Sveriges Ingenjörer

Näringspolitik och arbetsmarknad

I en alltmer konkurrensutsatt och instabil omvärld med snabba konjunktursvängningar är det viktigt med en långsiktig och framtidsorienterad näringspolitik, där ingenjörernas betydelse för samhällsutvecklingen tillvaratas och synliggörs.

Ingenjörerna har en nyckelroll i den tekniska omställningen och framtagandet av framtidens innovationer.

Vårt näringspolitiska program

Vår näringspolitik i korthet

  • Anställda skall i ökad grad bli en målgrupp för innovationsrådgivning. Det gäller i synnerhet offentligfinansierade organisationer som bedriver rådgivning.
  • Arbetsgivare skall utveckla en strategi för hur anställdas idéer utanför kärnverksamheten ska hanteras.
  • Arbetsgivare måste ge ingenjörer tid och utrymme att agera internt som intraprenörer och uppmärksamma och belöna dem för det.
  • Vid patentintrång skall Patentlagens straffrättsliga del kunna tillämpas och allmänt åtal väckas.
  • Reglerna kring optionsbeskattning skall harmoniseras avseende vilka företag som omfattas och vara på samma nivå som våra konkurrentländer.
  • Entreprenörer med ett passivt ägande i företag skall ändå kunna erhålla arbetslöshetsersättning varför reglerna måste ses över.
  • Hela Sverige ska leva genom att ingenjörer bidrar till utveckling och värdeskapande i små och medelstora företag.
  • Andelen ingenjörer i mindre företag som idag saknar ingenjör ska öka.

Den första ingenjören

Projektet Den Första Ingenjören syftar till att utveckla och genomföra metoder för att stimulera och stödja mindre företag att rekrytera och behålla ingenjörer. Men också att visa ingenjörerna vilka fördelar och möjligheter till utveckling som mindre företag kan erbjuda.

Metoderna utvecklades i Jönköpings län, därefter stöttade regeringen projektet ekonomiskt genom Tillväxtverket så att den Första ingenjören kunde expandera till Gävleborgs, Värmlands och Dalarnas län.

Läs mer på projektets webbplats.

Senast uppdaterad 2023-07-18
Till toppen