Sveriges Ingenjörer

Etik och AI

Teknik är en stark förändrande kraft i samhället. Ingenjörer är den yrkeskår som har den främsta kunskapen om teknik och som arbetar med att förfina och utveckla den. Med det följer ett ansvar för att tekniken används på ett sätt som gynnar människa och samhälle.

Sveriges Ingenjörer deltar i samhällsdebatten i frågor som rör teknik och etik. Etiska frågor är alltid aktuella men får oftast uppmärksamhet i samband med någon olycka eller ”skandal”. De är också generella till sin karaktär och därför tillämpliga på alla former av teknik. De har dock inte minst aktualiserats i samband med frågor kring till exempel vapenteknologi, genmodifiering, arbetsmiljö, en hållbar teknikutveckling, integritet på nätet och Artificiell Intelligens (AI).

Hederskodex

Ingenjörer kan ställas inför etiska dilemman i konkreta situationer i sin yrkesutövning. Grunden för Sveriges Ingenjörers engagemang i etiska frågor är vår hederskodex, som är ett stöd för den enskilda ingenjörens personliga reflektion i yrkesetiska frågor. De två första punkterna:

  • Ingenjören bör i sin yrkesutövning känna ett personligt ansvar för att tekniken används på ett sätt som gagnar människa, miljö och samhälle.
  • Ingenjören bör sträva efter att förbättra tekniken och det tekniska kunnandet i riktning mot ett effektivare resursutnyttjande utan skadeverkningar.

Artificiell Intelligens (AI)

AI kan definieras som förmågan hos en maskin att efterlikna intelligent mänskligt beteende. AI har redan stor påverkan inom många områden. Tekniken skapar många möjligheter men då utvecklingen sker snabbt riskerar lagstiftning och etiska principer att inte hinna med. Ingenjörer är centrala för utveckling och användning av AI varför förbundet medverkar i samtalet om möjligheter och risker. Vi driver de etiska perspektiven kring AI också inom den nordiska ingenjörsorganisationen ANE. Hur anställda kan påverka digitalisering är en fråga för det europeiska tjänstemannasamarbetet i UNI Europa.

Våra åsikter

  • Etiska perspektiv måste ingå i alla ingenjörsutbildningar.
  • Arbetsgivare ska ha fungerande system för rapportering av risker som garanterar full anonymitet för de anställda och bejaka interna visselblåsare utifrån gällande lagstiftning. Mer om visselblåsning hos Arbetsmiljöverket.
  • Ingenjörers tekniska kunnande ger dem möjligheter och ett särskilt ansvar att utveckla miljömässigt hållbar teknik.
  • Fackliga organisationer måste erkännas som en legitim part i diskussion om utveckling och användning av ny teknik i företag och organisationer.
  • Sverige bör ha en etisk färdplan för AI som blir en kvalitetsstämpel och en konkurrensfördel.
  • Användning av AI som underlag för beslut får inte innebära att människans ansvar minskar.
  • Vi behöver en genomgripande diskussion om äganderätten till data men också främja tillgänglighet till öppna data där det kan vara till gagn utan negativa effekter.

Rapport: Vår syn på artificiell intelligens, AI

Nordiskt och europeiskt samarbete

Vi driver de etiska perspektiven kring AI inom den nordiska ingenjörsorganisationen ANE, samt inom det europeiska tjänstemannasamarbetet UNI i Europa.

Senast uppdaterad 2023-07-18
Till toppen