Sveriges Ingenjörer

Förhandling

I förtroendeuppdraget ingår att förhandla. Ditt förhandlingsmandat kommer från förbundet som är avtalspart och från de medlemmar som du företräder. Generella regler för fackliga förhandlingar finns i Medbestämmandelagen (MBL). Inom vissa branscher kompletteras lagen i utvecklings- eller samverkansavtal samt lokala avtal.

MBL, tvisteförhandling eller intressefråga?

Förhandlingar och samverkan med arbetsgivaren sker i olika slags frågor och hanteras olika. Beroende av fråga har arbetsgivaren och du som förtroendevald olika rättigheter och skyldigheter. Därför är det avgörande att först reda ut om det är en medbestämmande-, tviste- eller intressefråga ni förhandlar om.

 • Medbestämmande och samverkan. Poängen med medbestämmandelagen är att medlemmarna genom sin fackliga företrädare ska få inflytande på arbetsplatsen. Som förtroendevald har du rätt till löpande information om personalfrågor samt hur verksamheten utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt. Du ska också vara med och påverka så tidigt som möjligt innan beslut fattas. Kommer ni inte överens, beslutar arbetsgivaren i slutänden.
  Mer om medbestämmande och samverkan.
 • Tvisteförhandling. Har arbetsgivaren och du olika uppfattning om en fråga som är reglerad i lag eller kollektivavtal uppstår en så kallad rättstvist. Kommer ni inte överens i lokal förhandling, kan ni gå vidare till nästa nivå enligt förhandlingsordningen i ert kollektivavtal.
  Hitta ditt kollektivavtal och avtalsområde
 • Intressefråga. Ibland vill arbetsgivaren eller föreningen förhandla om en fråga som är oreglerad i kollektivavtal. Ett exempel på intressefråga kan vara att föreningen vill införa ett friskvårdsbidrag. Vill inte båda parter teckna avtal, fortsätter frågan att vara oreglerad.

Du har alltid stöd

Ta kontakt med Rådgivningen om du behöver diskutera en kommande förhandling. Ring 08-613 80 00 eller skicka e-post till forhandling@sverigesingenjorer.se

Se gärna vårt webbinarium Bygg en god relation med arbetsgivaren

Förhandlingsordning

Vilken förhandlingsordning som gäller eller vilka preskriptionstider ni har att förhålla er till finns reglerat i ert kollektivavtal. Generellt gäller att först sker en lokal förhandling. Kommer ni som förtroendevalda och arbetsgivaren inte överens finns möjlighet att påkalla till central förhandling. De centrala förhandlingarna påkallas av ombudsmän på förbundet, därför är det viktigt att du kontaktar förbundet innan förhandlingen avslutas. Vid oenighet är det också viktigt att det framgår i protokollet vad som hänt och parternas olika yrkanden och ståndpunkter.

Medlemmar kan företrädas centralt

I vissa lokala förhandlingar kan en medlem behöva förhandlingshjälp av en ombudsman från Sveriges Ingenjörers kansli.

Situationer när det kan bli aktuellt att företrädas centralt:

 • När lokal förening saknas
 • När den lokala akademikerföreningen ber om hjälp
 • Om medlemmen vill, t ex om medlemmen är chef. Inför förhandling tar vi alltid kontakt med den lokala akademikerföreningen, om sådan finns.

Ibland väljer till exempel medlemmar som är chefer att förhandla själva, med kontakt och stöd av en ombudsman från förbundet.

Företräda chefer

En fjärdedel av förbundets medlemmar är chefer. Vi värnar förstås även om dem och du som förtroendevald är mycket viktig i detta arbete – både för att informera om fördelarna med att vara med i Sveriges Ingenjörer och inte alltför ovanligt, att förhandla för dem lokalt.

Förbundets målsättning är att alla medlemmar ska tillhöra lokalavdelningen/akademiker-föreningen. Många förtroendevalda efterfrågar därför tips och riktlinjer för arbetet med att stötta medlemmar som har en chefsposition.

Chefer kan företrädas centralt

I vissa situationer kan en medlem behöva förhandlingshjälp av en ombudsman från Sveriges Ingenjörers kansli - oftast vid intressemotsättningar och uppsägningssituationer. Det kallas att företrädas av förbundet centralt. Det kan gälla både de som är chefer och andra medlemmar.
Ibland väljer medlemmar som är chefer (i t ex uppsägningssituationer) att förhandla själva, med kontakt och stöd av en ombudsman från förbundet.

Kriterier för att företrädas centralt

 • När lokal klubb saknas
 • När den lokala akademikerföreningen ber om hjälp
 • Om medlemmen vill. Orsakerna kan vara flera men vi tar alltid kontakt med den lokala akademikerföreningen, om sådan finns.

Vem kan företrädas centralt?

Det finns inga fastställda kriterier. Självklart ska lokala förhandlingar också skötas lokalt. Men medlemmarna ska veta att möjligheten finns, om det skulle uppstå konflikter, intressemotsättningar och liknande mellan medlemmar. Detta kan kallas förstärkt lokal förhandling.

Kan medlemmar som är chefer hävda att de vill ”stå över klubben”?

Det finns medlemmar - såväl chefer som icke-chefer - som av olika skäl valt att "gå ur" den lokala klubben, men kvarstå i förbundet. Vi för inte något register över dessa, utan medlemmarna själva anmäler detta till sin lokala förening.

Det finns också medlemmar som har "hemligt" medlemskap. Deras namn lämnar vi inte ut till någon. De vill hålla sitt medlemskap hemligt i första hand för sin arbetsgivare. Den här gruppen består av bland annat företagsledare och andra högre chefer.

Vi lämnar inte ut uppgifter om medlemskap till arbetsgivare eller andra (förutom till förtroendemän och kontaktpersoner) utan att först kontaktat medlemmen.

Förbundets normalstadgar för lokalavdelning reglerar medlemskap. Alla medlemmar i Sveriges Ingenjörer har också rätt till medlemskap lokalt. Från början är man alltså automatiskt medlem i lokalavdelningen/den lokala akademikerföreningen om man är medlem i förbundet.

Hur hanterar man en situation där medlemmarna är missnöjda med chefen – man ska ju företräda både chefen och de underställda?

Den situationen kan lätt bli ohållbar för en facklig förtroendeman. Råd därför chefen att ta kontakt med förbundet centralt. Chefen företräds då av en ombudsman i förhandlingar med arbetsgivaren. Självklart kommer ombudsmannen att samråda med lokalavdelningen inför kommande förhandlingar.

Vår erfarenhet är att det är inte chefens kompetens eller brist på ledarskap som avhandlas när en ombudsman kopplas in. Förhandlingarna handlar om att på bästa sätt ta till vara chefens villkor, antingen det blir en omplacering i företaget eller en avgångsuppgörelse.

Kan en chef vara med i lokalstyrelsen?

Det finns inga stadgemässiga hinder eller andra formella regler för att en chef engagerar sig fackligt lokalt. Förbundet är positivt till att även chefer är fackliga förtroendemän. Däremot ska man undvika rollkonflikter och dubbelroller, men det gäller för alla förtroendemän. Både i förbundsstyrelsen och i fullmäktige finns medlemmar som har en chefsposition.

Är det lämpligt att chefer deltar i medlemsmöten?

Självklart ska alla medlemmar vara välkomna. Vid specifika fall då strategier ska avhandlas och deltagande chefer är inblandade eller sitter med i ledningsgruppen – då får man be dessa gå ut när frågan behandlas.

Ska vi skapa två lokalavdelningar – en för chefer och en för övriga?

De flesta chefer är med i lokalavdelningen, vilket skapar den bästa legitimiteten. Däremot är det vanligt att cheferna förhandlar sina löner själva. Två klubbar på samma arbetsplats är inte bra – däremot finns ibland på stora arbetsplatser särskilda "sektioner" för chefer.

Medbestämmande och samverkan

Genom sina fackliga företrädare har medlemmarna möjlighet att påverka och komma med förslag. Vi får inflytande och arbetsgivaren får ett värdefullt bollplank.

Mer om Medbestämmandelagen
Senast uppdaterad 2022-09-19

Kontakta Rådgivningen

Till toppen