Sveriges Ingenjörer

Svenska kyrkan

Kollektivavtalade villkor för anställda i verksamheter anslutna till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

220502: Nytt avtal klart - Svenska Kyrkan och arbetstagarparterna överens.

Med anledning av det återkallas varslet om konfliktåtgärder mot SKAO.

 • Ett omställningsavtal i linje med både Trygghetsavtalet på privat sektor och KOM-KR avtalet på Kommunal-Regional sektor
 • Att tidigare gällande löneavtal på Svenska Kyrkans område fortsätter att gälla utan förändringar till mars 2023
 • Förändringar i uppsägningstider vid arbetsbrist i allmänna bestämmelser på Svenska Kyrkans område

Villkoren parterna är överens om

 • Avtalet uppfyller kraven för att KTR ska kunna bli en registrerad omställningsorganisation.
 • Parterna har tagit höjd för att finansiera en ökad omställning genom att sätta avgiften till 0,4% av den sammanlagda lönesumman.
 • Arbetstagare vars anställning upphört på grund av sjukdom får rätt till förstärkt stöd i upp till två år.
 • Kompletterande studiestöd när en anställd uppbär omställningsstudiestöd med högst 80 procent av arbetstagarens minskade arbetsinkomst upp till 5,5 inkomstbasbelopp per år. (i nivå med Trygghetsöverenskommelsen och KOM-KR)
 • Kompletterande omställningsstudiestöd kan vidare, inklusive kompletterande studiestöd, beviljas med 65 procent av den anställdes minskade arbetsinkomst för lönedelar mellan 5,5 inkomstbasbelopp upp till ett tak på 12 inkomstbasbelopp per år. (samma som KOM-KR)
 • Den som har förbrukat sitt omställningsstudiestöd kan få studieersättning vid längre studier (SVLS). SVLS ska tillsammans med studiemedel upp till fribeloppsgränsen ge ekonomisk utfyllnad upp till 70 procent av tidigare lön under termin 1 och 2, därefter upp till 50 procent under termin 3 och 4. (samma nivåer och längd som förlängt studiestöd inom KOM-KR)
 • Studiestöd för arbetslösa utan krav på att vara arbetssökande kvarstår i avtalet(sk KTR-studiestöd). Stödet kan betalas ut i upp till sex terminer om utbildningen stärker den enskildes ställning på arbetsmarknaden.
 • Andra kostnader för studier som idag regleras i KTR:s policy förs in i avtalet och får en indexering. Kostnader för litteratur och kurskostnader kan utgå till ett värde av ett prisbasbelopp.
 • Avgångsersättningen (AGE) som finns idag i omställningsavtalet finns kvar och förlängs till upp till 520 dagar. Den utbetalas även om den uppsagde startar näringsverksamhet.

Avtalet innehåller även en kompletterande arbetslöshetsförsäkring för uppsagda i de fall en arbetstagarorganisation har ogiltigförklarat en uppsägning och företräder den uppsagde i en tvist om uppsägningens giltighet. Det är alltså samma villkor som i Trygghetsöverenskommelsen.

Avtalsperiod 2023-01-04 till 2025-04-30

Du hittar avtalsdokumenten nedan.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman: Arash Ensani

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-01-30
Till toppen