Sveriges Ingenjörer

Förhandling

I förtroendeuppdraget ingår att förhandla. Ditt förhandlingsmandat kommer från förbundet som är avtalspart och från de medlemmar som du företräder. Generella regler för fackliga förhandlingar finns i Medbestämmandelagen (MBL). Inom vissa branscher kompletteras lagen i utvecklings- eller samverkansavtal samt lokala avtal.

Förhandlingar och samverkan med arbetsgivaren sker i olika slags frågor och hanteras olika. Beroende av fråga har arbetsgivaren och du som förtroendevald olika rättigheter och skyldigheter. Därför är det avgörande att först reda ut om det är en medbestämmande-, tviste- eller intressefråga ni förhandlar om.

MBL, tvisteförhandling eller intressefråga?

Förhandlingsordning

Vilken förhandlingsordning som gäller eller vilka preskriptionstider ni har att förhålla er till finns reglerat i ert kollektivavtal. Generellt gäller:

  • Lokal förhandling – först sker en lokal förhandling. Kommer ni som förtroendevalda och arbetsgivaren inte överens finns möjlighet att påkalla till central förhandling.
  • Central förhandling – påkallas av ombudsmän på förbundet – därför är det viktigt att du kontaktar förbundet innan lokal förhandling avslutas. Vid oenighet är det också viktigt att det framgår i protokollet vad som hänt och parternas olika yrkanden och ståndpunkter.

Webbinarium om förhandling

Se vårt webbinarium Ett samtal om förhandling. Här får du tips om vad som kan vara bra att tänka på före, under och efter förhandling.

Till webbinariet

Medlemmar kan företrädas centralt

I vissa lokala förhandlingar kan en medlem behöva förhandlingshjälp av en ombudsman från Sveriges Ingenjörers kansli, oftast vid intressemotsättningar och uppsägningssituationer. Det kallas att företrädas av förbundet centralt. Det kan gälla både de som är chefer och andra medlemmar.

Situationer när det kan bli aktuellt att företrädas centralt:

  • När lokal förening saknas
  • När den lokala akademikerföreningen ber om hjälp
  • Om medlemmen vill – orsakerna kan vara flera – ibland väljer exempelvis chefsmedlemmar att förhandla själva med stöd av en ombudsman från förbundet. Inför förhandling tar vi alltid kontakt med den lokala akademikerföreningen om sådan finns.

Vem kan företrädas centralt?

Det finns inga fastställda kriterier. Självklart ska lokala förhandlingar också skötas lokalt. Men medlemmarna ska veta att möjligheten finns, om det skulle uppstå konflikter, intressemotsättningar och liknande mellan medlemmar. Detta kan kallas förstärkt lokal förhandling.

Företräda chefer

En fjärdedel av förbundets medlemmar är chefer. Vi värnar förstås även om dem och du som förtroendevald är mycket viktig i detta arbete – både för att informera om fördelarna med att vara med i Sveriges Ingenjörer och inte alltför ovanligt, att förhandla för dem lokalt. Förbundets målsättning är att alla medlemmar ska tillhöra lokalavdelningen/akademikerföreningen. 

Frågor och svar om att företräda chefer

Hur kan du som förtroendevald stötta medlemmar som har en chefsposition och hantera olika situationer och frågeställningar som kan uppstå? Här hittar du svar på vanliga frågor.

Självklart ska alla medlemmar vara välkomna. Vid specifika fall då strategier ska avhandlas och deltagande chefer är inblandade eller sitter med i ledningsgruppen – då får man be dessa gå ut när frågan behandlas.

Det finns medlemmar, såväl chefer som icke-chefer, som av olika skäl valt att "gå ur" den lokala klubben, men kvarstå i förbundet. Vi för inte något register över dessa, utan medlemmarna själva anmäler det till sin lokala förening.

Det finns också medlemmar som har "hemligt" medlemskap. Deras namn lämnar vi inte ut till någon. De vill hålla sitt medlemskap hemligt i första hand för sin arbetsgivare. Den här gruppen består av bland annat företagsledare och andra högre chefer.

Vi lämnar inte ut uppgifter om medlemskap till arbetsgivare eller andra (förutom till förtroendemän och kontaktpersoner) utan att först kontaktat medlemmen.

Förbundets normalstadgar för lokalavdelning reglerar medlemskap. Alla medlemmar i Sveriges Ingenjörer har också rätt till medlemskap lokalt. Från början är man alltså automatiskt medlem i lokalavdelningen/den lokala akademikerföreningen om man är medlem i förbundet.

Det finns inga stadgemässiga hinder eller andra formella regler för att en chef engagerar sig fackligt lokalt. Förbundet är positivt till att även chefer är fackliga förtroendemän. Däremot ska man undvika rollkonflikter och dubbelroller, men det gäller för alla förtroendemän. Både i förbundsstyrelsen och i fullmäktige finns medlemmar som har en chefsposition.

Den situationen kan lätt bli ohållbar för en facklig förtroendeman. Råd därför chefen att ta kontakt med förbundet centralt. Chefen företräds då av en ombudsman i förhandlingar med arbetsgivaren. Självklart kommer ombudsmannen att samråda med lokalavdelningen inför kommande förhandlingar.

Vår erfarenhet är att det inte är chefens kompetens eller brist på ledarskap som avhandlas när en ombudsman kopplas in. Förhandlingarna handlar om att på bästa sätt ta till vara chefens villkor, antingen det blir en omplacering i företaget eller en avgångsuppgörelse.

De flesta chefer är med i lokalavdelningen, vilket skapar den bästa legitimiteten. Däremot är det vanligt att cheferna förhandlar sina löner själva. Två klubbar på samma arbetsplats är inte bra – däremot finns ibland på stora arbetsplatser särskilda "sektioner" för chefer.

Senast uppdaterad 2024-02-02
Till toppen