Sveriges Ingenjörer

Forskning och innovation

I en hård global konkurrens om företagsetableringar och jobb är individers kunnande det viktigaste för att göra länder och regioner attraktiva. Nya tekniska lösningar är också nödvändiga för att vi ska kunna hantera de stora samhällsutmaningarna kring klimat, energiförsörjning, hälsa med mera. Individernas förutsättningar och arbetsvillkor bidrar till deras prestation och är därför avgörande framgångsfaktorer.

Ingenjörers kompetens är helt central för Sveriges många teknikbaserade företag inom en rad olika branscher. För ett relativt litet land som Sverige är det viktigt att satsa på områden och nischer där vi kan leda teknikutvecklingen men vi behöver även vara duktiga på att tillämpa kunskap som är framtagen på andra håll i världen. För att kraftsamla resurser måste näringsliv och akademi samverka på ett för båda parter gynnsamt sätt.

Universitet och högskola

Förväntningarna och kraven på akademien är stora. Men samtidigt som den akademiska forskningen måste komma till nytta så behöver våra lärosäten långsiktighet och arbetsro för att fokusera på sina huvuduppgifter. Näringsliv och högskola kompletterar varandra men fungerar på olika sätt och måste få verka utifrån sina olika roller och förutsättningar. Svenska högskolor måste vara attraktiva arbetsplatser och villkoren behöver likna dem på arbetsmarknaden i övrigt.

  • Den höga andelen visstidsanställningar bland forskande och undervisande personal på universitet och högskolor måste minska. Banbrytande forskning och högkvalitativ undervisning görs bäst på en fast tjänst.
  • Lärare och forskare måste få fokusera på sina kärnuppgifter, utbildning, forskning och samverkan. Minska andra uppdrag och den administrativa bördan.
  • Samverkan med det omgivande samhället i utbildning och forskning är en viktig kvalitetshöjande aspekt. Detta måste värdesättas av lärosätena. Lärare och forskare måste premieras för det arbete de gör.
  • Doktorander ska ha trygga arbetsvillkor i form av en doktorandtjänst och god arbetsmiljö. En forskarutbildning ska förbereda för en karriär såväl inom akademin som utanför.
  • Konkurrensutsatta sökbara forskningsmedel behövs, men det är också viktigt att lärosätena har en tillräcklig basfinansiering för att kunna ha en långsiktighet i sin verksamhet. Det gäller för att bygga upp labblokaler och köpa in instrument men också för att kunna rekrytera kvalificerade medarbetare.

Näringslivsforskning och innovation

Näringslivets forskning och utveckling, FoU, har minskat inom till exempel Life Science men ökat inom främst fordonsindustrin. Sverige måste fortsätta vara ett attraktivt land för investeringar i FoU och vi behöver bli bättre på att berätta om fördelarna med att verka här. Sveriges Ingenjörer arbetar också tillsammans med andra aktörer, så som Forska!Sverige och Industrirådet för att driva gemensamma intressen kring forskning och innovation.

  • Företag som satsar på forskning och innovation är mer lönsamma. Sverige måste förmå nuvarande företag att behålla sin FoU i landet och attrahera andra företag att förlägga verksamheten hit. Vid neddragningar är det av största vikt att kompetensen i form av individer, utrustning och lokaler tas tillvara på bästa sätt.
  • Innovation är grunden till förnyelse och konkurrenskraft. Ge ingenjörer tid till innovation inom ramen för sin tjänst. Innovationer Framstående prestationer måste också belönas.
  • Industriforskningsinstituten behöver en ökad finansieringsvolym och institutens roll måste stärkas i svensk forskning. De är särskilt viktiga för tillväxten i små och medelstora företag.
  • Den offentliga sektorn bör använda en del av sina resurser för upphandling till att stimulera utveckling genom så kallad innovationsupphandling.

Rapporter

Senast uppdaterad 2023-07-18
Till toppen