Sveriges Ingenjörer

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Centrala kollektivavtal mellan AkademikerAlliansen och arbetsgivarorganisationen SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Sveriges Ingenjörer utgör ett av de 16 ingående förbunden inom AkademikerAlliansen som är avtalstecknande part.

På det kommunala området representeras Sveriges Ingenjörer av förhandlingsorganisationen AkademikerAlliansen, med 16 olika Sacoförbund. AkademikerAlliansen har träffat avtalen, och avtalet är gemensamma för flertalet akademiker i kommuner och regioner.

Löneavtalet på kommunal sektor är ett tillsvidareavtal med möjlighet till uppsägning senast den 31 oktober varje år. Det är ett processavtal, utan centralt avtalade siffror. Sveriges Ingenjörer har egen, lokal partsställning.
 

Kompetens och omställningsavtal - KOM KR

Från den 1 oktober är det möjligt att söka stöd från Omställningsfonden för studier som påbörjas efter den 1 januari 2023 utifrån det nytecknade avtalet KOM KR (Kommunalt omställningsavtal för anställda inom kommun och regionssektorn liksom för anställda inom Sobona-bolagen).

Huvudsyftet är att minska risken för arbetslöshet och klara sektorns kompetens och personalförsörjningsbehov. Avtalet ger individer större möjligheter till komptensväxling och kompetensutveckling men innehåller förutom grundläggande och förstärkt stöd också förbyggande insatser till verksamhet och individ som väljer att kompetensutveckla sig inom ramen för sektorns kompetensförsörjningsbehov.

Förutom omställningsstudiestödet via CSN innehåller avtalet ett kompletterande och förstärkt studiestöd som stärker den enskildes ekonomi under studietiden under pågående anställning.  Avtalet innehåller ett liknande stöd efter en avslutad anställning.

Kompletterande studiestödets nivåer

  • 80% av lönebortfallet på lönedelar mellan 4,5-5,5 IBB
  • 65% på lönedelar mellan 5,5 till 12 IBB per år  

Förlängda studiestödets nivåer för utbildningar som styr mot sektorn

  • 70% av lön tillsammans med studiemedel termin 1 och 2 
  • 50% av lön sammanräknat med studiemedel termin 3 och 4 

Upp till ett tak om 1,4 av IBB (71 000 kr) vilket motsvarar en lönenivå på 99 400 kr.

Förändringar av arbetsrätten

Inom kommun och regionsektorn har parterna kommit överens om att §22 LAS det så kallade treundantaget inte ska tillämpas. 

Dec 2021: Nya avtal inom kommuner, regioner och kommunala bolag

Sveriges Ingenjörer har genom förhandlingskartellen AkademikerAlliansen förhandlat kring pensioner, kompetensutveckling och studiestöd för våra medlemmar inom SKRs avtalsområde.

Följande villkor har varit föremål för förhandlingarna:

  • Pensionsöverenskommelsen – KAP KLs utfasning till AKAP-KR med ett ikraftträdande årsskiftet 2022-2023. 
  • Omställning KOM-KR – till nytt förbättrat avtal planerat ikraftträdande 1 oktober 2022 vid godkännande av ny registrerad omställningsorganisation. 
  • AB Allmänna bestämmelser, villkorsdelen bilaga 1 till HÖK-T 2021. 
  • BÖK och Branschbestämmelser för Sobona med ändringar utifrån förändringar i LAS. 

Fördjupande material: är du förtroendevald, logga in och läs mer om avtalsinnehåll och få tillgång till en FAQ .

Avtalsdokument

Kontakt

Ansvariga ombudsmän kommuner och Regioner:

Ingrid Karlsson
Jörgen Lundqvist
Jakob Lindmark
Sam Najafian
Martin Riis
Johanna Bång
Irina Suomala
Alexander Bergfriedt

Kontakt via e-post

Senast uppdaterad 2022-09-26
Till toppen