Sveriges Ingenjörer

Valberedning

Valberedningens uppdrag är att ge ett opartiskt förslag på kandidater till föreningens styrelse. Här kan du läsa mer om de olika delarna av uppdraget.

Uppdraget ligger utanför styrelsen. 2-3 personer väljs på årsmötet och har till uppgift att ge ett opartiskt förslag nya kandidater till styrelsen på kommande årsmöte.

Det är medlemmarna som är valberedningens uppdragsgivare och det är hela tiden deras bästa du ska ha i fokus när du funderar över nya förslag till styrelseledamöter.

Förslaget på vilka som företräder medlemmarna har stor betydelse för det fackliga arbetets gång på arbetsplatsen. Därför är rollen som valberedare viktig, ansvarsfull och fylld av möjligheter. 

Förutsättningar som valberedare

För att göra ett bra arbete bör du som valberedare vara insatt i så väl föreningens verksamhet som SACO-förbundens, samt även känna till vilka uppgifter och vilket ansvar styrelseledamöterna har.

God människokännedom, samt kännedom om medlemmarna på arbetsplatsen är en stor fördel. Ett kontinuerligt arbete med att identifiera och fundera över möjliga kandidater till fackliga förtroendeuppdrag underlättar den slutgiltiga nomineringen inför årsmötet.     

Ledamöterna i valberedningen bör ha mod och integritet för att stå upp för sina uppfattningar. Det kan hända att medlemmar har en annan åsikt om lämpliga kandidater än de som valberedningen föreslår, som då får stå upp för och motivera sitt förslag.

Som valberedare bör du inte ha något annat förtroendeuppdrag i föreningen. Skulle någon i valberedningen vilja kandidera till styrelsen bör denna avgå från sitt uppdrag innan den kan kandidera. 

Uppdraget som valberedare är så kallat internfackligt arbete, det berör föreningens eget arbete och inte samverkan med arbetsgivaren. Detta innebär att man inte kan kräva att valberedningsarbetet utförs på betald arbetstid. 

Valberedningens uppgifter

  • Opartiskt föreslå kandidater till lediga styrelseposter.
  • Följa upp styrelsearbetet för att se vilka behov som finns i styrelsen till nästkommande mandatperiod.
  • Kartlägga de kompetenser som finns i befintlig styrelse och vilka som skulle behövas.
  • Prata med medlemmar för att se vilka som kan tänka sig uppdraget
  • Presentera förslaget till ny styrelse senast på årsmötet, gärna dessförinnan om möjligt.
  • Vara förberedd inför årsmötet, genom att ha befintliga förslag på de kandidater som är tänkta till nästkommande styrelse.

Vikten av att synas

För att medlemmarna ska kunna ta kontakt med er i valberedningen och lämna förslag på kandidater till fackliga uppdrag måste era uppgifter vara kända för medlemmarna. Därför är det lämpligt att dels i samband med nyval gå ut med vilka ni är och hur ni kan nås, samt även under året se till att era kontaktuppgifter finns synliga på intranätet, websidan, genom e-postutskick samt genom medverkan på eventuella medlemsmöten.

Rapportera in till era förbundskanslier att ni är valberedare för att kunna vara kontaktbara för medlemmar, ta del av nyhetsbrev, websidor för förtroendevalda mm. 

Arbetet steg för steg

Så här kan du gå till väga vid sökandet efter nya kandidater. Tänk på att börja i god tid med att inventera och leta lämpliga ersättare. Boka gärna ett möte direkt efter årsmötet för att diskutera hur ni ska lägga upp ert arbete framöver. Ni bör sedan börja ert aktiva arbete med valberedningens förslag minst ett halvår innan nästkommande årsmöte.

Representativitet

Valberedningen har ett ansvar att aktivt arbeta för representativitet. Det innebär att medlemsgrupperna som finns på arbetsplatsen så långt det är möjligt ska representeras i styrelsen utifrån ålder, kön, etnisk bakgrund, arbetsuppgifter, förbundstillhörighet, befattning och geografisk region. 

Ta reda på hur medlemsgrupperna ser ut hos er

Arbeta för att se till att alla medlemsgrupper blir representerade i så stor utsträckning som möjligt. Om det inte går kan detta vara en fråga att ta upp med den nya styrelsen så att de tar hänsyn till detta i sitt arbete. (Genom att exempelvis vara aktiv i medlemsundersökningar i frågor som uppstår där styrelsen saknar representativet).

Försök åstadkomma en jämn könsfördelning som i så stor utsträckning som möjligt motsvarar den fördelning som finns bland medlemmarna på arbetsplatsen.

Att sälja in det fackliga uppdraget

Det kan ibland vara en utmaning att få medlemmarna att våga ta på sig ett uppdrag som förtroendevald. Som valberedare ger du en bild av förbundet, där det är viktigt att komma ihåg att ge positiv och samtidigt rättvis bild av uppdraget.

Rollen som förtroendevald är den viktigaste funktionen för att se till att kollektivavtalet efterlevs på arbetsplatsen, och att medlemmarnas intressen i olika frågor tas till vara. Utan lokala representanter är det en rad frågor i företaget som det kommer tas beslut kring utan att medlemmarna fått ge sin åsikt gällande förändringen. Det handlar till stor del om intressefrågor där medlemmarna har en chans att ge ett viktigt perspektiv på en fråga, den anställdes perspektiv. Att ta chansen att påverka på sin arbetsplats är en rättighet enligt lag, en rättighet som bör tillvaratas. 

Berätta om att som förtroendevald får du möjlighet till:

  • Kompetensutveckling genom de utbildningar i arbetsrätt och förhandling som tillhandahålls av förbundet på betald arbetstid.
  • Nätverkande, inte bara på den egna arbetsplatsen, utan även genom mötet med förtroendevalda på andra arbetsplatser.
  • Ge sitt perspektiv som anställd till olika förändringar som sker i verksamheten.
  • Mer fakta och insyn i verksamheten på sin arbetsplats.

Val av valberedare

Valet av valberedare sker vanligen på årsmötet och då som sista punkt bland förekommande val. Vanligen väljs valberedningen för en period om ett år, men det beror även lite på hur lång tid styrelsen väljs för. Om hela styrelsen väljs för en period om två år bör även valberedningen väljas för samma period.

Formerna för beredning av valberedning varierar. En form kan vara att på ett medlemsmöte som föregår årsmötet utse en arbetsgrupp som får i uppgift att bereda valet av den valberedning som ska arbeta under kommande period.

Om ingen i valberedning har för avsikt att ställa upp till omval bör den komma med förslag till ny valberedning. Det kan till exempel vara lämpligt att styrelseledamöter som inte vill väljas om till styrelseuppdrag tar på sig uppgiften eftersom de har god kännedom om uppdraget. 

Hur många valberedare är lämpligt?

En rekommendation är att valberedningen ska bestå av minst två ledamöter, varav en är sammankallande. Andelen valberedare behöver dock anpassas lite efter storleken på föreningen och bolaget. Är det en väldigt stor förening med placering på många olika orter kan det vara klokt att ha en valberedare per ort. Detta för att det givetvis är lättare att känna till och prata med kollegor som sitter på samma fysiska arbetsplats som du själv. 

Senast uppdaterad 2022-05-18
Till toppen