Sveriges Ingenjörer

Innovationsföretagen Almega

Tidigare namn STD - Svensk teknik och design. Kollektivavtal mellan Innovationsföretagen Almega och Sveriges Ingenjörer, Unionen och Sveriges Arkitekter. Omfattar bland annat löneprinciper, allmänna anställningsvillkor så som semester, sjuklön, övertidskompensation och restidsersättning med mera.

Kollektivavtal gäller för alla som är anställda och arbetar inom avtalsområdet. Det gäller alltså även för den som inte är med i facket.

Det kan också finnas lokala kollektivavtal på arbetsplatsen, som kompletterar det centrala avtalet, om till exempel formerna för inflytande och samverkan, om regler för arbetstidsförläggning eller andra viktiga frågor. Ett lokalt avtal tecknar akademikerföreningen direkt med arbetsgivaren.

Lön

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad samt vara kopplad till företagets mål och verksamhetsidé. Den individuella lönen och löneutvecklingen ska främst grundas på: - uppnådda resultat jämfört med uppsatta mål. – verksamhetens krav och arbetsuppgifternas art, innehåll , svårighetsgrad och ansvar. Lönerevisionstidpunkt är den 1 november 2020 och 1 april 2022, om inte annat överenskommes mellan lokal part.

Anställningsform

En anställning gäller tillsvidare, om arbetsgivaren och tjänstemannen inte har kommit överens om att anställningen ska vara tidsbegränsad eller på prov. Deltid i pensioneringssyfte

Flexpension

Om du har fyllt 62 år och omfattas av Innovationsavtalet kan du ansöka om flexpension. 

Semester

En anställd har enligt lag rätt till 25 dagar semester. I kollektivavtalet finns bestämmelser om nattvila, veckovila, maximalt antal övertidstimmar och dylikt samt ersättning för arbetad övertid och restid. Om du har avtalat bort din övertidsersättning och/eller restidsersättning ska det kompenseras med fler semesterdagar och/eller högre lön.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Föräldralön

Du har rätt till föräldralön om ditt barn är under 24 månader, det är en utfyllnad av den föräldrapenning du får från Försäkringskassan. Beroende på hur länge du varit anställd får du föräldralön i 2-6 månader.

Uppsägningstider

Vid egen uppsägning 1 månads uppsägningstid om din anställningstid är mindre än två år, 2 månaders uppsägningstid om din anställningstid är mellan 2 till 6 år och 3 månaders uppsägningstid om din anställningstid är 6 år eller längre. Arbetsgivarens uppsägningstid är mellan 1 – 12 månader baserad på din anställningstid och ålder. För det fall arbetsgivaren vill säga upp dig bör du alltid kontakta din Akademikerförening eller, för det fall Akademikerförening inte finns på din arbetsplats, Sveriges Ingenjörers rådgivning.

Lön

Lönerevision sker 1 november 2020 och 1 april 2022.

Avsättning till flexpension

0,3 % den 1 november 2020 och 0,4 % den 1 april 2022. Den sammanlagda avsättningen efter avtalsperioden kommer att vara 1,1 % av lönen.

Föräldralediga

I löneavtalet tillförs en skrivning som tydliggör arbetsgivarens ansvar för föräldralediga som återgår i tjänst.

Arbetstid

Tydliggörande att bortavtalad övertidsersättning inte innebär ett utökat ordinarie arbetstidsmått.

Åldersbestämmelser - uppsägning

Rätt att kvarstå i anställningen till 68 år, och till 69 år från 2023.

Åldersbestämmelser – rätt till sjuklön

Möjligheten att vid anställningens ingående kunna avtala bo

Aktuellt

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman: Frida Elfving

Biträdande: Ellen Skogens

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-01-25
Till toppen