Sveriges Ingenjörer

TMF - Trä- och Möbelföretagen

Kollektivavtal mellan Trä- och möbelföretagen och Sveriges Ingenjörer, Unionen samt Ledarna. Avtalsområdet omfattar två olika kollektivavtal, ett för Träindustrin och ett för Stoppmöbelindustrin.

Kollektivavtalet innehåller bland annat löneprinciper och allmänna anställningsvillkor som semester, sjuklön, övertidskompensation med mera.

Kollektivavtal gäller för alla som är anställda och arbetar inom avtalsområdet. Det gäller alltså även för den som inte är med i facket.

Det kan också finnas lokala kollektivavtal på arbetsplatsen, som kompletterar det centrala avtalet, om till exempel formerna för inflytande och samverkan, om regler för arbetstidsförläggning eller andra viktiga frågor. Ett lokalt avtal tecknar Akademikerföreningen direkt med arbetsgivaren.

Lön

Lönesättningen ska vara differentierad efter individuella eller andra grunder. Lönen ska bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgifterna och den anställdes sätt att uppfylla dessa. Löneskillnader ska vara objektiva och väl motiverade. Lönerevision ska ske 1 april varje år.

Anställningsform

En anställning gäller tillsvidare om parterna inte överenskommit om att anställningen är på viss tid.

Deltid i pensioneringssyfte

Om du har fyllt 62 år och omfattas av TMF-avtalet kan du ansöka om deltidspension.

Arbetstid, semester, övertid och restid

En anställd har enligt lag rätt till 25 dagar semester. I kollektivavtalet finns bestämmelser om nattvila, veckovila, maximalt antal övertidstimmar och dylikt samt ersättning för arbetad övertid och restid. Om du har avtalat bort din övertidsersättning och/eller restidsersättning ska det kompenseras med högre lön och/eller med ett större antal semesterdagar.

Arbetstidsförkortning

Träindustrin har 36 timmar arbetstidsförkortning per år.
För Stoppmöbelindustrin utgår 72 minuter arbetstidsförkortning per fullgjord arbetsvecka.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2–14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Föräldralön

Du har rätt till föräldralön om ditt barn är under 18 månader, det är en utfyllnad av den föräldrapenning du får från Försäkringskassan. Beroende på hur länge du varit anställd får du föräldralön i 4–6 månader.

Uppsägningstider

Vid egen uppsägning 1 månads uppsägningstid om din anställningstid är mindre än två år, 2 månaders uppsägningstid om din anställningstid är mellan 2 till 6 år och 3 månaders uppsägningstid om din anställningstid är 6 år eller längre. Arbetsgivarens uppsägningstid är mellan 1 – 12 månader baserad på din anställningstid och ålder. För det fall arbetsgivaren vill säga upp dig bör du alltid kontakta din Akademikerförening eller, för det fall Akademikerförening inte finns på din arbetsplats, Sveriges Ingenjörers rådgivning.

Lönerevision och löneöversyn

Lönerevision sker 1 november 2020 och 1 april 2022. En lönepott om 2,3 % bildas för 1 november 2020 och 1,7 % 1 april 2022. Löneöversynen beräknas ge minst 0,5 % vid revisionstillfället.

Avsättning till deltidspension

0,4 % den 1 november 2020. Den sammanlagda avsättningen under avtalsperioden är 1,6 % av lönen.

Åldersbestämmelser – lönerevision

Tjänsteman som uppnått pensionsålder enligt LAS (idag 68 år enligt LAS § 32a) eller anställts efter LAS-åldern ska omfattas av lönerevisionen.

Åldersbestämmelser - rätt till sjuklön

Vid fyllda 65 år (ITP:s pensionsålder) finns numera rätt till sjuklön från dag 15.

Åldersbestämmelser - uppsägning

Om arbetsgivaren eller tjänstemannen vill att anställningen ska upphöra vid utgången av den månad då tjänsteman uppnått pensionsålder enligt LAS (idag 68 år enligt LAS § 32a) ska en skriftlig underrättelse lämnas minst två månader innan anställningen ska upphöra. Efter fyllda LAS-ålder upphör anställningen två månader efter det att skriftlig underrättelse har lämnats.

Arbetstidsavtal – återföring av kompensationsledighet

Det allmänna övertidsutrymmet höjs från 75 till 100 timmar vid återföring av kompensationsledighet.

Aktuellt

Höjt tak i sjukförsäkringen

Med anledning av att riksdagen den 15 december beslutade att höja taket för den sjukpenninggrundande inkomsten från 8 till 10 Prisbasbelopp har motsvarande konsekvensändringar införts i kollektivavtalet.

Ändringarna kommer att träda i kraft från och med den 1 januari 2022.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman Markus Evers

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-01-27
Till toppen