Sveriges Ingenjörer

Näringspolitik

I en alltmer konkurrensutsatt och instabil omvärld med snabba konjunktursvängningar är det viktigt med en långsiktig och framtidsorienterad näringspolitik, där ingenjörernas betydelse för samhällsutvecklingen tillvaratas och synliggörs. Ingenjörernas värdeskapande och bidrag till den tekniska utvecklingen behöver också i högre grad premieras genom en bättre löneutveckling.

Ett nytt samhälle växer nu fram där digitaliseringen tillmäts allt större betydelse. Behovet av flexibilitet, delaktighet och teknisk utveckling ökar. Långsiktighet och förnyelse är avgörande för att företagen ska utveckla nya produkter och tjänster som skapar framtidens affärer.

Ingenjörerna har en nyckelroll i den tekniska omställningen och framtagandet av framtidens innovationer. Ingenjörerna är viktiga värdeskapare i företagen och bidrar med sina tekniska kunskaper till att nya idéer omvandlas till tekniska lösningar och innovationer. Förnyelsen är en grund för ökad produktivitet och lönsamhet i de företag ingenjörerna verkar i. Det finns också lösningar som med rätt uppbackning kan knoppas av utanför företaget och bli morgondagens nya växande teknikföretag. Ett viktigt perspektiv för de nya lösningarna är hållbar utveckling och omställning i linje med målen i Agenda 2030.

Innovations- och konjunkturrapport

Sveriges Ingenjörer genomför varje år två konjunkturmätningar i våra mest medlemstäta företag. Vi har genom våra förtroendevalda en unik insyn i hur det går för företagen och arbetsgivarna.

27 frågor ställs till fackligt förtroendevalda hos arbetsgivare som tillsammans har 92 000 ingenjörer anställda inom alla sektorer i det svenska näringslivet. Totalt har fackligt förtroendevalda hos 645 små, medelstora och stora arbetsgivare fått enkäten. 379 svarade under september 2019.

Varför gör förbundet konjunkturmätningar?

Syftet med mätningarna är att skapa vår egen bild och analys av det ekonomiska läget i Sverige, alltså inte enbart förlita oss på arbetsgivarnas eller andra intressens bedömningar. Resultatet har stor trovärdighet och relevans i våra förhandlingar och dialoger med arbetsgivare, men också i vårt påverkansarbete.

Vi vill att du som medlem ska kunna ta del av resultatet i rapporten som ett stöd i t.ex. lönesamtal och utvecklingssamtal. Och att du som förtroendevald ska kunna ha en ekonomisk bild vid löneförhandlingarna.

Innovations- och konjunkturrapporten hösten 2019

Här en sammanfattning av de tre viktigaste resultaten ur rapporten:

 1. Det är ett bra ekonomiskt läge i de ingenjörstäta företagen hösten 2019. Det framgår av enkätsvaren från förtroendevalda i 379 företag i det svenska näringslivet. Detta vidimeras också av halvårsbokslut som analyserats och presenteras samlat från de 19 största industribolagen. Analysen från boksluten visar att industriföretagen har haft en god omsättnings- och vinstutveckling under första halvåret 2019.

 2. Satsningen på hållbar utveckling och förnyelse är en framgångsfaktor och ger ekonomisk framgång även på en vikande marknad. Den forskning och utveckling som de ingenjörstäta företagen gör är inriktad på att utveckla och ställa om företagen för att nå en lägre miljöpåverkan och bidra till en hållbar omställning. De nya produkter och tjänster som produceras har en lägre miljöbelastning och ger lägre ekologiska avtryck. Företagen har framgång på marknaden trots upptrappning av handelskonflikten mellan USA och Kina, Brexitkaos och en stor oro på världsmarknaden. Att ha ingenjörer som utvecklar hållbara lösningar är ekonomiskt lönsamt.

 3. Företagen sätter inte ingenjörernas löneutveckling i relation till ingenjörernas värdeskapande. Trots en stark ekonomisk utveckling, som ingenjörerna står bakom med sina innovationer, får de inte ta del av det skapade värdet i sin löneutveckling. Därför efterfrågar två av tre av de förtroendevalda en ny lönestruktur på företagen, där lönen sätts i relation till det värdeskapande och utveckling som ingenjörerna står för. Detta gäller särskilt hos företagen inom Almega Utveckling och Tjänster, Industriarbetsgivarna och Teknikarbetsgivarna.

  Risken är stor att arbetsgivare som inte värderar sin utvecklingskompetens riskerar att stå utan rätt teknisk kompetens om inte lönen i högre grad anpassas till det värde som ingenjörerna skapar. Detta gäller särskilt då fyra av fem företag också saknar en långsiktig plan för att underhålla och stärka sina anställdas kompetens.

Rapporten finns att ladda ner i sin helhet bland dokumenten längst ner på sidan.

Sustainability creates good finances in engineer-rich companies

The survey shows that the economic situation is satisfactory or good in the majority of the companies. In the next six months, only minor changes are expected, depending on the line of business.

Unfortunately, the good economic situation has negatively impacted the work environment and workload for engineers. In nearly seven out of ten companies from the industry sector officials report that their workload is to large.

Even if the economic situation and profitability is advantageous, companies need to put more resources into research and development. Innovations are important to stay competitive over time in engineer dense companies.

R&D is a long-term investment. Companies that produce new innovations and protect their intellectual property can increase their own value. The survey shows that the most important contributions to increase the innovation capacity in companies is to give employees a chance to work with innovation projects during an extended period, to secure the right technical competence and increase the support for employees working to develop innovations.

Den första ingenjören

Sveriges Ingenjörer genomför också satsningar för att bidra till tillväxt och nya jobb i små och medelstora företag. Projektet Den Första Ingenjören syftar till att utveckla och genomföra metoder för att stimulera och stödja mindre företag att rekrytera och behålla ingenjörer. Men också att visa ingenjörerna vilka fördelar och möjligheter till utveckling som mindre företag kan erbjuda.

Tack vare att regeringen uppmärksammat Sveriges Ingenjörers lyckade pilotsatsning i Jönköpings lön stöttas Den första ingenjören nu ekonomiskt av Tillväxtverket. Under 2018 expanderade projektet till Dalarna, Gävleborg och Värmland.

Läs mer på projektets webbplats.

Vår näringspolitik i korthet

 • Anställda skall i ökad grad bli en målgrupp för innovationsrådgivning. Det gäller i synnerhet offentligfinansierade organisationer som bedriver rådgivning.
 • Arbetsgivare skall utveckla en strategi för hur anställdas idéer utanför kärnverksamheten ska hanteras.
 • Arbetsgivare måste ge ingenjörer tid och utrymme att agera internt som intraprenörer och uppmärksamma och belöna dem för det.
 • Vid patentintrång skall Patentlagens straffrättsliga del kunna tillämpas och allmänt åtal väckas.
 • Reglerna kring optionsbeskattning skall harmoniseras avseende vilka företag som omfattas och vara på samma nivå som våra konkurrentländer.
 • Entreprenörer med ett passivt ägande i företag skall ändå kunna erhålla arbetslöshetsersättning varför reglerna måste ses över.
 • Hela Sverige ska leva genom att ingenjörer bidrar till utveckling och värdeskapande i små och medelstora företag.
 • Andelen ingenjörer i mindre företag som idag saknar ingenjör ska öka.
Senast uppdaterad 2023-03-03
Till toppen