Sveriges Ingenjörer
Covid19

Coronaviruset - frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om Corona inom vårt arbetsområde och att tänka på inför att vi ska återgå till att arbeta från kontor.

Återgång till kontoret

Hur fungerar det med att gå tillbaka till kontoret, hemarbete och vaccinering.

Ja, arbetsgivaren har en arbetsledningsrätt och i den ingår att besluta om varifrån arbetet ska utföras och därmed också hur stor del av arbetet eller vilka arbetsuppgifter som ska utföras från kontoret. Folkhälsomyndigheten har dock rekommenderat en succesiv återgång så om du känner en oro för att komma till arbetsplatsen så bör du ta upp en dialog med arbetsgivaren och se om ni kan hitta en lösning, i vart fall under en övergångstid, vad gäller återgången till arbetsplatsen. 
 

Om en arbetsgivare hävdar att du ska vara hemma två veckor utan lön för att minimera risken för spridning av coronaviruset, ska du på ett tydligt sätt meddela arbetsgivaren att du står till arbetsgivarens förfogande för att utföra arbete och samtidigt vara tydlig med att du har rätt till lön under perioden.

Nej, ingen kan tvingas att vaccinera sig mot sin vilja. Vaccination utgör ett betydande ingrepp i den kroppsliga integriteten. Den enskildes integritet väger tungt och de åtgärder som vidtas på arbetsplatser för att minska smittspridning får aldrig vara oproportionerliga. Det ska alltså alltid övervägas om arbetsgivaren kan minska risken för smittspridning på mindre ingripande sätt än genom att ställa krav på vaccinering. Sådana åtgärder kan exempelvis vara fortsatt social distansering, fortsatt hemarbete, att tillhandahålla skyddsutrustning och handsprit eller intensifierade städrutiner. 
 
Men bedömningen i dessa situationer måste ske utifrån respektive verksamhets unika förutsättningar. Det kan alltså inte uteslutas att det i undantagsfall kan vara så, att arbetstagare inom vissa områden av arbetsmarknaden som inte vill vaccinera sig behöver omplaceras till annat arbete och detta ska då föregås av en förhandling med facket. 
 

Arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar och en skyldighet att förhindra smitta och ohälsa på arbetsplatsen och får ställa den frågan. Vi tror också att en öppen dialog mellan chef och medarbetare är grunden för att skapa en god arbetsmiljö och säkerställa verksamhetens men även individens behov. Du har ingen skyldighet att svara på hälsofrågor så länge det inte är fråga om en pågående rehabilitering. En arbetsgivare har inte rätt att dokumentera vilka anställda som är vaccinerade då en sådan hantering av känsliga personuppgifter typiskt sätt skulle utgöra ett brott mot dataskyddslagstiftningen (GDPR).  

Ja om din arbetsgivare beslutat att arbete ska ske från arbetsplatsen så kan du inte kräva att få arbeta hemifrån. Om du inte infinner dig på arbetsplatsen trots en tydlig instruktion om detta är din frånvaro olovlig och du riskerar ytterst att skiljas från anställningen. Däremot bör det finnas goda möjligheter att komma överens med din arbetsgivare om att hitta ett sätt att arbeta på som känns tryggt. Arbetsgivaren ska i sitt systematiska arbetsmiljöarbete bedöma risker för ohälsa eller smitta i arbetet och arbeta förebyggande med detta i samverkan med skyddsombudet. Notera dock att en arbetsgivare inte har någon möjlighet kontrollera vilka anställda som är vaccinerade eller ej. 
 

Nej, arbetsgivaren har rätt att besluta varifrån arbetet ska utföras. Men om det under pandemitiden fungerat bra för dig att arbeta hemifrån samt mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten har utfärdat särskilda rekommendationer för ovaccinerade som innebär att de fortsatt ska vara försiktiga och undvika folksamlingar bör det finnas goda möjligheter för dig att komma överens med din arbetsgivare om fortsatt hemarbete under en tid. 

Arbetsgivare har enligt arbetsmiljölagen ett ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen och det innefattar även smitta och smittspridning. Arbetsgivaren kan inte tvångsvis utsätta de anställda för olika slags medicinska tester utan det bygger på frivillighet men överenskommelser om tester kan ingås genom enskilda avtal eller kollektivavtal. Om det finns en sådan överenskommelse som en anställd bryter mot genom att vägra testa sig så kan det avtalsbrottet få arbetsrättsliga konsekvenser.

Även om det saknas ett avtal om febertest eller annat typ av Coronatest så ska en intresseavvägning göras mellan arbetstagarens integritet och arbetsgivarens intresse att hindra smitta och ohälsa på arbetsplatsen. Förutsatt att testerna som görs inte är oproportionerliga så kan det vara motiverat med vissa tester för att förhindra smittspridning och då kan en vägran att medverka i testningen få arbetsrättsliga konsekvenser. Innan testning införs ska frågan förhandlas med arbetstagarorganisationen.

Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret oavsett var arbetet utförs. Det saknas dock detaljerad reglering kring vilka verktyg som ska ingå i hemarbetsplatsen och man får ta hänsyn till om hemarbetet är frivilligt eller ej samt i vilken omfattning hemarbetet förkommer. I praktiken är det svårt för en arbetsgivare att kontrollera arbetsmiljön när arbete utförs i hemmet och du måste påtala problem eller risker du ser med din arbetsmiljö. I den dialog som du för med arbetsgivaren bör du ta upp sådan utrustning som du behöver låna hem eller ha i din hemarbetsplats. Det är även en fråga som facket bör ta upp med arbetsgivaren utifrån verksamhetens men även individernas behov.  
 

Ja, ta hjälp av facket för att föra en diskussion med arbetsgivaren i syfte att hitta ett mer flexibelt arbetsliv på din arbetsplats respektive för dig som individ. Ytterst är det arbetsgivaren som beslutar om var och när arbete ska utföras inom ramen för det anställningsavtal ni har. Men många arbetsgivare har funnit att arbetet fungerat mycket bra under pandemitiden då många har arbetat hemifrån och det borde därför finnas goda utsikter i att hitta arbetssätt som innebär större flexibilitet för arbetstagare. Det torde också utgöra en viktig konkurrensfördel för arbetsgivare som erbjuder detta framgent. 

Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret oavsett var arbetet utförs.  I praktiken är det svårt för en arbetsgivare att kontrollera arbetsmiljön när arbete utförs i hemmet och du måste påtala problem eller risker du ser med din arbetsmiljö. I den dialog som du för med arbetsgivaren bör du ta upp sådan utrustning som du behöver låna hem eller ha i din hemarbetsplats för att få en fungerande arbetsmiljö. Det är även en fråga som facket bör ta upp med arbetsgivaren utifrån verksamhetens men även individernas behov.  

Precis som det saknas reglering kring vilken arbetsutrustning din arbetsgivare ska tillhandahålla på kontorsarbetsplatsen saknas det regler som anger vilken utrustning en arbetsgivare är skyldig att tillhandahålla för hemarbetsplatsen. Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar och måste alltså tillse att du har en fungerande arbetsplats när du beordras att arbeta hemifrån. Samtidigt är det rimligt att ta hänsyn till om hemarbetet är helt frivilligt samt i vilken omfattning hemarbete förkommer.

Som anställd omfattas du av en lagstadgad arbetsskadeförsäkring samt, om din arbetsgivare har kollektivavtal, även av en kollektivavtalad försäkring (TFA) som hanteras av försäkringsbolagets AFA. Regleringen av om en olycka ska anses vara en arbetsskada och därmed kunna ersättas ur försäkringarna vid hemarbete är inte lika omfattande utan beror på om olycksfallet står i påtagligt och direkt samband med arbetet som utförs. Det innebär att en olycka som sker under en paus i arbetet i ditt hem kan bli svårare att få bedömd som en arbetsskada men alla olycksfall som inträffar i själva arbetet har du skydd för oavsett var arbetet utförs.   

Ja, det har arbetsgivaren rätt att göra. Det faller inom arbetsledningsrätten. Det är upp till din lokala fackliga representant att hålla koll på att det inte blir för mycket kontrollåtgärder eftersom det kan bli en börda rent administrativt för dig. Dessutom blir arbetsmiljön inte så trevlig om man känner sig övervakad.

Vid sjukdom

Frågor och svar om sjukdom, sjuklön, VAB, smittbärarpenning

Från och med den 1 oktober 2021 upphör de tillfälliga regler kring sjukintyg och sjuklön som tidigare gällt under pandemin. Det innebär att du kommer att behöva uppvisa läkarintyg för din arbetsgivare dag 8. Staten kommer inte längre ta över kostnaderna för din sjuklön, utan din arbetsgivare ska betala din sjuklön de första 14 dagarna.

Från och med den 1 oktober 2021 upphör de tillfälliga regler kring det slopade karensavdraget som tidigare gällt under pandemin. Det betyder att du inte längre kan söka ersättning från staten för den första dagen vid sjukdom då din arbetsgivare gör ett karensavdrag.

Du kan ansöka om smittbärarpenning om du inte får arbeta på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom, såsom Covid-19.  Från och med den 1 oktober 2021 måste du ha läkarintyg från första dagen du ansöker om smittbärarpenning.

Ja, det är arbetsgivarens beslut. Många arbetsgivare följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och uppmanar anställda som känner sig sjuka att inte komma till arbetet.

Du kan bara ta ut VAB om ditt barn är sjukt. Du som behöver vara hemma på grund av att förskola/skola stänger ska ta kontakt med din närmaste chef för dialog kring möjligheten att arbeta hemifrån. Om det inte finns möjlighet för dig att jobba hemifrån behöver du och din närmaste chef komma överens om att du kan ta ut semester, arbetstidsförkortning eller tjänstledighet utan lön. Kommunerna har en skyldighet att tillgodose barnomsorg, kontakta din kommun för mer information om hur det löses där du bor.

Om du känner sig sjuk efter en resa ska du sjukanmäla sig enligt gängse regler och kontakta

Semester

Enligt semesterlagen är det ytterst arbetsgivaren som avgör hur semesterledigheten ska förläggas om ni inte kan komma överens. Arbetsgivaren har emellertid en skyldighet att samråda med dig kring utläggning av semester. Arbetstagare har dessutom enligt lagen rätt att få sin huvudsemester förlagd med fyra sammanhängande veckor under perioden från juni till augusti. Därtill måste arbetsgivaren, om ni inte enas om förläggningen, meddela dig när du ska ha semester minst två månader före semesterns början. Föreligger särskilda skäl kan ett sådant meddelande lämnas minst en månad i förväg. Den nu uppkomna situationen utgör enligt vår bedömning dock inte särskilda skäl i semesterlagens mening. Det är alltså inte möjligt för en arbetsgivare att tvinga en arbetstagare att med kort varsel ta ut innestående semester utan att bryta mot semesterlagen.

Övriga frågor

Om ni inte får eller vill ha fysiska möten kan ni så klart ha årsmöten, styrelsemöten och medlemsmöten på distans. I fall ni pga de rådande omständigheterna inte lyckas genomföra årsmötet innan den tidsfrist ni har i stadgar, så har Sveriges Ingenjörers styrelse beslutat att ge dispens för att skjuta på årsmötet till senare under året.

Fler frågor och svar om varsel, uppsägning, inkomstförsäkring och a-kassa

Mer information hittar du i vår ordinarie FAQ.

Senast uppdaterad 2023-04-12
Till toppen