Sveriges Ingenjörer

Du ska kunna vara dig själv på jobbet

Det är en facklig fråga att du mår bra på din arbetsplats. Jobbet är din vardag – och din vardag är vårt jobb. Vi arbetar för att du ska kunna vara dig själv i arbetslivet, oavsett sexuell läggning.

Sveriges Ingenjörers mål är ett arbetsliv och ett utbildningsväsende präglat av mångfald och acceptans. En viktig utgångspunkt är att Du ska ha rätt att vara Du på arbetsplatsen och under utbildningen.

Som fackförbund och part i många kollektivavtal har vi goda möjligheter att påverka i hbtq-frågor. I vårt mångfaldsprogram framgår att vi ska bevaka att arbetsgivare arbetar med aktiva åtgärder för att förbättra rekrytering, arbetsmiljö och arbetsledning så att inga grupper särbehandlas eller väljs bort på osakliga grunder. Särskilt viktigt är att bevaka att arbetsgivare arbetar förebyggande mot trakasserier och även utreder och åtgärdar påtalade trakasserier på arbetsplatsen.

Vi vill att du ska kunna vara dig själv på jobbet, därför måste vi alla tillsammans ändra på attityder som inte tillåter det.

5 steg till en inkluderande arbetsvardag

 1. Tänk på att alla inte tillhör tvåkönsnormen

  En av samhällets starkaste normer är tvåkönsnormen. Man tenderar att ofta vilja ettikettera människor som antingen kvinnor eller män, men respektera att det finns personer som inte tillhör någon av dessa grupper eller vill röra sig mellan dem.

 2. Prata öppet

  En kollega eller kurskamrat med annan sexuell läggning än majoriteten ska också kunna prata öppet om vad hen gjorde med sin partner under semestern utan att fokus ska läggas på vilket kön partnern har.

 3. Acceptera individens könsidentitet

  Det är individen som bestämmer vilken könsidentitet hen vill ha. Att inte respektera eller acceptera det beslutet är att inte acceptera personens identitet.

 4. Arbetsgivarens ansvar

  Det är alltid arbetsgivarens ansvar att ingen på arbetsplatsen utsätts för diskriminering eller trakasserier av kollegor eller sin chef. Du kan vända dig till lokalt förtroendevalda för stöd och hjälp i en utsatt situation. Du kan också vända dig till skyddsombudet på arbetsplatsen eller till Sveriges Ingenjörers rådgivning.

 5. Anmäl diskriminering

  Förekommer diskriminering eller trakasserier på jobbet utan att arbetsgivaren gör något åt det? Vänd dig till lokalt förtroendevalda, skyddsombud eller till Sveriges Ingenjörers rådgivning.

 

Din partner på jobbet

Sveriges Ingenjörer arbetar tillsammans med Saco och alla övriga Sacoförbund för ett samhälle där allas kunskap och kompetens tas tillvara och där ingen blir diskriminerad eller särbehandlad på grund av sin sexuella läggning eller könsöverskridande identitet. 

I Sacos folder Din partner på jobbet finns en introduktion kring hur man kan arbeta med hbtq-frågor på arbetsplatsen.

Kunskap

En förutsättning för att lyckas med ett inkluderande arbetsmiljöarbete är att alla inblandande förstår varför likabehandling är en viktig fråga. Alla måste också vara medvetna om sina skyldigheter och rättigheter.

Arbetsmiljö

Både arbetsgivare och arbetstagare gynnas av en god arbetsmiljö. I samband med det systematiska arbetsmiljöarbetet är det viktigt att även hbtq-perspektivet lyfts fram. Syftet är att uppmärksamma om medarbetare upplever en dålig psykosocial arbetsmiljö och identifiera situationer då detta sker. Det är viktigt att anonymiteten skyddas. De fackliga organisationerna spelar en viktig roll, inte minst genom skyddsombuden.

Trakasserier

En arbetsplats som är fri från trakasserier och kränkande behandling är en bättre arbetsplats för alla medarbetare och ger högre produktivitet i verksamheten. Det bör finnas rutiner för att på ett tidigt stadium fånga upp signaler och åtgärda sådant som skulle kunna leda till kränkande särbehandling. En arbetsgivare som får reda på att en anställd anser sig ha blivit utsatt för trakasserier ska utreda händelserna och vidta åtgärder för att förhindra trakasserier i framtiden.

Jobb och karriär

Som akademiker har du ofta förutsättningar att göra karriär. Förhoppningsvis ser din arbetsgivare din kompetens och erfarenhet och kan tillvarata den i ditt nästa karriärsteg. Men om ovidkommande faktorer spelar in är det viktigt att du känner till ditt diskrimineringsskydd. Vänd dig alltid till ditt Sacoförbund om du blivit diskriminerad när du sökt ett jobb eller bett om kompetensutveckling.

Chefens roll

Är du chef har du en nyckelfunktion. Ytterst är det ditt ansvar att det finns en bra arbetsmiljö och att det råder ett öppet och respektfullt klimat på arbetsplatsen.

Vad säger lagen?

Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsöverskridande identitet regleras i Diskrimineringslagen. Diskrimineringsskyddet gäller i princip i alla tänkbara situationer i arbetslivet. Arbetsgivaren är skyldig att undersöka om det finns risk för diskriminering – inklusive trakasserier och sexuella trakasserier – och vidta förebyggande åtgärder, samt följa upp, utvärdera och dokumentera arbetet. 

Senast uppdaterad 2023-02-27
Till toppen