Sveriges Ingenjörer

Att doktorera

Målet med forskarutbildningen är att bli en bra och självständig forskare. Detta uppnås genom en kursdel och en avhandlingsdel. Kursdelen består i att läsa och tentera av kurser. Hur stor denna del är varierar beroende på forskarämne och examensnivå. Det är också vanligt med annan typ av examination i doktorand-kurser, t ex uppsatsskrivning och muntlig examination.

På teoretiska avdelningar, till exempel matematik, kan krav på antal kurspoäng vara högre än på en experimentell avdelning. Detta beror på att man räknar med att man måste lära sig experimentuppställning, laborationsförfarande och metodutveckling som man inte kan få poäng för. Hur kursplanen ser ut för ditt ämne hittar du mer om på lärosätet.

Avhandlingsdelen omfattar ett vetenskapligt arbete och ska vara av sådan kvalitet att det är publicerbart i vetenskapliga tidskrifter av internationell standard.

Examina och avhandlingar

Vilken examen kan jag avlägga? Och vilken typ av avhandling kan jag välja? Svaren på frågorna hittar du här.

Att vara doktorand är ett arbete

Som doktorand arbetar du under speciella omständigheter med anställningsvillkor som är annorlunda jämfört med övriga arbetsmarknaden. Men även om målet med forskarutbildningen är att bli en bra och självständig forskare så menar vi att utbildningen ska betraktas som ett arbete. Lön och andra villkor ska kunna jämföras med anställningar utanför högskolan direkt efter grundexamen.

Fler forskare behövs

Det är viktigt att allt fler teknologer satsar på forskning. Sveriges Ingenjörer arbetar för att karriären för disputerade ska bli mer attraktiv.

Ett steg är att högskolor och universitet har en medveten strategi för en effektiv forskarutbildning. Det måste finnas en god tjänste- och lönestruktur, så att doktoranderna stimuleras att bli färdiga med examen.

Din studieplan

Forskarutbildningen styrs av en allmän och av en individuell studieplan.
Den allmänna studieplanen fastställs av fakultetsnämnden. Men alla doktorander har rätt till en egen, individuell studieplan.

En studieplan ska innehålla:

  • Tidplan för utbildningen
  • Åtaganden från doktorand och fakultetsnämnd
  • Resor och seminarier som doktoranden bör delta i
  • Annat som gör utbildningen effektiv exempelvis bärbar dator och applikationer, typ av uppkoppling, mobiltelefon etc
Senast uppdaterad 2023-03-03
Till toppen