Sveriges Ingenjörer

Vår inkomstpolitik

Ingenjörer är avgörande för att möta vår tids största utmaningar. Kraven på dem är höga och förväntningarna likaså. För att unga ska välja en framtid som ingenjör och yrkesverksamma ingenjörer ska stanna i yrket är en god lön med en bra löneutveckling avgörande.

En ingenjörsutbildning måste löna sig hela arbetslivet. Dessutom behöver skattelagstiftningen utformas så att flit och goda prestationer belönas. 

Många företag uttrycker att de gärna vill att fler kvinnor ska söka sig till dem, men det finns fortfarande ett lönegap på cirka 10 procent. För att fler kvinnor ska välja ingenjörsyrket är jämställda löner en nödvändighet.

I dag arbetar varannan ingenjör som fyllt 65 år. Det skulle kunna vara fler om bättre ekonomiska incitament fanns. Trots att kostnaderna för äldre anställda sänkts med den politisk uttalade ambitionen att fler ska stanna längre på arbetsmarknaden kommer detta inte erfarna ingenjörer till del. Ska vi kunna ta tillvara den erfarenhet som äldre ingenjörer har måste det märkas i deras plånböcker.

Läs vårt inkomstpolitiska program

 

Lönesättningen ska långsiktigt säkra att ingenjörsyrket är attraktivt

Arbetsgivarna säger ofta att det är brist på ingenjörer samtidigt som 
efterfrågan är stor. Det kan tyckas bekymmersamt. Men lösningen är enkel 
och stavas L-Ö-N. Den arbetsgivare som söker ingenjörskompetens måste 
vara beredd att betala för den. Det stora behovet av ingenjörskompetens för 
digitaliseringen, klimatomställningen, med mera ställer ytterligare krav på att 
lönesättningen ligger på en attraktiv nivå. 

Använd ekonomiska styrmedel för att främja entreprenörskap

Väl avvägda ekonomiska incitament ökar möjligheten för ingenjörer att öka 
sitt engagemang i företagande och entreprenörskap. Det kan handla om 
till exempel skatteförmåner och förenkling av införandet av kvalificerade 
personaloptioner. Dessa incitament skapar en win-win-situation där individen, 
företaget och Sverige som helhet gynnas.

Utforma inkomstskatten så att en ingenjörsutbildning lönar sig bättre

Ingenjörsutbildning är en krävande utbildning och det måste vara tydligt att det 
är värt insatsen. Därför behöver skatter vara utformade så att en lång och svår 
utbildning verkligen lönar sig, exempel på åtgärder är höjda brytpunkter och 
lägre skattesatser på arbete.

Värdera ansvar, kompetens och prestation högre

Ingenjörers analys- och problemlösningsförmåga bidrar till att effektivisera 
och utveckla konkurrenskraftiga verksamheter. Detta behöver arbetsgivarna 
värdera väsentligt högre genom en bättre löneutveckling relaterat till ansvar, 
kompetens och prestation.

Erbjud relevanta ersättningssystem utöver en god grundlön

För att belöna och uppmuntra individer som är viktiga för organisationen bör 
arbetsgivarna erbjuda olika typer av ersättningsformer utöver en god grundlön. 
Det kan till exempel handla om att stimulera arbetstagare som varit delaktiga i 
framtagande av patent.

Det pensionsgrundande beloppet för studier bör höjas

Studier ska uppmuntras och den som genomför en lång utbildning ska 
inte straffas genom att förlora ersättning i relation till andra grupper som 
förvärvsarbetar. Därför bör det pensionsgrundande beloppet under studietiden 
höjas. Beloppet ska ställas i relation till ingångslönen för ingenjörerna.

Låt fackavgiften vara avdragsgill

Starka fackföreningar där många är medlemmar ökar möjligheten att ta tillvara 
medlemmarnas intressen och ge dem ekonomisk trygghet genom bra löner 
och villkor. Att vara medlem i ett fackförbund ska uppmuntras och därför bör 
regelverket utformas så att varje medlem kan göra fullt avdrag för den kostnad 
medlemskapet innebär.

Utjämna omotiverade löneskillnader

Omotiverade löneskillnader signalerar till kvinnor att deras kompetens 
är mindre värd. Arbetsgivare måste arbeta aktivt för att utjämna sådana 
skillnader, så att unga kvinnor väljer ingenjörsyrket och också väljer att stanna 
kvar i ingenjörsbranchen.

Arbeta för att kollektivavtal driver mot jämställdhet

Långa kvalifikationskrav, upp till 12 månader i vissa kollektivavtal, skapar 
hinder för dem som överväger att byta jobb samtidigt som de planerar att 
skaffa barn. Det begränsar rörligheten på arbetsmarknaden. Därför bör 
kvalifikationstiden för föräldrautfyllnad i kollektivavtalen slopas. 

Lönekartläggningarna måste följas av justeringar av ojämställda löner

Lönekartläggningar görs i syfte att upptäcka oskäliga löneskillnader som kan 
bero på kön. Det finns däremot inte något krav på handling med anledning av 
utfallet från lönekartläggningarna. Lönekartläggningarna behöver kombineras 
med krav på handling, och ske utanför ordinarie lönerevision. 

God löneutveckling under hela arbetslivet

Idag stannar de årliga löneökningarna nästan helt av för äldre ingenjörer. 
Detta behöver förändras så att goda prestationer ger en bra löneutveckling 
oavsett ålder. För ingenjörer som nått pensionsåldern blir de sociala avgifterna 
för arbetsgivarna betydligt lägre. Denna sänkning ska användas för att öka 
lönerna för dessa åldersgrupper.

Tjänstepensionsavsättningar ska göras under hela yrkeslivet

För att behålla kompetent arbetskraft bör arbetsgivare fortsätta med 
pensionsinbetalningar så länge arbetstagaren är anställd. Detta gäller även de 
som nått pensionsåldern. Samma villkor ska gälla för utförd arbetsprestation 
oavsett ålder och så länge man arbetar.

Gör det möjligt att pausa uttag av tjänstepension

Lagstiftningen måste ändras så att det blir möjligt att pausa sitt  tjänstepensionsuttag för den som bestämmer sig för att återvända i  anställning, precis som det går att pausa den allmänna pensionen. 

Arbetslöshetsförsäkringen måste bli försäkringsmässig

t måste finnas en tydlig koppling mellan inbetalningen av arbetsgivaravgifter avsedd för arbetslöshetsförsäkring och det som betalas ut som 
ersättning. Idag är den överskjutande delen av arbetsgivaravgiften i praktiken 
en extra skatt som kommit att bli en extra inkomstkälla för staten. Låt parterna 
ta över hanteringen av A-kassan och använd överskottet till att höja beloppen i 
inkomstgarantin och sänka premierna i A-kassan.

Avsättningarna ska i högre grad gå till pension

För att upprätthålla tilltron till pensionssystemet är kopplingen mellan inbetalda 
avgifter och utbetald pension till den enskilde viktig.

Vårt inkomstpolitiska program

Rapport om låg löneutveckling för äldre ingenjörer

Trots att ingenjörerna är efterfrågade gör arbetsgivarna inga stärre satsningar på att verkligen behålla den äldre arbetskraften. I lönestatistik från Sveriges Ingenjörer går det att utläsa att löneutvecklingen i princip ligger still efter 60 års ålder.

Senast uppdaterad 2023-07-18
Till toppen