Sveriges Ingenjörer

Medbestämmande och samverkan

Medbestämmandelagen (MBL) är ett av våra viktigaste verktyg. Genom sina fackliga företrädare har medlemmarna möjlighet att påverka och komma med förslag. Vi får inflytande och arbetsgivaren får ett värdefullt bollplank.

MBL, tvisteförhandling eller intressefråga?

Förhandlingar och samverkan med arbetsgivaren sker i olika slags frågor och hanteras olika. Beroende av fråga har arbetsgivaren och du som förtroendevald har olika rättigheter och skyldigheter. Därför är det avgörande att först reda ut vad för typ av fråga ni förhandlar om. Här beskrivs vad som gäller vid medbestämmande och samverkan.
Mer om förhandling

Samverkan handlar om att ta bättre beslut tillsammans

Det är arbetsgivaren som ansvarar för verksamheten och leder arbetet. Fackliga organisationer som har kollektivavtal har rätt till inflytande innan arbetsgivaren beslutar. Poängen med lagen att arbetsgivaren och förtroendevalda kan bidra med olika perspektiv som kan leda till bättre beslut. Vi sitter vi på kunskap om verksamhet och medarbetare som arbetsgivaren enbart får del av genom dialog.

Tips på webbinarier:

Vad ska man samverka om?

MBL handlar om frågor som ligger inom arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Som förtroendevald har du rätt till löpande information om personalfrågor samt hur verksamheten utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt. Du ska också vara med och påverka före beslut om viktigare förändring fattas. 

Typiska frågor är omorganisationer, chefstillsättningar, ombyggnationer och organisationsförändringar som kan leda till övertalighet det vill säga arbetsbristsituationer. Ofta finns det särskilda former för samverkan för exempelvis arbetsmiljöfrågor, mångfald- och jämställdhetsfrågor och löneprocessfrågor.

Arbetsgivarens skyldigheter

 • Fortlöpande ska informera om hur verksamheten utvecklas. Det omfattar produktion, ekonomi och personalfrågor (19§).
 • Kalla till förhandling inför viktiga planerade förändringar i verksamheten. Det kan gälla beslut som påverkar verksamheten i stort eller som berör enskilda medlemmar (11§).
 • Att förhandla i övriga frågor innan de fattar beslut, om föreningen begär det (12§).
 • Förhandla i frågor som rör enskild medlem om föreningen begär det (10§).

Kom in tidigt i processen

För att vi ska kunna bidra krävs insyn i verksamheten och dialog. Ska vi få ett reellt inflytande är det dessutom viktigt att komma in tidigt i processen och att MBL-förhandlingen inte bara ses som en formaliafråga av avbetsgivaren.

Rätt att förbereda dig

Du behöver inte ta ställning direkt utan kan begära respit för att exempelvis läsa material, ta in medlemmars åsikter och få tillfälle att diskutera med andra i styrelsen eller förbunden centralt.

Tystnadsplikt

I normalfallet får du som förtroendevald förvalta ett förtroende och hantera konfidentiell information med omdöme och integritet. Tystnadsplikt är en förhandlingsfråga som regleras i medbestämmandelagen. Binds du av tystnadsplikt, har du rätt att tala med övriga i föreningens styrelse och med förbundens kanslier – förutsatt att du upplyser dem om tystnadsplikten så att de också omfattas. Arbetsgivaren kan inte kräva tystnadsplikt, det är en fråga som ska förhandlas.

Kommunicera med medlemmarna

Kom i håg att ta in berörda medlemmars åsikter och synpunkter och kommunicera under arbetets gång. I samband med att ni avslutar förhandlingen/samverkan med arbetsgivaren bör ni också komma överens om vem som kommunicerar vad till vem, när och hur. I första hand är det arbetsgivaren som ska meddela förestående förändringar, inte du som förtroendevald.

Ska du företräda en chef? Läs mer om att företräda chefer här.

Utvecklings- och samverkansavtal

Inom många branscher finns avtal som kompletterar lagen. Utvecklings/samverkansavtalen reglerar bland annat förhandlingsfrister och möjligheten till facklig information till medlemmarna på betald arbetstid. I kollektivavtalet framgår om ni omfattas av detta.

Kollektivavtalen och avtalsområdena hittar du här

Om ni inte kommer överens

Kommer ni inte överens i den lokala förhandlingen finns det möjlighet att driva frågan vidare till nästa nivå. Det förutsätter att ni har kontakt med kansliet där den avtalsansvariga ombudsmannen som tar beslut om central förhandling. Vanligen krävs att det är av principiell betydelse i det enskilda fallet eller för förbundet som helhet. Man kan även välja att avsluta den lokala förhandlingen i oenighet utan att sedan påkalla central förhandling, vilket ibland kan vara markering nog.

Fredsplikt

När ett kollektivavtal har ingåtts råder fredsplikt under avtalsperioden. Det innebär att varken arbetstagare eller arbetsgivare kan ta till stridsåtgärder såsom strejk eller lockout. Från den 1 augusti 2019 gäller regler om utökad fredsplikt. Reglerna innebär att fyra villkor ska vara uppfyllda för att stridsåtgärder mot en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal ska vara tillåtna.

Reglerna införs genom tillägg i lagen om medbestämmande i arbetslivet.

 • Det första villkoret är att stridsåtgärden ska ha beslutats i behörig ordning.

 • Det andra villkoret är att stridsåtgärden ska syfta till att uppnå kollektivavtalsbundenhet i förhållande till arbetsgivaren.

 • Det tredje villkoret är att parterna först ska ha förhandlat om de krav som ställs.

 • Det fjärde villkoret är att det inte är tillåtet att ställa krav som innebär att det kollektivavtal som arbetstagarorganisationen vill uppnå tränger undan arbetsgivarens befintliga kollektivavtal.

Förslaget medför inte någon utökad fredsplikt i förhållande till en arbetsgivare som saknar kollektivavtal.

Vidare innebär förändringarna att det inte är tillåtet för en arbetsgivare eller en arbetstagare att vidta eller delta i en stridsåtgärd för att utöva påtryckning i en rättstvist.

Förändringarna påverkar inte rätten att vidta eller delta i sympatiåtgärder, indrivningsblockader eller politiska stridsåtgärder.

Genom regeringens förslag genomförs den överenskommelse från 2018 som träffades mellan LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv om förändrade konfliktregler på svensk arbetsmarknad.

Tips för god samverkan med din arbetsgivare

 • Boka in ett möte med arbetsgivaren för att lära känna varandra och diskutera hur ni ska samverka tillsammans.
 • Arbeta för en långsiktigt god relation. 
 • Kom förberedd till alla möten och tänk igenom i förväg vad du vill tillföra. 
 • Var proaktiv och kom med egna förslag. Att vara konstruktiv ökar sannolikheten att påverka.
 • Håll löften och hantera känslig information på ett professionellt sätt. 
 • Tänk långsiktigt och strategiskt. Är tiden inte mogen för en fråga du vill driva, avvakta. Det kan komma ett senare tillfälle då ditt förslag mottas mer positivt.

Utländsk ägare/ ledning

Att jobba fackligt i företag med utländska ägare/ledning kräver oftast mer för att få inflytandet att funka än om arbetsgivaren är helt införstådd med hur vi arbetar med den svenska modellen. Till er hjälp finns stödmaterial på svenska och engelska för att höja kunskapen hos er fackliga förtroendevalda och hos arbetsgivaren. Här finns:

 • Presentation av den svenska modellen
 • Verktygslåda till regler och lagar du kan använda dig av
 • Tips och råd om strategier för bygga en relation med dem som fattar besluten
 • Broschyr om Den svenska modellen

Tveka inte att höra av er om ni behöver ett bollplank. Kontakta avtalsansvarig ombudsman eller till Hanneli Lindholm som har utvecklat materialet.

Meddela arbetsgivaren

Glöm inte att hålla arbetsgivaren uppdaterad om vilka som är förtroendevalda. Meddela även Sveriges Ingenjörers kansli. 

Meddela ändringar i lokalstyrelsen via epost

Senast uppdaterad 2022-09-19
Till toppen