Sveriges Ingenjörer

Villkor för högskoleanställd och doktorand

Här hittar du information för dig som är anställd inom högskoleområdet.

Ungefär 5 000 medlemmar i Sveriges Ingenjörer är anställda inom högskoleområdet. Vi arbetar för att främja era intressen, både fackligt och professionellt, gentemot departement och myndigheter. Vi har särskilt fokus på arbetsvillkor och lönebildning som är en förutsättning för fortsatt tillväxt inom både forskning och utbildning.

Högskolans verksamhet

 • Högskolornas verksamhet regleras genom lagstiftning och avtal
 • Högskolelagen är en separat lagstiftning för högskoleområdet
 • Förordningarna för högskolan är regeringens anvisningar om tillämpningen av högskolelagen
 • Den arbetsrättsliga lagstiftningen gäller förstås också på högskoleområdet

Vanliga frågor om att vara anställd på högskola

Inom statlig sektor så löper villkors- och löneavtalet tillsvidare och reglerar alla förmåner kopplat till anställningen. Utöver detta så regleras arbetstiden i ett lokalt kollektivavtal. Villkorsavtal-T reglerar kostnadsersättningar, arbetstid, semester, ledighet, uppsägningstider och andra anställningsvillkor. RALS-T är löneavtalet inom sektorn. 

På lärosätena ska det finnas lokala arbetstidsavtal, dessa förhandlas för att svara mot den lokala verksamhetens behov. Grunden är förstås arbetstidslagen. Kontakta dina lokala företrädare i Saco-S-föreningen för att ta reda på vad som gäller på din arbetsplats.

För dig som är universitetslärare eller doktorand omfattas du vanligtvis av årsarbetstid och det regleras i Villkorsavtal-T bilaga 5.

Det innebär att den totala årsarbetstiden är

 • 1 700 timmar för arbetstagare med 35 semesterdagar
 • 1 732 timmar för arbetstagare med 31 semesterdagar
 • 1 756 timmar för arbetstagare med 28 semesterdagar

Omfattas du av årsarbetstid har du rätt till övertidsersättning, men den måste vara beordrad i förväg eller godkänd i efterhand. 

Enligt Villkorsavtal-T bilaga 5 så ska din arbetstid som lärare på universitet eller högskola planeras i en tjänstgöringsplan. Tjänstgöringsplanen ska tas fram i samråd med dig som anställd. Om ändringar sker under året ska det dokumenteras i tjänstgöringsplanen och ett nytt samråd ska ske.

Tyvärr ser det väldigt olika ut på de olika lärosätena huruvida man har tjänstgöringsplaner eller inte. Kontakta gärna din lokala Saco-S förening om du har frågor om detta. 

Det finns många tidsbegränsade anställningar i högskolesektorn men huvudregeln även här är tillsvidareanställning. En anställning som professor får inte tidsbegränsas om det inte gäller konstnärlig professor, adjungerad professor eller gästprofessor.

De tidsbegränsade tjänster som regleras i högskoleförordningen är:

 • Biträdande lektor får anställas i minst fyra år max sex år. Du ska ha avlagt din doktorsexamen högst fem år innan ansökningstiden för det biträdande lektoratet du söker löper ut, om det finns särskilda skäl kan den som avlagt doktorsexamen tidigare anställas. Under anställningens gång ska man ansöka om befordran till universitetslektor. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning.
 • Konstnärlig lärare kan anställas i fem år med möjlighet till ytterligare fem år.
 • Adjungerad professor får vara anställd tidsbegränsat i max tolv år. Syftet med anställningen är att knyta till sig en viss expertis samt att verka för samverkan med det omgivande samhället. Du förväntas ha din huvudsysselsättning utanför lärosätet.
 • Gästprofessor får anställas tidsbegränsat i max fem år och ska ha sin huvudsakliga anställning på ett annat lärosäte. Även denna lärarkategori ska fungera som en samverkande länk mellan lärosätet och samhället.
 • Doktorandanställningar regleras också i högskoleförordningen och kan tidsbegränsas i fyra år max åtta men om det finns särskilda skäl kan anställningen förlängas utöver detta. Här kan du läsa mer om doktorandsanställnigen

Det finns två centrala kollektivavtal som tillåter tidsbegränsade anställningar i högskolesektorn. Den ena är post-dok-anställning som du kan läsa mer om nedan i ett svar nedan.

Den andra är adjungerad lärare. Syftet med denna anställning är att kunna knyta till sig kompetens som vanligtvis inte finns på lärosätet. Anställningen ska vara på 20 procent av en heltid och max två år.

Om du är anställd på Chalmers eller annat lärosäte som inte omfattas av högskoleförordningen brukar liknande anställningar regleras i lokala avtal. Hör av dig till de lokala Saco-S-företrädarna om du vill veta mer.

Det statliga löneavtalet gäller för alla akademiker inom högskolan och lönebildningen sker lokalt på respektive lärosäte. Avtalet heter RALS-T.

Om du är doktorand omfattas du med största sannolikhet av ett lokalt kollektivavtal som reglerar din lön, en så kallad doktorandsstege som du kan läsa mer om här

På de statliga lärosätena finns det ett centralt kollektivavtal som tillåter en tidsbegränsad anställning som post-dok. Avtalet träffades för att skapa en anställningsform för meritering samt att internationella doktorander ska kunna stanna i Sverige och bidra till Sverige som forskningsnation.

Enligt avtalet ska tjänsten vara i minst två år och som längst tre år. Anställningen får förlängas utöver det om det finns särskilda skäl som till exempel ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom facklig organisation, tjänstgöring inom totalförsvaret, klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/ uppdrag. Du anställs för att i huvudsak bedriva forskning. Du ska ha avslutat dina doktorandstudier högst tre år innan ansökningstiden för tjänsten löper ut, om det inte finns särskilda skäl.

En annan förutsättning är att du inte ska ha varit anställd som postdoktor med stöd av detta avtal under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde hos samma arbetsgivare.

Hos Arbetsgivarverket kan du se avtalet i sin helhet

Befordringsprocessen ser väldigt olika ut på olika lärosäten så det är svårt att säga något generellt om den. Det som brukar vara gemensamt är att processen beskrivs i lärosätets anställningsordning och att det är verksamhetens behov som styr beviljandet av befordringar. Det går inte att överklaga ett beslut om befordran med undantag för om du har en tjänst som biträdande lektor enligt högskoleförordningen.

Kontakta din lokala Saco-S-förening om du har frågor om befordringar och hur det tillämpas på ditt lärosäte. 

 

Många lärosäten tillämpar schablonsemester vilket innebär att arbetsgivaren lägger ut semester under undervisningsfri tid, vanligtvis med start första måndagen efter midsommar. Om du vill spara dagar eller om du vill förlägga din semester till andra veckor måste du kontakta din närmaste chef eller HR-avdelning.

Har du frågor om hur detta fungerar på ditt lärosäte, kontakta dina lokala Saco-S-företrädare.

 

Anställningsvillkor

Anställningsvillkoren inom högskoleområdet regleras av avtal på olika nivåer, centralt och lokalt. De lokala avtalen bygger på det centrala. Centrala avtal träffas mellan Saco-S och Arbetsgivarverket och gäller på alla högskolor. Lokala avtal förhandlas fram mellan den lokala Saco-S föreningen och arbetsgivaren.

För dig som är doktorand

När du är doktorand arbetar du under speciella omständigheter med annorlunda anställningsvillkor jämför med resten av arbetsmarknaden. Självklart finns vi här för dig med hjälp och stöd, du kan dessutom få reducerad avgift under tiden du doktorerar.

Om du redan är medlem i Sveriges Ingenörer och vill ha doktorandavgift behöver du kontakta vår medlemsservice. Vi behöver veta var du doktorerar och under vilken period.

Är du inte redan medlem är du är du välkommen att ansöka om medlemskap. Glöm inte att ange i ansökan var du doktorerar samt under vilken period. 

Här kan du läsa mer information riktad till dig ska bli eller redan är doktorand.

 

Facklig representation på din högskola

På din arbetsplats representeras du av Saco-S lokala förening. Saco-S samlar medlemmar från de Sacoförbund som arbetar inom det statliga området, däribland Sveriges Ingenjörer. Föreningen förhandlar med arbetsgivaren om löner, lokala avtal och enskilda medlemsärenden.

Läs mer på Saco-S webbplats

Dessutom finns lokala föreningar för Sveriges Ingenjörer på högskolorna. De arbetar för att bevaka medlemmarnas intresseområden och bistå med rådgivning.

Logga in på dina uppgifter för att se lokalförening och kontaktperson.

Senast uppdaterad 2023-07-13
Till toppen