Sveriges Ingenjörer

Etik

Teknik är en stark förändrande kraft i samhället. Ingenjörer är den yrkeskår som har den främsta kunskapen om teknik och i hög grad arbetar med att förfina och utveckla den. 

Med detta följer ett ansvar för teknikens konsekvenser och att den används på ett sätt som gynnar människa och samhälle. Ingenjörer kan också ställas inför etiska dilemman i konkreta situationer i sin yrkesutövning.

Sveriges Ingenjörer deltar i samhällsdebatten i frågor som rör teknik och etik. Etiska frågor är alltid aktuella men får oftast uppmärksamhet i samband med någon olycka eller ”skandal”. De är också generella till sin karaktär och därför tillämpliga på alla former av teknik. De har dock inte minst aktualiserats i samband med frågor kring till exempel vapenteknologi, genmodifiering, arbetsmiljö, en hållbar teknikutveckling, integritet på nätet och Artificiell Intelligens (AI).

Artificiell Intelligens (AI)

AI kan definieras som förmågan hos en maskin att efterlikna intelligent mänskligt beteende. AI har redan stor påverkan inom många områden. Tekniken skapar många möjligheter men då utvecklingen sker snabbt riskerar lagstiftning och etiska principer att inte hinna med. Ingenjörer är centrala för utveckling och användning av AI varför förbundet medverkar i samtalet om möjligheter och risker. Vi driver de etiska perspektiven kring AI också inom den nordiska ingenjörsorganisationen ANE. Hur anställda kan påverka digitalisering är en fråga för det europeiska tjänstemannasamarbetet i UNI Europa.

Grunden för Sveriges Ingenjörers engagemang i etiska frågor är vår hederskodex som i sin ursprungliga form är från 1929. Syftet med kodexen är i första hand att vara ett stöd för den enskilda ingenjörens personliga reflektion i yrkesetiska frågor.

Våra åsikter

  • Etiska perspektiv måste ingå i alla ingenjörsutbildningar.
  • Företag behöver system för rapportering av risker och bejaka interna visselblåsare.
  • Ingenjörers tekniska kunnande ger dem möjligheter och ett särskilt ansvar att utveckla miljömässigt hållbar teknik.
  • Fackliga organisationer måste erkännas som en legitim part i diskussion om utveckling och användning av ny teknik i företag och organisationer.
  • Sverige bör ha en etisk färdplan för AI som blir en kvalitetsstämpel och en konkurrensfördel.
  • Användning av AI som underlag för beslut får inte innebära att människans ansvar minskar.
  • Vi behöver en genomgripande diskussion om äganderätten till data men också främja tillgänglighet till öppna data där det kan vara till gagn utan negativa effekter.
Senast uppdaterad 2022-09-21
Till toppen