Sveriges Ingenjörer

Jämställdhet och mångfald

Lön och karriärmöjligheter ska baseras på kompetens och prestation och vara oberoende av kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck.

Vårt mångfalds- och jämställdhetspolitiska program

Det finns en stor underrepresentation av kvinnor bland ingenjörer, endast var fjärde ingenjör är idag kvinna. Ingenjören har en viktig roll att fylla för Sveriges framtid och välstånd. Att urvalet av ingenjörer begränsas av traditionella uppfattningar riskerar att leda till att Sverige går miste om ett stort antal skickliga ingenjörer.

Skolan och lärarna är avgörande

Alla kan inte bli ingenjörer men fler måste få chansen. Och det gäller särskilt kvinnor. Det handlar om att plocka upp och stimulera flickors teknikintresse som idag sjunker dramatiskt från att ha legat ganska lika med pojkar i de lägre åldrarna. Två andra viktiga områden är att jobba med förebilder och ämnet matematik som fortfarande dras med myter om att det är svårt och nåt man är född till att kunna.

Arbetsliv

Likt många andra grupper på arbetsmarknaden finns fortfarande skillnader mellan grupperna kvinnliga och manliga ingenjörer. Medellönen per månad för ingenjörskvinnor 51 300 kronor och för ingenjörsmännen 57 000 kronor.

Som facklig part behöver vi verka för att synliggöra vad det obetalda arbetet har för konsekvenser för lön och pension och utforma kollektivavtalen så att de bidrar till motverka lönediskriminering och att alla oavsett får samma möjlighet att kombinera karriär och familj.

Rapport: Deltidsarbetet minskar drastiskt

Rapporter om mångfald och en jämlik arbetsmarknad

Det svenska näringslivet är beroende av arbetskraftsmigration. Löneläget i många länder utanför EU ligger långt under nivån i Sverige och arbetskraftsinvandringen ska inte användas för låglönekonkurrens. Sveriges Ingenjörer har visat att tusentals ingenjörer från tredje land utför arbete i Sverige utan att täckas av svenska arbetsvillkor och försäkringar.

Ett nytt system för hur hanteringen av arbetstillstånd kan utformas har tagits fram av Sveriges Ingenjörer. Förslaget innebär en kortare handläggningstid för arbetskraftsinvandrare som anställs i Sverige på arbetsplatser där de omfattas av svenskt kollektivavtal. Migrationsverket har tagit del av våra rapporter och har därefter beslutat att nuvarande system ska skrotas.

Läs mer i vårt pressmeddelande

Senast uppdaterad 2023-07-07
Till toppen