Sveriges Ingenjörer

Rapporter

Förbundets enhet för utveckling, utredning och opinion arbetar med frågor som arbetsmarknad, arbetsmiljö, jämställdhet m.m.

Rapporter från Sveriges Ingenjörer

Remissvar

Sveriges Ingenjörer är en tung remissinstans. Förbundet avger remissvar dels genom Saco, dels direkt till regeringskansliet.

Remissvar från Sveriges Ingenjörer

Forskning och innovation

I en hård global konkurrens om företagsetableringar och jobb är individers kunnande det viktigaste för att göra länder och regioner attraktiva

Läs om förbundets forskning- och innovationspolitik

Utbildningspolitik

För morgondagens tekniska och naturvetenskapliga utmaningar behövs framför allt bra civil- och högskoleingenjörer och ingenjörsutbildningar med hög kvalitet. För att nå dit måste insatser göras tidigt i skolsystemet – inte i dörren till högskolan.

Så arbetar vi med utbildningspolitik

Vår näringspolitik

Ingenjörers betydelse för samhällsutvecklingen utgör kärnan i vår näringspolitik. Vi vill stärka förutsättningarna för såväl ingenjörsdrivna företag som för enskilda innovatörer.

Så vill vi stärka ingenjörerna som innovatörer

Arbetsmiljö

Ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete leder till att medarbetare mår bättre, kvalitet och produktivitet ökar, och därmed får arbetsgivaren både ökad goodwill och kan visa bättre resultat.

Läs om arbetsmiljö

Jämställdhet och mångfald

Lön och karriärmöjligheter ska baseras på kompetens och prestation och vara oberoende av kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck.

Så arbetar vi med jämställdhet

Inkomstpolitik

Ingenjörernas löner ska spegla det värde de skapar till företagen.

Ingenjörerna ska värderas så högt som de förtjänar

Miljö och hållbarhet

Genom både egna satsningar och påverkansarbete driver vi frågor som skapar förutsättningar för framtidens hållbara samhälle. Vårt arbete fokuserar framförallt på områden där ingenjörer har särskilt goda förutsättningar att bidra med sitt kunnande.

Vårt miljöarbete

Etik

Ingenjörer är den yrkeskår som har den främsta kunskapen om teknik. Med detta följer ett ansvar för teknikens konsekvenser och att den används på ett sätt som gynnar människa och samhälle.

Läs våra åsikter
Till toppen