Sveriges Ingenjörer

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Centrala kollektivavtal mellan AkademikerAlliansen och arbetsgivarorganisationen SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Sveriges Ingenjörer utgör ett av de 16 ingående förbunden inom AkademikerAlliansen som är avtalstecknande part.

På det kommunala området representeras Sveriges Ingenjörer av förhandlingsorganisationen AkademikerAlliansen, med 16 olika Sacoförbund. AkademikerAlliansen har träffat avtalen, och avtalet är gemensamma för flertalet akademiker i kommuner och regioner.

Löneavtalet på kommunal sektor är ett tillsvidareavtal med möjlighet till uppsägning senast den 31 oktober varje år. Det är ett processavtal, utan centralt avtalade siffror. Sveriges Ingenjörer har egen, lokal partsställning.
 

Aktuellt

2022-12-09: Skärpta regler för dygnsvila från 1 okt 2023

Reglerna om dygnsvila skärps i en överenskommelse mellan SKR och Sobona och de fackliga parterna Kommunal, Vårdförbundet, AkademikerAlliansen och Allmän kommunal verksamhet. Läs mer här 

2022-11-25: Pensionsavtalet SAP-R är slutförhandlat

SAP-R avser Särskild Avtalspension för anställda i räddningstjänst med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka. Som en del av den nya pensionsavtalsöverenskommelsen inom SKR:s avtalsområde från december 2021 så kommer avtalet att fasas ut och vissa delar skrivs in i gällande pensionsavtalen AKAP-KR och KAP-KL. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2023

Innebörden är att alla som arbetar i räddningstjänsten vid övergången eller har arbetat i räddningstjänsten innan 31 dec 2022 och som längre fram uppfyller rätten till SAP-R kan välja en överenskommelse. med arbetsgivaren att skjuta upp SAP (ett år i taget) dvs fortsätta arbeta inom räddningstjänsten eller med andra arbetsuppgifter med ett extra påslag med 12 procent på den pensionsgrundande lönen fram till 65 år.

Arbetstagare inom räddningstjänsten som anställs efter årsskiftet det vill säga från den 1 januari 2023, kommer inte att omfattas av rätten till en SAP-R, men ges ett extra påslag på pensionsavsättningen med 2 000 kr, som kan växlas till kontantlön istället, så länge de är anställda i utryckningsstyrka.

Läs mer i avtalsdokumentet

Nytt pensionsavtal för räddningstjänsten

Kompetens och omställningsavtal - KOM KR

Från den 1 oktober är det möjligt att söka stöd från Omställningsfonden för studier som påbörjas efter den 1 januari 2023 utifrån det nytecknade avtalet KOM KR (Kommunalt omställningsavtal för anställda inom kommun och regionssektorn liksom för anställda inom Sobona-bolagen).

Huvudsyftet är att minska risken för arbetslöshet och klara sektorns kompetens och personalförsörjningsbehov. Avtalet ger individer större möjligheter till komptensväxling och kompetensutveckling men innehåller förutom grundläggande och förstärkt stöd också förbyggande insatser till verksamhet och individ som väljer att kompetensutveckla sig inom ramen för sektorns kompetensförsörjningsbehov.

Förutom omställningsstudiestödet via CSN innehåller avtalet ett kompletterande och förstärkt studiestöd som stärker den enskildes ekonomi under studietiden under pågående anställning.  Avtalet innehåller ett liknande stöd efter en avslutad anställning.

Kompletterande studiestödets nivåer

  • 80% av lönebortfallet på lönedelar mellan 4,5-5,5 IBB
  • 65% på lönedelar mellan 5,5 till 12 IBB per år  

Förlängda studiestödets nivåer för utbildningar som styr mot sektorn

  • 70% av lön tillsammans med studiemedel termin 1 och 2 
  • 50% av lön sammanräknat med studiemedel termin 3 och 4 

Upp till ett tak om 1,4 av IBB (71 000 kr) vilket motsvarar en lönenivå på 99 400 kr.

Förändringar av arbetsrätten

Inom kommun och regionsektorn har parterna kommit överens om att §22 LAS det så kallade treundantaget inte ska tillämpas. 

Dec 2021: Nya avtal inom kommuner, regioner och kommunala bolag

Sveriges Ingenjörer har genom förhandlingskartellen AkademikerAlliansen förhandlat kring pensioner, kompetensutveckling och studiestöd för våra medlemmar inom SKRs avtalsområde.

Följande villkor har varit föremål för förhandlingarna:

  • Pensionsöverenskommelsen – KAP KLs utfasning till AKAP-KR med ett ikraftträdande årsskiftet 2022–2023. 
  • Omställning KOM-KR – till nytt förbättrat avtal planerat ikraftträdande 1 oktober 2022 vid godkännande av ny registrerad omställningsorganisation. 
  • AB Allmänna bestämmelser, villkorsdelen bilaga 1 till HÖK-T 2021. 
  • BÖK och Branschbestämmelser för Sobona med ändringar utifrån förändringar i LAS. 

Fördjupande material: är du förtroendevald, logga in och läs mer om avtalsinnehåll och få tillgång till en FAQ .

Avtalsdokument

Kontakt

Ansvariga ombudsmän kommuner och Regioner:

Ingrid Karlsson
Jörgen Lundqvist
Jakob Lindmark
Martin Riis
Johanna Bång
Irina Suomala
Oliva König
Oskar Falk
Caroline Hövik
Senast uppdaterad 2023-04-05
Till toppen