Sveriges Ingenjörer

Innovationsföretagen Almega

Tidigare namn STD - Svensk teknik och design. Kollektivavtal mellan Innovationsföretagen Almega och Sveriges Ingenjörer, Unionen och Sveriges Arkitekter. Omfattar bland annat löneprinciper, allmänna anställningsvillkor så som semester, sjuklön, övertidskompensation och restidsersättning med mera.

Kollektivavtal gäller för alla som är anställda och arbetar inom avtalsområdet. Det gäller alltså även för den som inte är med i facket.

Det kan också finnas lokala kollektivavtal på arbetsplatsen, som kompletterar det centrala avtalet, om till exempel formerna för inflytande och samverkan, om regler för arbetstidsförläggning eller andra viktiga frågor. Ett lokalt avtal tecknar akademikerföreningen direkt med arbetsgivaren.

Lön

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad samt vara kopplad till företagets mål och verksamhetsidé. Den individuella lönen och löneutvecklingen ska främst grundas på:

  • uppnådda resultat jämfört med uppsatta mål
  • verksamhetens krav och arbetsuppgifternas art, innehåll , svårighetsgrad och ansvar.

Lönerevisionstidpunkt är den 1 april 2023 och 1 april 2024, om inte annat överenskommes mellan lokal part.

Anställningsform

En anställning gäller tillsvidare, om arbetsgivaren och tjänstemannen inte har kommit överens om att anställningen ska vara tidsbegränsad eller på prov. Deltid i pensioneringssyfte

Flexpension

Som en konsekvens av förändringar i ITP-planen har parterna anpassat överenskommelsen om flexpension så att premier tjänas in till 66 år för medarbetare som omfattas av ITP 1. Samtidigt höjs åldern då medarbetare kan ansöka om att gå ner i tid till 63 år. Förändringen gäller från och med den 1 januari 2023.

Medarbetare som omfattas av ITP 2 tjänar fortsatt in flexpensionspremier till 65 år och kan ansöka om att gå ner i tid från 62 år.

Semester

En anställd har enligt lag rätt till 25 dagar semester. I kollektivavtalet finns bestämmelser om nattvila, veckovila, maximalt antal övertidstimmar och dylikt samt ersättning för arbetad övertid och restid. Om du har avtalat bort din övertidsersättning och/eller restidsersättning ska det kompenseras med fler semesterdagar och/eller högre lön.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Föräldralön

Du har rätt till föräldralön om ditt barn är under 24 månader, det är en utfyllnad av den föräldrapenning du får från Försäkringskassan. Beroende på hur länge du varit anställd får du föräldralön i 2-6 månader.

Uppsägningstider

Vid egen uppsägning 1 månads uppsägningstid om din anställningstid är mindre än två år, 2 månaders uppsägningstid om din anställningstid är mellan 2 till 6 år och 3 månaders uppsägningstid om din anställningstid är 6 år eller längre. Arbetsgivarens uppsägningstid är mellan 1 – 12 månader baserad på din anställningstid och ålder. För det fall arbetsgivaren vill säga upp dig bör du alltid kontakta din Akademikerförening eller, för det fall Akademikerförening inte finns på din arbetsplats, Sveriges Ingenjörers rådgivning.

2023 års avtalsförhandlingar har skett mot bakgrund av stegrande inflation och krig i Ukraina. Hur dessa påverkar ekonomin och den svenska arbetsmarknaden har varit ytterst osäkert och präglat förhandlingarna från allra första början.

Sveriges Ingenjörers löneavtal med Almega Innovationsföretagen är ett processavtal utan centralt bestämda nivåer. Avtalet gäller under avtalsperioden som är 24 månader. Det avsätts ytterligare 0,2 procent till flexpension.

Vi och arbetsgivarna har kommit överens om följande: 

Lön

Löneavtalets inriktning är att skapa en lokal process där medarbetarens uppnådda resultat, kompetens och skicklighet knyts samman med den individuella löneutvecklingen. Lönebildningen kopplas till företagets övergripande mål och sker mot bakgrund av företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar samt medarbetarens prestation och bidrag till verksamheten.

I löneavtalet har det tillkommit en del förtydliganden och nya skrivningar i syfte att förbättra processen:

I avtalet förtydligas att det ska ske en diskussion mellan de lokala parterna om de ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningarna.

Nytt i avtalet är även att det tillförs en skrivning om att det i det individuella lönesamtalet ska ske en diskussion kring vad som kan utgöra löneökningar kopplat till den individuella prestationen och vad som kan utgöra annan eventuell justering.

Därtill tillkommer en skrivning som stipulerar att de lokala parterna i slutförhandlingen gemensamt ska följa upp den önskade lönestrukturen och eventuella särskilda lönejusteringar som har diskuterats i det inledande arbetet.

Avsättning till flexpension

Det tillförs ytterligare 0,2 procent till flexpension från 1 april 2024.
Den extra pensionsavsättningen uppgår därmed till 1,3 procent från
och med 1 april 2024.

Allmänna villkorsavtalet

Avtalet är oförändrat

Kompetensutveckling – partsgemensamt material

I den här partsgemensamma skriften finns bra tips och handfasta råd om kompetensutveckling i tjänsteföretag. Skriften riktar sig till dig som är intresserad av kompetensutvecklingsfrågor, vare sig du är förtroendevald, medlem eller arbetsgivarföreträdare.

Lönesamtal – partsgemensamt material

Här är två skrifter som du kan använda för att förbereda dig inför lönesamtalet.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman: Ellen Skogens

Biträdande: Arvid Lindholm

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-07-13
Till toppen