Sveriges Ingenjörer

Arbetsmiljö

Ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete leder till att medarbetare mår bättre, kvalitet och produktivitet ökar, och därmed får arbetsgivaren både ökad goodwill och kan visa bättre resultat.

Vårt arbetsmiljöarbete

Etik och AI

Ingenjörer har ett ansvar för att tekniken används på ett sätt som gynnar människa och samhälle.

Våra åsikter inom etik och AI

Jämställdhet och mångfald

Jämställda och inkluderande arbetsplatser uppnår högre resultat. Lön och karriärmöjligheter ska baseras på kompetens och prestation och vara oberoende av kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck.

Så arbetar vi med jämställdhet och mångfald

Utbildning och kompetensutveckling

För morgondagens tekniska och naturvetenskapliga utmaningar behövs framför allt bra civil- och högskoleingenjörer och ingenjörsutbildningar med hög kvalitet. För att nå dit måste insatser göras tidigt i skolsystemet – inte i dörren till högskolan.

Så arbetar vi med utbildningspolitik
Ung person i kontorsmiljö.

Inkomstpolitik

Ingenjörer är avgörande för att möta vår tids största utmaningar. För att unga ska välja yrket och yrkesverksamma stanna krävs bra lön och löneutveckling.

Vårt arbete med ingenjörernas löner och pensioner

Miljö och hållbarhet

Genom både egna satsningar och påverkansarbete driver vi frågor som skapar förutsättningar för framtidens hållbara samhälle. Vårt arbete fokuserar framförallt på områden där ingenjörer har särskilt goda förutsättningar att bidra med sitt kunnande.

Vårt miljöarbete
Sol- och vindenergi.

Industripolitik

Industrin har en avgörande betydelse för svensk ekonomi och välfärd. Den svenska ekonomin är starkt exportberoende och den globala konkurrensen ökar.

Läs mer om vår industripolitik

Näringspolitik och arbetsmarknad

Ingenjörerna har en nyckelroll i den tekniska omställningen och framtagandet av framtidens innovationer.

Så vill vi stärka ingenjörerna som innovatörer

Forskning och innovation

I en hård global konkurrens om företagsetableringar och jobb är individers kunnande det viktigaste för att göra länder och regioner attraktiva

Läs om förbundets forskning- och innovationspolitik
Till toppen