Sveriges Ingenjörer

Pension för kommun- och regionanställda

För dig med som är kommun- eller regionanställd gäller den kollektivavtalade KAP KL-planen eller AKAP-KR. Du börjar tjäna in KAP KL-pension från 21 års ålder. AKAP-KR har ingen nedre åldersgräns.

Detta ingår i KAP-KL

Den kommunala tjänstepensionsplanen innehåller ålderspension och efterlevandepension. Planen består av två delar: en avgiftsbestämd (premiebestämd) del där premien är 4,5 procent på lön upp till 30 inkomstbasbelopp samt en förmånsbestämd del på lönen mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp.

För den förmånsbestämda delen beräknas pensionen som ett genomsnitt av de fem bästa årslönerna av de sju första av de nio sista åren innan du går i pension. Samordning sker inte med tid i andra pensionsplaner.

Det har dessutom införts en möjlighet till delpension, kallad partiell avgångspension. Arbetsgivaren avgör både möjlighet och utformning.

Du väljer själv 

För den individuella ålderspensionen om 4,5 procent på lönen väljer du själv försäkringsbolag och försäkringsform. Du kan välja mellan traditionell försäkring och fondförsäkring.

De flesta kommuner och regioner har valt Pensionsvalet PV AB som valcentral men några har valt Valcentralen. Övriga delar av KAP-KL administreras av KPA.

AKAP-KR

Tjänstepensionsavtalet AKAP-KR är helt avgiftsbestämt. Detta innebär att premierna beräknas i procent av den pensionsgrundande lönen. Avgifterna (premierna) placeras antingen i enlighet med arbetstagarens individuella fondval eller i den individuellt valda traditionella försäkringen. Gör man inget val så placeras avgifterna (premierna) i en traditionell försäkring hos KPA.

AKAP-KR trädde i kraft den 1 januari 2023 och gäller för:

  • Anställda födda 1986 eller senare och tidigare hade AKAP-KL
  • Alla som blir anställda efter 2022-12-31 (finns undantag för den som blir återanställd under en viss period)
  • Anställda födda 1985 eller tidigare, var anställd över årsskiftet med en fast lön på högst 44 375 kr och saknar ett förmånsbestämt intjänande till ålderspensionen per den 2022-12-31 i KAP-KL

Sedan kan anställda som är födda 1985 eller tidigare, var anställd över årsskiftet med en fast lön som översteg 44 375 kr eller ett förmånsbestämt intjänade till ålderspension i KAP-KL per den 31 december 2022 välja att omfattas av AKAP-KR. Dessa får en tilläggspremie som beräknas utifrån vilket år man är född.

Ingen undre åldersgräns

AKAP-KR baseras på hela livsinkomsten. AKAP-KR saknar helt en undre åldersgräns som utestänger unga från pensionsintjänande. Detta kan till exempel jämföras med den 21-årsgräns som finns i KAP-KL och den 25-årsgräns som gäller för till exempel tjänstemän inom privat sektor. Upp till och med den så kallade ”LAS-åldern” (idag 69 år) gäller sedan fullt intjänande. Det fulla intjänandet innebär värdet av 6 procent på lön upp till brytgränsen på 7,5 inkomstbasbelopp (det vill säga cirka 46 437 kronor i månaden) samt 31,5 procent på lön över denna nivå och upp till taket på 30 inkomstbasbelopp. För den som efter uppnådd ”LAS-ålder” kvarstår i sin anställning gäller 6 procent även på månadslönen över 46 437 kronor.

En annan viktig skillnad mot jämförbara avgiftsbaserade avtal är att löneavdrag vid all föräldraledighet enligt föräldraledighetslagen får tillgodoräknas fullt ut i pensionsunderlaget. Detta innebär att den som exempelvis (med stöd av lagen) jobbar deltid fram till dess barnet fyller åtta år inte får sämre pension för att han eller hon gått ned i tid.

Möjlighet till enskild överenskommelse  

AKAP-KR är flexibelt och möjliggör bland annat enskilda överenskommelser om högre premier, vilket passar akademiker. Avtalet underlättar även rörlighet, inte minst mellan olika avtalsområden. 

Om du blir ombedd att flytta din tjänstepension

Det kan hända att du blir ombedd eller får rådet att flytta din tjänstepension till ett nytt försäkringsbolag eller bank, till exempel för att få rabatt på bolåneräntan när du ansöker om bolån. i ett sådant fall bör du kontrollera vad detta innebär, bland annat utifrån vilka avgifter som tas ut, hur länge tror de att du ska leva, det vill säga livslängdsantagande, och hur det garanterade beloppet påverkas om du har en traditionell försäkring.

Information om val av tjänstepensionsavtal

Underlag till dig som är anställd i kommun, region eller kommunalt bolag om att välja ditt framtida tjänstepensionsavtal

Basbelopp 2024

Inkomstbasbelopp (ibb) 

1 = 76 200 kr i årsinkomst 
7.5 = 571 500 kr i årsinkomst
8.07 = 614 934 kr i årsinkomst
10 = 762 000 kr i årsinkomst
20 = 1 524 000 kr i årsinkomst
30 = 2 286 000 kr i årsinkomst 

Prisbasbelopp (pbb)

1 = 57 300 kr
2 = 114 600 kr
3 = 171 900 kr
4 = 229 200 kr
7.5 = 429 750 kr
10 = 573 000 kr

Senast uppdaterad 2023-07-11
Till toppen