Sveriges Ingenjörer

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Centrala kollektivavtal mellan AkademikerAlliansen och arbetsgivarorganisationen SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Sveriges Ingenjörer utgör ett av de 16 ingående förbunden inom AkademikerAlliansen som är avtalstecknande part.

På det kommunala området representeras Sveriges Ingenjörer av förhandlingsorganisationen AkademikerAlliansen, med 16 olika Sacoförbund. AkademikerAlliansen har träffat avtalen, och avtalet är gemensamma för flertalet akademiker i kommuner och regioner.

Avtalet i korthet

Löneavtalet på kommunal sektor är ett tillsvidareavtal med möjlighet till uppsägning senast den 31 oktober varje år. Det är ett processavtal, utan centralt avtalade siffror. Sveriges Ingenjörer har egen, lokal partsställning.

Kvalifikationstid

Kvalifikationstiden för att få tilläggen är 180 dagars anställning innan föräldraledighetens inträdande. Förutsättning för tillägget respektive föräldralönen är att arbetstagare beviljats ersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) från Försäkringskassan (FK). Tillägget respektive föräldralönen består av två delar, en del med 10 procent av lönebortfallet och en del i form av föräldralön för medarbetare som har en lön som överskrider 83,33 procent av prisbasbeloppet.

Föräldratilläggen i Allmänna bestämmelser

  • Föräldrapenningtillägg utbetalas under 180 kalenderdagar och som längst till dess att barnet är 24 månader. Arbetstagaren kan dela upp föräldrapenningtillägget på flera ledighetsperioder. Tillägget betalas ut till bägge föräldrarna när kriterierna ovan uppfyllda när föräldraledigheten inträder.

    Föräldrapenningtillägget utbetalas löpande under föräldraledighet med  föräldrapenning på sjukpenningnivå med 10 procent av lönebortfallet  beräknat per kalenderdag enligt samma principer som vid sjukdom med  sjukpenning från FK.

    Arbetstagare får en ersättning sammanräknat med föräldrapenning på sjukpenningnivå motsvarande 80 % av lön.

  • Föräldralön utbetalas under 270 dagar till en förälder vid erhållen föräldrapenning från Försäkringskassan enligt Socialförsäkringsbalkens (SFB) regleringar. Dagarna kan delas mellan föräldrarna om de är anställda hos samma arbetsgivare. 

    Beräkningen av ersättningens storlek sker utifrån fast kontant lön. Omfattar de med lön som överstiger 83,33 procent av prisbasbeloppet enligt SFB (motsvarar ”taket” 10 prisbasbelopp för föräldrapenning), får föräldralön som tillsammans med högsta belopp för föräldrapenning ger ca 77,6 procent kompensation av lönebortfallet då föräldrapenning över lägstanivån utges.  

Hur många perioder

Föräldraledighet kan ansökas under tre perioder och ansökan om föräldraledighet skall ske senast tre månader innan ledigheten är avsedd att påbörjas. En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt att vara föräldraledig enligt föräldraledighetslagen (FörL) ska anmäla detta till arbetsgivaren minst 3 månader före ledighetens början.

Avdrag eller tillägg 

Ersättningarna betalas ut som tillägg medan ledighetsfrånvaron i dess omfattning sker via ett löneavdrag på lön vilket framgår av lönespecifikation/lönebesked.

Hur man beräknar belopp och dagar

Föräldratillägg

Antal dgr x dagslön/kalenderdagslön x 10 procent 

Föräldralön exempel från år 2020  

Arbetstagaren är heltidsanställd med arbetstid måndag–fredag. Månadslönen är 45 000 kronor dvs. mer än 83,33 procent av prisbasbeloppet och daglönen i en 30-dagarsmånad 1 500 kronor. Ledighet har beviljats under en månad med 30 kalenderdagar enligt följande

a) från måndag vecka 1 till söndag vecka 2 med hel föräldrapenning och 
b) från måndag vecka 3 till söndag vecka 3 med halv föräldrapenning.

År 2020 är högsta föräldrapenning 1006 kronor per dag och halv föräldrapenning 503 kronor per dag.

Månadslön utges för 12,5 kalenderdagar x 1500 + 18 750 kr

Ersättning (mom. 2) 

a) (1,00 x 1 500 x 77,6 % – 1006) x 14 = 2 212 kr 
b) (1,00 x 750 x 77,6 % – 503) x 7 = 553 kr  

Totalt 2 765 kr

Arbetstagaren får dessutom (14 x 1006) + (7 x 503) = 17 605 kronor från Försäkringskassan. 

En föräldraledighet som avser 4 veckor hel föräldraledighet men då endast en dag per vecka med föräldrapeng tas ut innebär att totalt 4 dagar ska avräknas från de 270 möjliga dagarna. 

Kontakt

Ansvariga ombudsmän kommuner och Regioner:

Ingrid Karlsson
Jörgen Lundqvist
Jakob Lindmark
Martin Riis
Johanna Bång
Irina Suomala
Oliva König
Oskar Falk
Caroline Hövik
Senast uppdaterad 2024-01-19
Till toppen