Sveriges Ingenjörer

TMF - Trä- och Möbelföretagen

Kollektivavtal mellan Trä- och möbelföretagen och Sveriges Ingenjörer, Unionen samt Ledarna. Avtalsområdet omfattar två olika kollektivavtal, ett för Träindustrin och ett för Stoppmöbelindustrin.

Kollektivavtalet innehåller bland annat löneprinciper och allmänna anställningsvillkor som semester, sjuklön, övertidskompensation med mera.

Kollektivavtal gäller för alla som är anställda och arbetar inom avtalsområdet. Det gäller alltså även för den som inte är med i facket.

Det kan också finnas lokala kollektivavtal på arbetsplatsen, som kompletterar det centrala avtalet, om till exempel formerna för inflytande och samverkan, om regler för arbetstidsförläggning eller andra viktiga frågor. Ett lokalt avtal tecknar Akademikerföreningen direkt med arbetsgivaren.

Lön

Lönesättningen ska vara differentierad efter individuella eller andra grunder. Lönen ska bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgifterna och den anställdes sätt att uppfylla dessa. Löneskillnader ska vara objektiva och väl motiverade. Lönerevision ska ske 1 april varje år.

Anställningsform

En anställning gäller tillsvidare om parterna inte överenskommit om att anställningen är på viss tid.

Deltid i pensioneringssyfte

Om du har fyllt 62 år och omfattas av TMF-avtalet kan du ansöka om deltidspension.

Arbetstid, semester, övertid och restid

En anställd har enligt lag rätt till 25 dagar semester. I kollektivavtalet finns bestämmelser om nattvila, veckovila, maximalt antal övertidstimmar och dylikt samt ersättning för arbetad övertid och restid. Om du har avtalat bort din övertidsersättning och/eller restidsersättning ska det kompenseras med högre lön och/eller med ett större antal semesterdagar.

Arbetstidsförkortning

Träindustrin har 36 timmar arbetstidsförkortning per år.
För Stoppmöbelindustrin utgår 72 minuter arbetstidsförkortning per fullgjord arbetsvecka.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2–14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Föräldralön

Föräldralönen är en utfyllnad av den föräldrapenning du får från Försäkringskassan. Du har rätt till föräldralön om ditt barn är under 18 månader samt att du arbetat minst 1 år i följd hos din arbetsgivare.
Har du arbetat minst 1 år men inte längre än 2 år har du rätt till 4 månader med föräldralön.

Har du arbetat mer än 2 år hos din arbetsgivare har du rätt till 6 månader med föräldralön.

Föräldralönen beräknas som ett avdrag på lönen. Det som blir kvar efter avdraget är din föräldralön.

Du får halva föräldralönen utbetald när din föräldraledighet börjar och den andra halvan 3 månader efter att du är tillbaka från din föräldraledighet.

Föräldralön betalas för en sammanhängande ledighetsperiod. Det är alltså inte möjligt att få föräldralön uppdelat på flera föräldraledighetsperioder. Om ledigheten skulle bli kortare än två respektive sex månader, betalas föräldralön inte ut för längre tid än ledigheten omfattar.

Uppsägningstider

Vid egen uppsägning 1 månads uppsägningstid om din anställningstid är mindre än 3 år, 2 månaders uppsägningstid om din anställningstid är mellan 2 till 6 år och 3 månaders uppsägningstid om din anställningstid är 6 år eller längre. Arbetsgivarens uppsägningstid är mellan 1–12 månader baserad på din anställningstid och ålder. För det fall arbetsgivaren vill säga upp dig bör du alltid kontakta din Akademikerförening eller, för det fall Akademikerförening inte finns på din arbetsplats, Sveriges Ingenjörers rådgivning.

Lön

Ett löneutrymme bildas den 1 april 2023 om 3,4 procent och ett löneutrymme den 1 april 2024 om 2,6 procent. Vid samma tidpunkter görs en gemensam löneöversyn som beräknas ge minst 0,5 procent per revisionstillfälle.

Avsättningar till deltidspension

Det avsätts ytterligare 0,4 procent till deltidspension. Avsättningarna uppgår därmed till 2,0 procent fr o m 1 april 2024.

Allmänna villkorsavtalet

Avtalet är oförändrat.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman: 
Alexander Bergfriedt Andersson

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-04-06
Till toppen