Sveriges Ingenjörer

Jämställdhet och mångfald

Lön och karriärmöjligheter ska baseras på kompetens och prestation och vara oberoende av kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck.

Vår jämställdhetspolitik

Det finns en stor underrepresentation av kvinnor bland ingenjörer, endast var fjärde ingenjör är idag kvinna. Ingenjören har en viktig roll att fylla för Sveriges framtid och välstånd. Att urvalet av ingenjörer begränsas av traditionella uppfattningar riskerar att leda till att Sverige går miste om ett stort antal skickliga ingenjörer.

Kvinnor har svårare än män att göra karriär som chefer eller specialister. Kvinnor upplever i högre grad än män att lön och karriär påverkas negativt av att skaffa barn. En femtedel anser att karriären påverkas och en tredjedel anser att lönen påverkas.

Syftet med Sveriges Ingenjörers jämställdhetspolitik är att visa på vägar för att skapa bättre förutsättningar för kvinnor att välja att arbeta som ingenjörer och, när de valt den vägen, också arbeta under jämställda förhållanden. Utan diskriminerande löneskillnader och andra hinder för en karriär på samma villkor som manliga ingenjörer.

Skolan och lärarna är avgörande

Alla kan inte bli ingenjörer men fler måste få chansen. Och det gäller särskilt kvinnor. Det handlar om att plocka upp och stimulera flickors teknikintresse som idag sjunker dramatiskt från att ha legat ganska lika med pojkar i de lägre åldrarna. Två andra viktiga områden är att jobba med förebilder och ämnet matematik som fortfarande dras med myter om att det är svårt och nåt man är född till att kunna.

Arbetsliv

Likt många andra grupper på arbetsmarknaden finns fortfarande skillnader mellan grupperna kvinnliga och manliga ingenjörer. Medellönen per månad för ingenjörskvinnor 51 300 kronor och för ingenjörsmännen 57 000 kronor.

Som facklig part behöver vi verka för att synliggöra vad det obetalda arbetet har för konsekvenser för lön och pension och utforma kollektivavtalen så att de bidrar till motverka lönediskriminering och att alla oavsett får samma möjlighet att kombinera karriär och familj.

Vårt mångfalds- och jämställdhetspolitiska program

Rapport: Rön om lön och kön

Ladda ner rapporten

Senast uppdaterad 2023-01-24
Till toppen