Sveriges Ingenjörer

Föräldraledighet

Du som är anställd och förälder har enligt föräldraledighetslagen rätt till ledighet från din anställning. Läs om vad som gäller vid föräldraledighet, föräldrapenning, vabb och vobb.

Allt om föräldraledighet

Föräldraledighet kan tas ut som hel- eller delledighet, med eller utan föräldrapenning. Ledigheten gäller vid barns födelse eller adoption. Du som arbetstagare har stora möjligheter att påverka din föräldraledighet, förutsatt att ansökan görs två månader innan ledigheten och delas upp på högst tre perioder per år. Inom kommuner och regioner skall ansökan inlämnas tre månader innan ledigheten. Du har även rätt att vara ledig med tillfällig föräldrapenning för vård av barn.

Helt föräldraledig

Du som är anställd och förälder har rätt att vara helt ledig för vård av barn till dess barnet är 18 månader, och för tid därefter om föräldrapenning tas ut motsvarande ledig tid.

Du som är anställd och är kvinna har rätt till hel ledighet i samband med barnets födelse under en sammanhängande tid av minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen och sju veckor efter förlossningen. Du har också rätt att vara ledig för att amma barnet. 

Deltidsledig 

Med föräldrapenning

Du som är anställd och har rätt till föräldrapenning har möjlighet att förkorta arbetstiden med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel eller en åttondel om du tar ut föräldrapenning motsvarande del.

Utan föräldrapenning

Du som är anställd har rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel för barn som inte har fyllt åtta år eller som är äldre än så men ännu inte har avslutat sitt första skolår.

Ledighet med tillfällig föräldrapenning

Du som är anställd har rätt till ledighet under tid då du får tillfällig föräldrapenning. I samband med barnets födelse har även den andra föräldern rätt till tio dagars ledighet.

Planera din föräldraledighet

I samband med att du ansöker om föräldraledighet rekommenderar Sveriges Ingenjörer att du och arbetsgivaren gör en plan för föräldraledigheten. Vilken kontakt vill du ha med arbetsplatsen, vill du bli inbjuden till konferenser eller sociala evenemang, eller inte ha någon kontakt alls? Kom ihåg att du har rätt att vara med på utvecklingssamtal och lönesamtal även under föräldraledigheten.

Missgynnandeförbud

Enligt föräldraledighetslagen är det förbjudet för arbetsgivaren att missgynna den anställde i en rad situationer som har samband med föräldraledighet. Förbudet gäller bland annat vid lönesättning och omplacering. Utgångspunkten vid lönerevision för tid då du varit helt eller delvis föräldraledig är att du ska behandlas som om du hade varit i tjänst och alltså både följa med i löneutvecklingen som tidigare. När du återgår i tjänst efter föräldraledighet ska du (i normalfallet) återgå till samma eller liknande tjänst.

Skyddsregel vid arbetsbristuppsägning

För den som är helt föräldraledig finns en skyddsregel som innebär att uppsägningstiden börjar räknas först när den föräldraledige återgår i tjänst, på hel eller deltid, enligt den ledighetsanmälan som gäller då uppsägningen sker.  Skyddet gäller enbart för den som är helt föräldraledig när uppsägningen sker.

Föräldrapenning

När du avstår från att arbeta för att ta hand om ditt barn kan du få föräldrapenning. Om barnet är fött 2016 eller senare betalas föräldrapenning ut under högst 480 dagar sammanlagt för båda föräldrarna. 90 dagar är reserverade för vardera föräldern. 

När kan jag ta ut föräldrapenning?

Om ditt barn är fött före den 1 januari 2014:

Du kan ta ut föräldrapenning till och med den dag då ditt barn avslutat första året i grundskolan. Om ditt barn fyller 8 år efter skolavslutningen kan du ta ut föräldrapenning till och med den dagen barnet fyller 8 år.

Om ditt barn är fött den 1 januari 2014 eller senare:

Du kan ta ut föräldrapenning till och med den dag barnet fyller 12 år eller när barnet slutar i årskurs 5 i grundskolan. Men efter att barnet har fyllt 4 år kan ni bara spara 96 dagar sammanlagt.

Kollektivavtal kan ge rätt till föräldralön

Föräldrapenningen kan kompletteras med föräldralön/föräldraledighetstillägg i kollektivavtalet. Den betalas av arbetsgivaren och ersättningen är beroende på villkoren i ditt kollektivavtal.

Kollektivavtalen och avtalsområdena hittar du här

Lokala avtal

Ibland finns också ett lokalt kollektivavtal som kompletterar det centrala kollektivavtalets villkor för föräldralön/föräldraledighetstillägg.

Kontakta de lokala förtroendevalda eller personalavdelning för information om vad som gäller på just din arbetsplats. 

VAB och vobb

VAB – Vård av Barn

Du har rätt att vara ledig från arbetet för att ta hand om sjukt barn, och får då ersättning i form av tillfällig föräldrapenning. Huvudregeln är att du får det i 120 dagar per barn/år tills att barnet är 12 år. Den kan även till viss del överlåtas till annan person. När du vabbar har arbetsgivaren ingen rätt att kräva läkarintyg och betalar heller inte ut någon lön till dig för dessa dagar.

Vobba

Att vobba innebär att du är hemma med sjuka barn, samtidigt som du jobbar hemifrån med lön från din arbetsgivare. Du behöver inte vobba hela arbetsdagen utan kan också vabba delar av den och arbeta resten.

Föräldraledig

Du ska inte få en sämre löneutveckling på grund av att du är eller varit föräldraledig. Du ska lönesättas som om du vore i tjänst. Föräldraledighetslagen innehåller ett förbud mot missgynnande av föräldralediga bland annat vad avser lön och andra anställningsvillkor.

Läs mer om föräldraledighet och missgynnandeförbud

Du har i normalfallet rätt att gå tillbaka till samma, eller om den inte finns kvar, på grund av exempelvis omorganisation, till en liknande tjänst.

Läs mer om föräldraledighet

Till toppen