Sveriges Ingenjörer

Tågföretagen Almega, Spårtrafik

Centralt kollektivavtal mellan Tågföretagen, Sveriges Ingenjörer, SRAT, SEKO, samt ST. Avtalet omfattar bland annat allmänna anställningsvillkor så som semester, sjuklön, övertidskompensation och restidsersättning med mera.  

Kollektivavtalet gäller för alla som är anställda inom avtalsområdet, med några specifika undantag.

De lokala föreningarna är parter i ett stort antal ”företagsavtal” med ibland betydande avvikelser jämfört med det centrala avtalet, gällande bland annat arbetstidsförläggning och övertidsarbete. Ett lokalt avtal tecknar föreningen direkt med arbetsgivaren.

Lön

Lönesättningen är individuell med en saklig och ändamålsenlig differentiering, utifrån tydliga kriterier. Vid lönesättning skall bland annat ökat ansvar, befogenheter, mer kvalificerade arbetsuppgifter och bättre arbetsinsatser beaktas. Medarbetaren har rätt till årligt lönesamtal med lönesättande chef. Lönerevision ska ske 1 maj 2022 om lokala parter inte enas om annat.

Anställningsform

En anställning gäller tillsvidare om parterna inte enats om annat. En visstidsanställning kan vara minst en månad och högst 24 månader under en femårsperiod.

Arbetstid, semester, övertid och restid

Observera att det finns ett stort antal ”företagsavtal” med betydande avvikelser från detta centrala avtal, gällande regleringarna nämnda här! I det centrala kollektivavtalet finns bestämmelser om nattvila, veckovila, maximalt antal övertidstimmar och dylikt samt ersättning för arbetad övertid och restid. Kollektivavtalet gör det möjligt att enas om 5 extra semesterdagar, utöver de 25 som du har rätt till enligt lag. Om du har avtalat bort din övertidsersättning och/eller restidsersättning ska det kompenseras med fler semesterdagar och/eller högre lön. Om arbetsgivaren önskar göra ändringar i ditt schema, skall du få besked om det minst två veckor i förväg.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan. Obs! Lokalt avtal kan finnas med andra beräkningsgrunder.

Föräldralön

Du har rätt till föräldralön om du haft oavbruten anställning hos arbetsgivaren under minst ett år före den första dagen av föräldraledighet. Beroende på hur länge du varit anställd får du föräldralön i 2-6 trettiodagarsperioder. Föräldralönen kan komma att reduceras om föräldrapenningen reducerats. Obs! Lokalt avtal kan finnas med andra regler.

Uppsägningstider

Vid egen uppsägning har du 1 månads uppsägningstid om din anställningstid är mindre än två år, 2 månaders uppsägningstid om din anställningstid är mellan 2 till 6 år och 3 månaders uppsägningstid om din anställningstid är 6 år eller längre.

Arbetsgivarens uppsägningstid är mellan 1 – 12 månader baserad på din anställningstid och ålder. En medarbetare i säkerhetstjänst som på grund av sjukdom blir av med sin tjänst, kan ha rätt till 2 månaders förlängd uppsägningstid.

För det fall arbetsgivaren vill säga upp dig bör du alltid kontakta din Akademikerförening eller, för det fall Akademikerförening inte finns på din arbetsplats, kontakta Sveriges Ingenjörers rådgivning. Individuellt avtal och lokalt avtal kan träffas om andra uppsägningstider.

Lönerevisioner och ”stupstock”

2,9 % från 1 december 2020 och 1,8 % från 1 maj 2022, om ni inte kommer överens om annat lokalt.

Avsättning för flexpension

0,3% månatligen från och med den 1 december 2020 och ytterligare 0,4% från och med den 1 maj 2022. Den sammanlagd avsättning för flexpensionspremien kommer efter avtalsperioden vara 1,1% av lönen.

Arbetstid

Bortavtalad övertidsersättning innebär inte ett utökat ordinarie arbetstidsmått.

Aktuellt

Höjt tak i sjukförsäkringen

Med anledning av att riksdagen den 15 december beslutade att höja taket för den sjukpenninggrundande inkomsten från 8 till 10 Prisbasbelopp har motsvarande konsekvensändringar införts i kollektivavtalet.

Ändringarna kommer att träda i kraft från och med den 1 januari 2022.

Kontakt

Kontaktperson:
Helene Rydling 

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2022-06-14
Till toppen