Sveriges Ingenjörer

Främja mångfald och jämställdhet

Diskrimineringslagen innehåller krav på aktiva åtgärder, ett förebyggande arbete som syftar till att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Att främja mångfald och jämställdhet behöver vara ett perspektiv som genomsyrar hela verksamheten och omfatta allt från rekrytering och befordran till normer och värderingar.

Ditt uppdrag med mångfald och jämställdhet

Arbetsgivaren är ansvarig för mångfalds- och jämställdhetsarbetet, men det ska ske i samverkan med dig som förtroendevald. Som förtroendevald företräder du medlemmarnas intressen och verkar för en arbetsplats där alla människors olikheter, rättigheter och skyldigheter tas tillvara. Genom att arbeta förebyggande och samtidigt hantera situationer där medlemmar känner sig utsatta når ni målet med en arbetsplats där alla människors olikheter, rättigheter och skyldigheter tas tillvara.

Vad räknas som diskriminering?

Vad diskrimineringsförbudet inom arbetslivet innebär och exempel på sådant som kan vara diskriminering.

Läs mer om diskriminering

Att tänka på vid ärenden som kan vara diskriminering

Om en medlem upplever sig diskriminerad är du ett viktigt stöd och företräder hen i kontakten med arbetsgivaren. Diskrimineringsärenden är både komplexa och känsliga för den som känner sig utsatt.

  • Lyssna på medlemmen
  • Utred frågan
  • Involvera skyddsombud
  • Ha möte med arbetsgivaren
  • Påkalla förhandling om det behövs

Hör av dig till oss

Ta kontakt med rådgivningen i god tid för att diskutera hur ni ska hantera ärendet om ni misstänker att en medlem är diskriminerad. Det är korta tidsfrister i diskrimineringslagen. En förhandling måste påkallas inom den tidsram som framgår i lagen för att ni inte ska förlora möjligheten att företräda medlemmen.

Kontakta rådgivningen

Aktiva åtgärder

Diskrimineringslagen innehåller krav på aktiva åtgärder, ett förebyggande arbete som syftar till att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering.

När det inte fungerar

En arbetsgivare som bryter mot diskrimineringsförbudet kan bli skyldig att betala diskrimineringsersättning. Om arbetsgivaren brister i arbetet med aktiva åtgärder kan arbetsgivaren vitesföreläggas för att fullgöra sina skyldigheter.

Misstanke om diskriminering

Om arbetsgivaren bryter mot förbunden mot diskriminering eller repressalier eller om om skyldigheten att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier eller sexuella trakasserier inte är uppfyllda kan den blir skyldig att betala diskrimineringsersättning.

Om arbetsgivaren brister i sina skyldigheter

Om arbetsgivaren brister i arbetet med aktiva åtgärder och inte uppfyller kraven i diskrimineringslagen kan arbetsgivaren vitesföreläggas för att fullgöra sina skyldigheter. Det sker på begäran av Diskrimineringsombudsmannen (DO) och vitet meddelas av Nämnden mot diskriminering.

Om DO inte vill göra en framställning till nämnden kan Sveriges Ingenjörer göra det i stället. Det förutsätter att arbetsplatsen har kollektivavtal där Sveriges Ingenjörer är avtalspart.

Hör av dig till oss

Ta kontakt med rådgivningen för att diskutera vad som hänt och vad ni kan göra. 

Så blir du bättre på diskrimineringsfrågor och det förebyggande arbetet

Gör skillnad på din arbetsplats

Du som förtroendevald är nyckelperson i arbetet med att förebygga diskriminering. Du kan du fånga upp medlemmarnas erfarenhet och upplevelser om hur det är på arbetsplatsen och tillsammans med arbetsgivaren åstadkomma förändringar för en inkluderande arbetsplats med en god arbetsmiljö där olikheter ses som en tillgång.

Bra att veta om diskriminering på arbetsplatsen

Stina Kimstrand och Ola Sundström, ombudsman respektive förbundsjurist på på Sveriges Ingenjörer, berättar här i filmen om normer och värderingar, regelverket kring diskriminering och hur du som förtroendevald kan göra skillnad.

Diskrimineringsombudsmannen

DO är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. På DO:s webbplats kan du få mer information om förbudet mot diskriminering och det förebyggande arbetet för att motverka diskriminering.

Läs mer på DO.se

Senast uppdaterad 2023-02-01
Till toppen