Sveriges Ingenjörer

Skyddsombud

Som skyddsombud är du länken mellan fackförbund, arbetsgivare och anställda på arbetsplatsen. Du företräder alla anställda och verkar för en god arbetsmiljö.

Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön på arbetsplatsen. På arbetsplatser med fler än fem anställda ska det finnas skyddsombud som företräder de anställda. Här använder vi beteckningen skyddsombud på uppdraget som även kan kallas arbetsmiljöombud.

Att utse skyddsombud

Normalt utses skyddsombud av den fackliga organisation som har eller brukar ha kollektivavtal med arbetsgivaren. Finns det inte någon sådan organisation kan arbetstagarna själva välja skyddsombud.

Som skyddsombud ansvarar du för ett uttalat område i verksamheten. Ett så kallat skyddsområde kan exempelvis vara en byggnad eller en avdelning.

Finns det fler skyddsombud ska ett av dem utses till huvudskyddsombud,
med uppgift att samordna skyddsombudens verksamhet.

Hur blir jag skyddsombud?

Arbetar du på en arbetsplats med lokala fackliga representanter tar du kontakt med dem och får hjälp med att väljas till uppdraget.

Saknas lokala fackliga representanter, kontaktar du arbetsgivaren som kan berätta om hur arbetsmiljöarbetet är upplagt hos er och om det finns skyddsombud för olika verksamheter. När du vet vilket område i verksamheten som är aktuellt för dig, tar du kontakt med alla kollegorna där och som i sin tur väljer dig.

Anmäl skyddsombud som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer här.Skyddsombud och arbetsmiljöombud – viktiga beteckningar

1 januari 2010 infördes även begreppet arbetsmiljöombud i arbetsmiljölagen. Därmed har arbetsmiljöombud och skyddsombud samma juridiska rättigheter och befogenheter.

Många arbetsplatser använder andra beteckningar, men endast "skyddsombud" och "arbetsmiljöombud" används i arbetsmiljölagen. När man väljer skyddsombud, vid anmälan till arbetsgivaren och i kontakten med myndigheter är det därför viktigt att använda någon av de två beteckningarna för att skyddsombudets rättsliga ställning inte ska ifrågasättas.

Film: Välkommen som skyddsombud

Uppgift och ansvar

Arbetsmiljön omfattar alla faktorer – från arbetsinnehåll, teknik och fysiska faktorer till organisationsfrågor och sociala förhållanden.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för att förebygga ohälsa eller olycksfall. Ansvaret innebär skyldighet att systematiskt planera, genomföra och kontrollera verksamheten så att den uppfyller kraven på en god arbetsmiljö.

Som skyddsombud ska du delta i alla frågor om arbetsmiljö på arbetsplatsen

Det innebär att:

 • vara med i planering och förändring av arbetsplatsen
 • konkret hindra att olyckor inträffar
 • bevaka att arbetsgivaren följer lagar och föreskrifter från Arbetsmiljöverket
 • bevaka att arbetsgivaren bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och har en organiserad rehabiliteringsverksamhet.

Dina uppgifter innefattar också inhyrd personal.

Samverkan

I din roll som skyddsombud ska du samverka med både anställda och arbetsgivare, samt med fackliga organisationer och företagshälsovård på de arbetsplatser där det finns.

Samverkan kan vara informella samtal, men också mer formella sammanhang som till exempel skyddsronder.

Du ska vara med i planering och genomförande kring arbetsmiljöarbete. Till exempel vid undersökning av arbetsförhållanden, planering av åtgärder och årliga uppföljningar av arbetsmiljöarbetet.

Du ska framföra de anställdas krav på arbetsmiljö för att påverka arbetsgivarens beslut. Du bör också uppmuntra de anställda att medverka i arbetsmiljöarbetet.

Vid en omorganisation

Som skyddsombud har du en central roll vid omorganisationer eftersom arbetsgivaren är skyldig att meddela hur förändringen av organisationen kommer påverka arbetsmiljön. Ta därför upp arbetsmiljöfrågan redan i samband med de första MBL-förhandlingarna om organisationsförändringen. Kräv att arbetsgivaren gör en riskbedömning och konsekvensanalys för att upptäcka och förebygga negativa konsekvenser.

Risk- och konsekvensanalysen görs gemensamt av parterna och ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Se till att få en bra handlingsplan för att motverka eventuella problem. Analysen bör vara klar innan MBL-förhandlingen avslutas.

Gransking av Arbetsmiljöverket 

Vill inte arbetsgivaren genomföra en konsekvensanalys, eller om problemen blir alltför omfattande, kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket och begära granskning. Visar granskningen att konsekvenserna av den nya organisationen innebär hälsorisker har Arbetsmiljöverket möjlighet att besluta om ett föreläggande. Arbetsmiljöverket kan till och med förbjuda arbetsgivaren att genomföra omorganisationen.

Bristande arbetsmiljö

Uppmärksamma brister

En bristande arbetsmiljö kan handla om många olika saker förutom rent fysiska skaderisker. Exempel på brister att vara uppmärksam på:

 • Stress
  Du får signalen genom att höra anställda klaga över arbetspressen.
 • Okunnighet hos chefer
  Cheferna känner inte till vilken uppgift de har i arbetsmiljöarbetet.
 • Omorganisation
  Arbetsgivaren tar sig inte tid att analysera arbetsmiljökonsekvenserna.
 • Rehabilitering
  Rutiner saknas.
 • Hur gör man?
  Anställda vet inte hur de ska rapportera olycksfall, tillbud eller påtala risker.
 • Oklart ansvar
  Brister i samordningsansvaret för inhyrd personal och anlitade entreprenörer, samtidigt som arbetsgivaren beordrar övertid och att anställda ska vara ständigt tillgängliga.

Fokusera på arbetsplatsen som helhet först

När du upptäcker risker eller brister ska du ska du undersöka om bristen är någonting som kan gälla fler personer än den som påtalar bristen eller uppenbart påverkas. Därefter kan du fokusera på den enskilda individen och den organisatoriska samordningen.

1. Fokus på arbetsplatsen
Hur bedriver arbetsgivaren det systematiska arbetsmiljöarbetet? Finns det skriftlig dokumentation om hur arbetsgivaren ska sköta rehabilitering? Hur har uppgifterna fördelats?

2. Fokus på individen
Är personens arbetsplats anpassad? Kan arbetsuppgifter ändras? Omplacering? Kan arbetstiderna förändras? Finns det möjlighet att arbetsträna med tidigare arbetsuppgifter eller nya? Vilka möjligheter finns till utbildning? Tänk på att aldrig lämna information vidare om individen utan samtycke.

3. Fokus på samordningen
Ska du som skyddsombud koppla in Arbetsmiljöverket?

Åtgärder när det brister

När du som skyddsombud upptäcker risker, eller en anställd vänder sig till dig och påtalar en brist i arbetsmiljön, har du med hjälp av arbetsmiljölagens regler en unik möjlighet att påverka arbetsgivaren genom att:

 • Begära åtgärd eller undersökning
 • Stoppa arbetet

Begära åtgärd eller undersökning

Om du upptäcker arbetsmiljörisker, antingen själv eller via en anställd, ska du kontakta arbetsgivaren och be att riskerna rättas till. Åtgärdas inte riskerna har du som skyddsombud rätt att begära arbetsmiljöåtgärder. Det kan antingen vara direkta åtgärder, eller att en undersökning ska göras.

Du bör begära en skriftlig bekräftelse på att arbetsgivaren tagit emot åtgärdskravet.

Arbetsgivaren ska omgående ge besked i frågan. Vidtar arbetsgivaren inte någon åtgärd inom skälig tid har du som skyddsombud rätt att vända dig till Arbetsmiljöverket och göra en anmälan. Arbetsmiljöverket prövar om arbetsgivaren ska meddelas föreläggande eller förbud. I samband med det gör Arbetsmiljöverket ofta en inspektion.

Kontakta Arbetsmiljöverket med begäran om åtgärder

Har du som skyddsombud krävt att arbetsgivaren ska åtgärda brister i arbetsmiljön utan att något händer? Då kan du kontakta Arbetsmiljöverket och göra en begäran om åtgärder av risker i arbetsmiljön, en så kallad 6:6a-begäran.

Läs mer och gör en begäran hos Arbetsmiljöverket

Stoppa arbetet

Skyddsombud kan stoppa arbetet vid till exempel omedelbar och allvarlig fara för den anställdas liv eller hälsa, ensamarbete som innebär risker eller om arbetsgivaren bryter mot Arbetsmiljöverkets förbud.

Material, kurser och nätverk

I samarbete med övriga Sacoförbund har vi tagit fram en skrift för både nuvarande och framtida skyddsombud. Längst ner på sidan hittar du också fler nyttiga länkar för att fördjupa dig.

Handbok för skyddsombud (går att ladda ned som pdf)

Sveriges Ingenjörer arrangerar regelbundet både kurser och nätverksträffar för skyddsombud. 

Kurser och nätverk

Senast uppdaterad 2023-05-22
Till toppen