Sveriges Ingenjörer

Tågföretagen Almega, Spårtrafik

Centralt kollektivavtal mellan Tågföretagen, Sveriges Ingenjörer, SRAT, SEKO, samt ST. Avtalet omfattar bland annat allmänna anställningsvillkor så som semester, sjuklön, övertidskompensation och restidsersättning med mera.  

Kollektivavtalet gäller för alla som är anställda inom avtalsområdet, med några specifika undantag.

De lokala föreningarna är parter i ett stort antal ”företagsavtal” med ibland betydande avvikelser jämfört med det centrala avtalet, gällande bland annat arbetstidsförläggning och övertidsarbete. Ett lokalt avtal tecknar föreningen direkt med arbetsgivaren.

Lön

Lönesättningen är individuell med en saklig och ändamålsenlig differentiering, utifrån tydliga kriterier. Vid lönesättning skall bland annat ökat ansvar, befogenheter, mer kvalificerade arbetsuppgifter och bättre arbetsinsatser beaktas. Medarbetaren har rätt till årligt lönesamtal med lönesättande chef. Lönerevision ska ske 1 maj 2022 om lokala parter inte enas om annat.

Anställningsform

En anställning gäller tillsvidare om parterna inte enats om annat. En visstidsanställning kan vara minst en månad och högst 24 månader under en femårsperiod.

Arbetstid, semester, övertid och restid

Observera att det finns ett stort antal ”företagsavtal” med betydande avvikelser från detta centrala avtal, gällande regleringarna nämnda här! I det centrala kollektivavtalet finns bestämmelser om nattvila, veckovila, maximalt antal övertidstimmar och dylikt samt ersättning för arbetad övertid och restid. Kollektivavtalet gör det möjligt att enas om 5 extra semesterdagar, utöver de 25 som du har rätt till enligt lag. Om du har avtalat bort din övertidsersättning och/eller restidsersättning ska det kompenseras med fler semesterdagar och/eller högre lön. Om arbetsgivaren önskar göra ändringar i ditt schema, skall du få besked om det minst två veckor i förväg.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan. Obs! Lokalt avtal kan finnas med andra beräkningsgrunder.

Föräldralön

Du har rätt till föräldralön om du haft oavbruten anställning hos arbetsgivaren under minst ett år före den första dagen av föräldraledighet. Beroende på hur länge du varit anställd får du föräldralön i 2-6 trettiodagarsperioder. Föräldralönen kan komma att reduceras om föräldrapenningen reducerats. Obs! Lokalt avtal kan finnas med andra regler.

Uppsägningstider

Vid egen uppsägning har du 1 månads uppsägningstid om din anställningstid är mindre än två år, 2 månaders uppsägningstid om din anställningstid är mellan 2 till 6 år och 3 månaders uppsägningstid om din anställningstid är 6 år eller längre.

Arbetsgivarens uppsägningstid är mellan 1 – 12 månader baserad på din anställningstid och ålder. En medarbetare i säkerhetstjänst som på grund av sjukdom blir av med sin tjänst, kan ha rätt till 2 månaders förlängd uppsägningstid.

För det fall arbetsgivaren vill säga upp dig bör du alltid kontakta din Akademikerförening eller, för det fall Akademikerförening inte finns på din arbetsplats, kontakta Sveriges Ingenjörers rådgivning. Individuellt avtal och lokalt avtal kan träffas om andra uppsägningstider.

2023 års avtalsförhandlingar har skett mot bakgrund av stegrande inflation och krig i Ukraina. Hur dessa påverkar ekonomin och den svenska arbetsmarknaden har varit ytterst osäkert och präglat förhandlingarna från allra första början.

Vi och arbetsgivarna har kommit överens om följande: 

Lön

Avtalet är ett tvåårigt avtal där 4,1 procent avsätts till individuella löner under 2023 och 3,3 procent under 2024

Avtalsperiod

1 maj 2023–30 april 2025

Avsättningar till flexpension

Det avsätts ytterligare 0,2 procent till flexpension.

Övriga ändringar i avtalet är att det blir en tydlig reglering när det gäller sena schemaändringar.

Besked om förändringar ska som regel lämnas minst två veckor i förväg men arbetsgivaren får vid oförutsägbara händelser justera schema kortare tid i förväg. Arbetsgivaren ska i dessa fall försöka komma överens med berörd arbetstagare till skillnad från idag där arbetsgivaren enbart ändrar schema utifrån verksamhetens behov.

Om ändringar meddelas senare än 14 dagar före den avsedda ändringen kommer det bli svårare för arbetsgivaren enligt en särskild reglering. Modellen bygger på att överskridande av regleringen i antal minuter ska föras över till en individuell arbetstidsbank.

Arbetstidsförkortning ska även utredas i en partsgemensam arbetsgrupp med en tydlig inriktning att påbörja en arbetstidsförkortning under avtalsperioden. Frågan om ensamarbete vid framförande av resandetåg och vid olycksdrabbade arbetsuppgifter ska också hanteras i en partsgemensam arbetsgrupp

Nytt kollektivavtal med SJ Stockholmståg AB

Företaget SJ Stockholmståg AB tar över pendeltågstrafiken i Stockholm under våren. Nu har de avtalsbärande förbunden kommit överens med arbetsgivaren om ett nytt lokalt kollektivavtal som kommer att gälla för alla anställda på SJ Stockholmståg från
den 3 mars 2024.

Avtalet innebär bland annat att medarbetare som går över från MTR till SJ Stockholmståg och idag har tjänstepension ITP 2 behåller den lösningen.

Här kan du läsa det lokala kollektivavtalet i sin helhet

Kompetensutveckling – partsgemensamt material

I den här partsgemensamma skriften finns bra tips och handfasta råd om kompetensutveckling i tjänsteföretag. Skriften riktar sig till dig som är intresserad av kompetensutvecklingsfrågor, vare sig du är förtroendevald, medlem eller arbetsgivarföreträdare.

Lönesamtal – partsgemensamt material

Här är två skrifter som du kan använda för att förbereda dig inför lönesamtalet.

Kontakt

Kontaktperson: Helene Rydling

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2024-02-08
Till toppen