Arbetsmiljö

Ett företag som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal vinner mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några exempel.

Arbetsmiljö

Du som är förtroendevald spelar en mycket viktig roll. Du representerar de anställda och ser till att arbetsgivaren verkligen uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagen. Du kan exempelvis

 • se till att alla anställda vet vem som har ansvaret för arbetsmiljön
 • kräva att en riskanalys görs inför allt förändringsarbete
 • verka för att skyddsombud för dina medlemmar utses och att anmäla vem det är till förbundet

Film - Gränslöst arbetsliv

Tips och råd

Här hittar du tips och råd för arbetsgivare, individ och fackligt förtroendevalda för att uppnå ett hållbart arbetsliv.

 • Inse att arbetslaget med största sannolikhet består av en heterogen skara av medarbetare med en mängd olika gränspreferenser, strategier och krav i såväl arbetet som privatlivet.
 • Formulera tydliga förväntningar på i vilken utsträckning arbetstagare ska vara nåbara utöver ordinarie arbetstid
 • Kulturen på arbetsplatsen är viktig att vara uppmärksam på. Trots riktlinjer eller policys kan det uppstå en kultur på arbetsplatsen där normen är att alla ska vara nåbara dygnet runt. Medarbetare vill visa sig ambitiösa för sin chef och kollegor. Här är det viktigt att vara uppmärksam, föra upp det för diskussion och inte minst att som chef föregå med gott exempel och t.ex. inte mejla utanför arbetstid om det inte är absolut nödvändigt.
 • Tekniska hjälpmedel, som exempelvis fördröjda e-postutskick, kan vara användbara om det finns olika behov på arbetsplatsen vad gäller förläggning av arbetstid. Vissa kanske behöver få jobba en stund på kvällen för att gå tidigare medan andra blir stressade av att få mejl skickade till sig utanför ordinarie arbetstid.
 • Om arbete över landsgränser är aktuellt på er arbetsplats kan det vara bra att se över policys och tekniska inställningar kopplat till möteskultur i olika tidszoner. Det finns funktioner i epostkalendern som gör att mötesdeltagarnas lokala tider visas och som gör att det inte är möjligt att boka in möten utanför arbetstid. Även en uttalad policy om möten kopplad till tidszoner kan vara behjälpligt.
 • Försök skapa ytor i den fysiska miljön som möjliggör för arbetstagare att kunna dra sig tillbaka och arbeta ostört. Att sitta i öppna kontorslandskap kan skapa en känsla av att ständigt vara iakttagen, vilket kan påverka arbetstagare negativt genom att det drar mycket energi kognitivt och emotionellt.
 • Använd medarbetarsamtal för att diskutera vad som främjar respektive hindrar välfungerande gränssättning samt vilket stöd individen behöver.
 • Säkerställ att det finns tillräckligt systemstöd för registrering av arbetstagares tid och övertidsarbete.
 • Ge tydlig återkoppling till medarbetare på utfört arbete med fokus på vad som är positivt och hur det som fungerat mindre bra kan förbättras.
 • Tydliga mål i arbetet hjälper medarbetare att sätta gränser.
 • Lär känna dina behov av gränsdragning, ta exempelvis hjälp av Balansguidens verktyg
 • Ta hjälp av tekniska hjälpmedel för att styra och underlätta för att gränserna mellan privat- och arbetsliv blir i linje med dina behov (tidsinställningar av mejlutskick, automatiska hämtningar av e-post, notismeddelanden etc.).
 • Var tydlig i kommunikationen med arbetsgivare, kollegor och ev. partners kring dina behov av gränser.
 • Tid för återhämtning mellan arbetspassen är viktigt.
 • Fysisk aktivitet har visat sig effektiv för att sänka stressnivåer.
 • Umgås med vänner och familj på kvällar och helger.
 • Skapa struktur i ditt arbete och lyckas du själv inte prioritera mellan arbetsuppgifter – ta hjälp av din chef.
 • Som förtroendevald är du ett viktigt stöd för medlemmarna. Förslag på hur du kan jobba är att:
 • Säkerställ att lokal samverkan alltid sker.
 • Se till att det i kollektivavtal finns regler för att undvika regelbundet förekommande långa arbetspass och krav på ständig tillgänglighet.
 • Arbeta för att arbetsplatsen har en kommunikationskultur som innebär att medarbetare inte förväntas svara på exempelvis mejl utanför ordinarie arbetstid. Medarbetare bör använda teknisk hjälp för att tidsinställa när mejl skickas.
 • Se till att restid betraktas som arbetstid.
 • Se till att deadline för att utföra en arbetsuppgift efter period av ledighet inte är orimligt kort.
 • Fokusera arbetsmiljöarbetet på att förebygga kognitiv stress och känslomässig utmattning.
 • Ge medlemmar stöd när det gäller frågor om förslag att teckna individuella avtal, exempelvis omfattning och typ av arbetsuppgifter, arbetstider, tillgänglighet, uppföljning/rapportering, ersättningar, kompetensutveckling, arbetsredskap/utrustning, försäkringar, IT-säkerhet och sekretess.
 • Se till att arbetsgivaren har tydliga regler gällande integritets- och sekretessfrågor i arbeten som behöver digitala verktyg för utförande.
 • Se till att arbetsgivaren regelbundet undersöker, riskbedömer och följer upp medarbetarens arbetsmiljö och hälsa.

Ansvar för arbetsmiljö

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och ska systematiskt planera, leda och driva verksamheten med en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska utreda arbetsskador, analysera arbetsmiljörisker och vidta åtgärder. Dessutom ska han upprätta handlingsplaner och dokumentation, och är ansvarig för rehabilitering.

Ofta är arbetsmiljöuppgiften delegerad till personalansvariga chefer. Som förtroendevald bör du ta reda på vem/vilka som har arbetsmiljöuppgifter. Sveriges Ingenjörer kan stötta medlemmar som är chefer med rådgivning och utbildning i arbetsmiljöfrågor.

Har arbetsplatsen fler än 50 anställda ska det finnas en skyddskommitté.


Arbetsmiljöarbetet

Arbetsgivaren har ett omfattande ansvar för arbetsmiljön. Den grundläggande föreskriften om hur arbetsgivaren ska ta detta ansvar är SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete.

Logga in

Skyddsombud - arbetsmiljöombud

På alla arbetsplatser med fler än fem anställda ska det finnas ett skyddsombud/arbetsmiljöombud. Har arbetsplatsen fler än 50 anställda ska det finnas en skyddskommitté. Hur utses ett skyddsombud och vad är skyddsombudets uppgifter. Skyddsombudet ska hitta brister i arbetsmiljön.

Logga in

Information och verktyg om arbetsmiljö

Prevent

Prevent förmedlar kunskaper som hjälper arbetsgivare att förbättra arbetsmiljön.

Prevent - Balansguiden

Det gränslösa arbetslivet. Behöver du hitta en struktur i ett flexibelt arbetsliv ger Balansguiden dig stöd.

Prevent - OSA-enkäten

Ta reda på hur ni trivs. OSA-enkäten hjälper till med att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Prevent - IT och stress

IT-stress. Digitala verktyg kan stressa. För att förebygga negativ belastning, ta hjälp av IT-stressguiden.  

Prevent - Inför rätt IT

Hjälp i form av tips och checklistor – både för dig som ska köpa in eller utveckla nya IT-system och för dig som har befintliga IT-system som du vill utveckla och förbättra.

Prevent - kontorsförändring

Kontorsförändring. Kontoret ska få ny funktion. Vad är bäst för dig? Verktyget Forma kontoret ger er förutsättningar att välja det alternativ på kontorslösning som passar er bäst.

Partsrådet - Hot på jobbet

Det kan finnas situationer där du blir hotat på jobbet. Här finns information om vad du och din arbetsplats ska göra när du blir hotad. 

Suntarbetsliv - bättre möten

Vi mår alla bättre av att ha en bra dialog. Hur får ni till bättre möten? Ta hjälp av verktyget Bättre möten. 

Afaförsäkring - IA-systemet

Öka kvaliteten i företagets arbetsmiljöarbete. Tipsa din arbetsgivare att använda IA-systemet.

Afaförsäkring - Arbetslivsforskning

För att minska antal arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro finns här forskning som du kan ta del av.

Senast uppdaterad 2019-04-13
Till toppen