Sveriges Ingenjörer

Diskriminering

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och att främja lika rättigheter och möjligheter. Diskriminering får inte förekomma inom arbetslivet.

Definition av diskriminering

Att bli orättvist behandlad kan vara både kränkande och förminskande. Men för att den orättvisa behandlingen ska utgöra diskriminering krävs, enligt diskrimineringslagen att

 • en person har blivit missgynnad eller kränkt
 • det finns ett samband med en diskrimineringsgrund (undantaget är sexuella trakasserier)
 • handlingen sker i en form som beskrivs i lagen.

Vilka omfattas av diskrimineringsförbudet?

Alla situationer som har samband med arbetet, det vill säga på arbetsplatsen men också utanför arbetsplatsen, exempelvis tjänsteresor eller personalfester omfattas av diskrimineringsförbudet. En arbetsgivare får inte diskriminera:

 • anställda
 • den som frågar efter eller söker ett arbete
 • den som söker eller gör praktik
 • den som hyrs in eller lånas in för att arbeta.

Diskrimineringsgrunder

Kön

Att någon är kvinna eller man. Omfattar även personer som planerar att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet.

Könsöverskridande identitet eller uttryck

Att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön än det som registrerats för hen vid födelsen.

Etnisk tillhörighet

Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Religion och annan trosuppfattning

Religiösa åskådningar som exempelvis kristendom, judendom och islam eller annan trosuppfattning som till exempel buddism, ateism och agnosticism.

Funktionsnedsättning

Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga.

Sexuell läggning

Definieras i lagen som homosexuell, heterosexuell och bisexuell läggning.

Ålder

Innebär uppnådd levnadslängd.

Diskrimineringsformer

Diskrimineringslagen definierar sex olika former av diskriminering.

Exempel på diskriminering

Vad som är diskriminering beror på den enskilda situationen. Några exempel på sådant som kan vara diskriminering är att

 • nekas anställning när den sökande under intervjun berättar att hon är gravid
 • inte kallas till intervju på grund av ett utländsktklingande namn
 • det i en annons ställs krav på felfri svenska
 • utsättas för sexuella skämt eller oönskad sexuell jargong
 • nekas anställning på grund av ålder
 • på grund av sitt kön få lägre lön än en kollega som har lika eller likvärdigt arbete.

Har du blivit diskriminerad?

Har du frågor eller upplever att du blivit diskriminerad ska du i första hand vända dig till de lokala förtroendevalda på arbetsplatsen. Här kan du hitta förtroendevalda på din arbetsplats.

Om det inte finns någon lokalt förtroendevald på din arbetsplats kontaktar du Sveriges Ingenjörer så snart som möjligt. Det är korta tidsfrister inom arbetsrätten och kommer underlag in för sent kan det påverka möjligheten för dig att få förhandlings- eller rättshjälp.

Det är facket som företräder medlemmar som är utsatta för diskriminering i arbetslivet, inte Diskrimineringsombudsmannen.

Den som anmäler eller berättar om upplevelse av diskriminering ska inte utsättas för negativa konsekvenser. Läs om förbud mot repressalier på DO:s webbplats.

 

Förebyggande arbete ska ske i samverkan

Arbetsgivaren är ansvarig för arbete med aktiva åtgärder, men det ska ske i samverkan med föreningen på din arbetsplats. Det övergripande syftet med aktiva åtgärder är att människors olikheter ska tas tillvara, och att vi tillsammans verkar för en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Om förtroendevalda saknas ska samverkan ske med arbetstagarna.

Är du förtroendevald?

Läs om ditt uppdrag i samverkansarbetet och lär dig mer om förebyggande och främjande arbete.

Främja mångfald och jämställdhet

Diskrimineringsombudsmannen

DO är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. På DO:s webbplats kan du få mer information om förbudet mot diskriminering och det förebyggande arbetet för att motverka diskriminering.

Läs mer på DO.se

Senast uppdaterad 2023-03-03
Till toppen