Lön

Enligt de flesta löneavtal har medlemmarna rätt till såväl utvecklingssamtal som lönesamtal. Det är viktigt att du som förtroendevald diskuterar löneprocessen tillsammans arbetsgivaren så ni medverkar till att löneavtalens intention efterföljs. Ingenjörer ska lönesättas så högt som de förtjänar. Ingenjörer skapar innovationer och bidrar till ett bättre och mer hållbart samhälle. Det ska synas på lönen.

Våra lönekriterier

 • Lönen ska vara individuell och differentierad.
 • Lönesättningen ska grundas på utbildning, prestation, ansvar, kompetens och erfarenhet samt vara sakligt motiverad.
 • Lönen ska spegla medlemmens bidrag till verksamheten.
 • Byte av befattning, arbetsinnehåll eller förändrade arbetsuppgifter ska alltid föranleda ett särskilt lönesamtal utöver det årliga lönesamtalet.

Stöd vid lönerådgivning

Du som är förtroendevald är ett ovärderligt stöd för medlemmar och bidrar till deras löneutveckling. Du är den som bäst kan era lokala avtal och känner till förutsättningarna på just er arbetsplats. Till din hjälp har vi sammanställt ett stöd vid lönerådgivning till medlemmar.

Löneprocessen

Löneprocessen framgår i löneavtalet och tillsammans med arbetsgivaren medverkar ni till att den är känd hos medlemmarna. De lönekriterier som tillämpas ska vara fria från diskriminering och osaklighet. Diskutera i styrelsen och tillsammans med arbetsgivaren hur ni ser till att så sker och att inte normer eller kön påverkar lönesättningen (o)medvetet.

Lönerevisionen är en del i löneprocessen och ska infalla årligen. Sveriges Ingenjörers löneavtal berättigar inte till någon individgaranti. Den ska återspegla prestationen och de mål som sattes upp under utvecklingssamtalet.

Verksamhetens budget ska förhandlas i enlighet med medbestämmandelagen. Som förtroendevald är det viktigt att du deltar i det arbetet eftersom det sätter ramarna för lönerevisionens budget.

Läs mer om löneprocesserna för respektive sektor:

 

Om löneprocessen inte fungerar

Det är av vikt för såväl arbetsgivare, förtroendevald och inte minst medlemmarna att löneprocessen inklusive utvecklingssamtal och lönesamtal fungerar så som löneavtalen stipulerar. Om processen inte följer avtalets intentioner framgår det vilka åtgärder som kan vidtas. Hör av dig till rådgivningen för stöd och råd. 

 

Kompetensutveckling ska vara lönegrundande

Kompetensutveckling är en av flera viktiga faktorer för en god löneutveckling. Det ska finnas en klar koppling mellan lön, kompetens och prestation. Att få in kompetensutveckling i utvecklingssamtalet är därför en viktig del av arbetet med lönebildning. Det ligger även i arbetsgivarens intresse att kompetensutveckla medarbetarna för att kunna rekrytera, motivera och behålla sin personal.

Ett lokalt avtal kan vara till hjälp

Med ett lokalt kompetensutvecklingsavtal kopplas individuella utvecklingsplaner till företagets verksamhet och mål. Det lokala avtalet kan också regler hur utvecklingsplanerna ska följas upp och revideras.

 

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är en strategisk fråga. Varje medarbetare behöver kontinuerligt utveckla sin kompetens. Företagen behöver rekrytera, utveckla, motivera, behålla och utnyttja kompetent personal.

Ställ krav på utvecklingssamtal

Förbundet anser att genom kontinuerlig kompetensutveckling kan uppsägningar som beror på bristande kompetens minska, Ställ därför krav på kompetensutveckling genom årliga utvecklingssamtal.

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är en strategisk fråga. Varje medarbetare behöver kontinuerligt utveckla sin kompetens. Arbetsgivaren behöver rekrytera, utveckla, motivera och behålla kompetent personal.

Lokala avtal

Med lokala kompetensutvecklingsavtal kopplar man individuella utvecklingsplaner till företagets verksamhet och mål.  Det lokala avtalet reglerar också hur utvecklingsplanerna ska följas upp och revideras. Innehåll, former och kvalitetsuppföljning bestäms tillsammans med den lokala klubben.

För medlemmar som har individuella löner förutsätts en klar koppling mellan lön, kompetens och prestation. Med rätt kompetens vid varje tillfälle bidrar såväl individen som ingenjörs-gruppen till en mer lönsam verksamhet. Det ligger i både företagets och den enskildes intresse.

Det är därför lönsamt med en kontinuerlig kompetensutveckling. Företaget stärker sin konkurrenskraft och vårdar resursen anställda. Den anställde får mer kvalificerade arbetsuppgifter och en bra löneutveckling.

Fördelar

Den anställde

 • Fortsatt anställningsbar
 • Utvecklar nya färdigheter
 • Kvalificerade uppgifter 
   

Företaget

 • Stärker sin konkurrenskraft
 • Behåller arbetskraften
 • Bättre lönsamhet

Föräldraledighet är kompetensutvecklande

Sveriges Ingenjörer anser att föräldraledighet innebär en kompetensutveckling som bör värderas vid lönesättning och befordran. Den som är föräldraledig ska också ha lönesamtal. 

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalen ska ge medlemmen möjlighet att planera sin kompetensutveckling tillsammans med arbetsgivaren och ska ses som en överenskommelse mellan medlemmen och arbetsgivaren om insatser av kompetensutvecklingskaraktär. Lönesamtalet har å andra sidan karaktären av uppföljning om prestation och löneutveckling.

Kompetensutveckling är en grundläggande faktor för att kunna åstadkomma en löneutveckling. Att få in utvecklingssamtalet i arbetsplatsens rutiner är därför en viktig del av arbetet i stort med lönebildning.

Utvecklingssamtalets inriktning

 • utvecklingssamtal har ett bestämt syfte och placering i den lokala löneprocessen.
 • utvecklingssamtal leder fram till ett gemensamt åtagande, ett "kontrakt" om att genomföra utvecklingsinsatser.

Upprätta kontrakt för utveckling

Syftet med utvecklingssamtalet är att tydliggöra vad varje medlem behöver för att kunna utveckla kompetens och arbetsuppgifter - vilket ska leda till en bättre löneutveckling. Utvecklingssamtalet ska leda fram till en utvecklingsplan.

Medlemmen ska påverka sin utveckling

Både omvärld och verksamhet förändras och utvecklas. Därför är utgångspunkten för utvecklingssamtalet att det är nödvändigt att ge medlemmen möjlighet att planera sin utveckling. Om detta inte görs är risken stor att anställningsbarheten minskar. Det kan leda till att medlemmen hamnar i en återvändsgränd avseende anställningsbarhet och löneutveckling.

Begränsningen är att verksamheten inte vill öda resurser på utvecklingsinsatser som inte är kopplade till den egna verksamhetens utveckling.

Utvecklingssamtalet ska ses som ett verktyg för att upprätta ett "kontrakt" mellan medlemmen och arbetsgivaren om insatser av kompetensutvecklingskaraktär. Lönesamtalet har å andra sidan karaktären av uppföljning om prestation och löneutveckling.

Läs mer om utvecklingssamtalet ur medlemmens perspektiv.

 

Diskriminering eller missgynnande?

Om du eller medlemmen misstänker att lönesättningen påverkats av någon av de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder eller etnicitet behöver det utredas huruvida diskriminering har skett.  

Medlem som är eller ska vara föräldraledig ska inte missgynnas i lönerevisionen. De ska lönesättas och ha samma löneutveckling som om de vore i tjänst.

Sveriges Ingenjörer ser allvarligt på om arbetsgivaren diskriminerar eller missgynnar medlemmar av skäl som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna eller med föräldraledighet. Om du som förtroendevald misstänker att så sker kan du vända dig till rådgivningen för råd och stöd.

 

Lönekartläggning

Inom arbetet med aktiva åtgärder som framgår i diskrimineringslagen ingår att årligen genomföra lönekartläggning och analys. Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor som utför lika eller likvärdiga arbeten ska justeras.

Mer om lönekartläggning

 

Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män finns i samhället i stort, och så även bland ingenjörer. Det är oacceptabelt. Det finns verktyg som är effektiva och framgångsrika för att komma tillrätta med osakliga löneskillnader. Lönekartläggning och analys är ett av dessa verktyg, Den här broschyren om lönekartläggning och analys är framtagen för att hjälpa dig som är förtroendevald på arbetsplatsen och deltar i samverkan. Den vänder sig även till dig som är medlem och vill veta mer och vilket skydd som finns. Dessutom kan den vara vägledande för dig som är chef och medlem.

Löneförhandla för chefer

Det finns inga "centralt" framtagna riktlinjer avseende chefer och löneförhandlingar. Klubbarna hanterar detta olika. Den vanligaste modellen är att ”gruppen” chefer förhandlas separat. Ofta förhandlar cheferna själva.

Vi får inte reda på chefernas löner – vad kan vi göra?

För att kunna ge medlemmarna service och erbjuda lönestatistik för chefer på företaget måste du ha tillgång till statistik. Du kan också hänvisa till jämställdhetslagens regler om lönekartläggning. Ett annat argument är att förtroendevalda måste få kännedom om och hur arbetsgivaren har följt löneavtalet. Blir det problem ändå kan du be arbetsgivaren att avidentifiera materialet och dela in cheferna i grupper.

Vi har också sett en trend (bl a inom Ericsson) att allt fler chefer överlåter förhandlingarna till lokalavdelningen.

Förbundets lönestatistik innehåller också statistik speciellt om chefslöner.

Privat sektor - Löneprocessen

Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Processen pågår hela året och som förtroendevald är du motorn.

Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling, lönesamtal, utvecklingssamtal, kompetensutveckling och utvärdering av processen. Och, inte minst, en ständigt pågående kommunikation mellan medlemmar, lokalavdelningen, lönesättande chefer och arbetsgivaren.

Vårt stöd - din hjälp

Logga in för att läsa om löneprocessen i fem steg via länkarna nedanför. 

Behöver du diskutera något så ring våra ombudsmän i Rådgivningen, de har lång erfarenhet och är specialister på området.

En följdverkning av att avtalsförhandlingarna prolongerades under 2020 var att det endast blev två lönerevisioner, 2020 samt 2022. Det avtalades alltså inte om någon lönerevision under 2021. Medarbetare som redan fått lön i 2020 års lönenivå innan de nya avtalen träffades kommer, om man följer avtalets ordalydelse, inte få sin lön reviderad under en mycket lång tid. Sveriges Ingenjörer rekommenderar därför att ni i god tid innan kommer överens med arbetsgivaren om hur denna grupp ska hanteras under 2021. Det är av gemensamt intresse att de medarbetare som är nyanställda, nyligen befordrade eller av annan anledning blivit reviderade fortsatt ska kunna få upp sin lön. Risken är annars att dessa, ofta attraktiva medarbetare, lämnar företaget om de inte kan förvänta sig en löneförhöjning. Syftet har aldrig varit att undanta denna grupp från lönerevisionen.

Steg

Vilka är med

Vad ska göras

1. Budget och analys

Arbetsgivare 
Lokala facket

Omvärldsanalys med hjälp av fjolårets utvärdering

2. Inför lönesamtalet

Lokala facket
Medlem

Ta fram statistik och kalla till medlemsmöte

(Lönesamtal)*

(Lönesättande chef, Medlem)*

(Medlemmen yrkar och argumenterar)*

3. Förhandling

Arbetsgivare
Lokala facket

Analys av företagets löneförslag

4. Ny lön

Lönesättande chef Medlem

Chefen meddelar och motiverar ny lön

5. Utvärdering och rapport (inkl lönekartläggning)

Arbetsgivare Lönesättande chef Lokala facket
Medlem

Vad var bra och vad kan förbättras?

* Lönesamtalet är en del av löneprocessen men du som förtroendevald berörs inte direkt av denna del.

Statlig sektor - Löneprocessen

RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt.

Man ska vara överens om tolkningen av det gemensamma avtalets tillämpning på myndigheten och tillsammans analysera tidigare erfarenheter. Samsyn präglar avtalets formuleringar till exempel om förutsättningar för lönebilden och hur lönerevisioner ska genomföras.

I RALS-avtalet sker genom lönesättande samtal. Det innebär att chef och medarbetare kommer överens om ny lön.

Individuell och differentierad lönesättning syftar till att öka motivationen för medarbetaren genom att tydliggöra sambandet mellan lön och medarbetarens insats. Dialogen mellan chef och medarbetare är mycket väsentlig. Det är nödvändigt att arbetsgivaren planerar så att det under året  finns tid för utvecklingssamtal och lönesamtal och för lokala löneförhandlingar. 

Förutsättningar löneprocessen

Löneavtalet är ditt bästa stöd under löneöversynen. Avtalet är ett processavtal, där medlemmens uppnådda resultat och löneutveckling knyts samman i ett positivt samband lön – motivation – resultat. Tillämpningen förutsätter att båda lokala parter delar de centrala parternas syn på individuell lönesättning.

Staten - löneprocessen i fyra steg

De avtalsdokument, den lönestatistik som du kan behöva finns samlat under Avtal, statlig sektor. Läs mer om löneprocessen i fyra steg via länkarna nedan.

Steg 1: Förberedelser

Steg 2: Analys

Steg 3: Överläggningar

Steg 4: Utvärdering

 

Statlig sektor

Få inspiration till ett väl fungerande lönebildningsarbete

Kommuner och regioner - löneöversyn

Arbetet med lön är en process som pågår hela året. Löneöversynen regleras i det centrala löneavtalet som ingår i HÖK-T.

Förutsättningar

Löneavtalet är ditt stöd. Avtalet syftar till att skapa en process där medlemmens uppnådda resultat och löneutveckling knyts samman i ett positivt samband lön – motivation – resultat. Tillämpningen av avtalet förutsätter att du som företrädare för Sveriges Ingenjörer och arbetsgivaren, delar de centrala parternas syn på individuell lönesättning.
 
Intentionen i löneavtalet är att lönesättning ska skötas av de som är direkt berörda av lönesättningen (Dialogmodellen). Dialogen i utvecklingssamtalet och i det lönesättande samtalet, mellan chef och medlem är nyckeln – utan dialog går det inte att tillämpa avtalet. Arbetsgivaren har stort ansvar för lönebildningen.Dina förberedelser Utgå från de lönepolitiska riktlinjerna som finns hos din arbetsgivare. Väg in lokala erfarenheter från föregående löneöversyner. Inventera och analysera löneläget och sätt mål för löneöversynen.  

Gemensamma överläggningar 

Överläggningar med arbetsgivaren inleder löneöversynen. Arbetsgivaren ska kalla dig till överläggning och redovisa planerade åtgärder och motiv. Tillsammans bestämmer ni vilken förhandlingsmodell som ska tillämpas för löneöversynen. 

Avstämning och rapportering

Gemensam avstämning där du och arbetsgivaren analyserar löneöversynsprocessen. Arbetsgivaren ska meddela dig sitt samlade förslag till nya löner. Avstämningen ska ske senast två veckor efter det.
 

Plotta lönestrukturen för kommun och region

Här kan du som förtroendevald lägga in löneuppgifter för att sedan plotta lönestrukturen.

Lön och avtalskonstruktioner

Just nu pågår diskussioner kring lön och olika avtalskonstruktioner. För att reda ut begreppen har vi samlat information om vad avtalskonstruktionerna innebär och om Sveriges Ingenjörers ståndpunkter.

Ladda ner guider

Akademikerförbunden och Almega har gemensamt tagit fram nytt material om lön. Här finns goda råd som kan användas även inom andra avtalsområden.

 

Senast uppdaterad 2021-12-03
Till toppen