommun- och regionanställda

För dig med som är kommun- eller regionanställd gäller den kollektivavtalade KAP KL-planen eller om du är född 1986 eller senare AKAP-KL. Du börjar tjäna in KAP KL-pension från 21 års ålder. AKAP-KL har ingen nedre åldersgräns.

Detta ingår i KAP-KL

Den kommunala tjänstepensionsplanen innehåller ålderspension och efterlevandepension. Planen består av två delar: en avgiftsbestämd (premiebestämd) del där premien är 4,5 procent på hela lönen samt en förmånsbestämd del på lönen över 7,5 inkomstbasbelopp.

För den förmånsbestämda delen beräknas pensionen som ett genomsnitt av de fem bästa av de sju första av de nio sista åren. Samordning sker inte med tid i andra pensionsplaner.

Det har dessutom införts en möjlighet till delpension, kallad partiell avgångspension. Arbetsgivaren avgör både möjlighet och utformning.

Du väljer själv 

För den individuella ålderspensionen om 4,5 procent på lönen väljer du själv försäkringsbolag och försäkringsform. Du kan välja mellan traditionell försäkring och fondförsäkring.

De flesta kommuner och regioner har valt Pensionsvalet PV AB som valcentral. Övriga delar av KAP-KL administreras av KPA.

AKAP-KL

Tjänstepensionsavtalet AKAP-KL är helt avgiftsbestämt. Detta innebär att premierna beräknas i procent av den pensionsgrundande lönen. Avgifterna (premierna) placeras antingen i enlighet med arbetstagarens individuella fondval eller i det kommunala ickevalet; det vill säga traditionell livförsäkring inom KPA.

AKAP-KL trädde i kraft den 1 januari 2014 och gäller för anställda, födda 1986 eller senare. För personer födda 1985 och tidigare gäller alltjämt avtalet KAP-KL, men personer med en pensionsgrundande lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp kan frivilligt överenskomma om byte till AKAP-KL.  

AKAP-KL baseras på hela livsinkomsten. AKAP-KL saknar helt en undre åldersgräns som utestänger unga från pensionsintjänande. Detta kan till exempel jämföras med den 21-årsgräns som finns i KAP-KL och den 25-årsgräns som normalt gäller på privat sektor. Upp till och med den så kallade ”LAS-åldern” (idag 67 år, på sikt sannolikt 69 eller högre) gäller sedan fullt intjänande. Det fulla intjänandet innebär värdet av 4,5 procent på lön upp till det så kallade taket vid 7,5 inkomstbasbelopp (det vill säga cirka 42 625 kronor i månaden) samt 30 procent på lön över denna nivå och upp till och med 30 inkomstbasbelopp. För den som efter uppnådd ”LAS-ålder” kvarstår i sin anställning gäller 4,5 procent av lönen även över taket.

En annan viktig skillnad mot jämförbara avgiftsbaserade avtal är att löneavdrag vid all föräldraledighet enligt föräldraledighetslagen får tillgodoräknas fullt ut i pensionsunderlaget. Detta innebär att den som exempelvis (med stöd av lagen) jobbar deltid fram till dess barnet fyller åtta år inte får sämre pension för att han eller hon gått ned i tid.   

AKAP-KL är flexibelt och möjliggör bland annat enskilda överenskommelser om högre premier, vilket passar akademiker. Avtalet underlättar även rörlighet, inte minst mellan olika avtalsområden. 

Basbelopp 2022

Inkomstbasbelopp (ibb) 

1 = 71 000 kr i årsinkomst
7.5 = 532 500 kr i årsinkomst
8.07 = 572 970 kr i årsinkomst
10 = 710 000 kr i årsinkomst
20 = 1 420 000 kr i årsinkomst
30 = 2 130 000 kr i årsinkomst

Prisbasbelopp (pbb)

1 = 48 300 kr
2 = 96 600 kr
3 = 144 900 kr
4 = 193 200 kr
7.5 = 362 250 kr
10 = 483 000 kr

Senast uppdaterad 2022-02-25
Till toppen