Sveriges Ingenjörer

Konflikt och strejk

Vad gäller egentligen när det uppstår en konflikt mellan arbetsgivare och fackförbund? Här svarar vi på dina frågor.

Den svenska modellen innebär att fack och arbetsgivare tillsammans bestämmer om spelreglerna på arbetsmarknaden, vilka regleras i kollektivavtal. Det är en framgångsrik modell som inneburit att konflikter på arbetsmarknaden är relativt ovanliga i Sverige idag.

När parterna har undertecknat ett kollektivavtal råder fredsplikt så länge som avtalet gäller, vilket skapar lugn och ro och förutsägbarhet för både arbetsgivare och arbetstagare.

Men när fack och arbetsgivare inte kommer överens i fråga om till exempel löner, arbetstider, arbetsmiljö eller andra villkor finns konfliktvapnet som ett yttersta verktyg för att nå en överenskommelse. Det finns olika konfliktåtgärder som till exempel strejk, lockout eller blockad.

När vi förhandlar om bättre villkor för våra medlemmar och då vi i en strategisk fråga inte får gehör från arbetsgivarna är konfliktåtgärder en möjlighet för att sätta press i förhandlingarna.

Camilla Frankelius
Förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer

Checklista före och under konflikt

 • Se till att Akademikerföreningen/konfliktkommittén har ett privat mobilnummer och en e-postadress som de kan nå dig på.
 • Kontrollera att du är registrerad på rätt arbetsplats i medlemsregistret, vilket behövs för att kunna få ersättning.
 • Du behöver inte svara på fråga från arbetsgivaren om du är fackligt organiserad, eller vilket förbund du är medlem i.
 • Från och med den dagen strejken bryter ut får du inte arbeta, vare sig på kontoret eller någon annanstans.
 • Du står till den lokala konfliktkommitténs förfogande för fackligt arbete under konflikten: dela ut flygblad, skriva information, vara strejkvakt osv.
 • Du måste vara nåbar via telefon och e-post så att du får besked om när strejken är över.
 • Arbetsgivaren betalar inte lön till dig när du strejkar, men du får full ersättning från Sveriges Ingenjörer.
 • När strejken är över går du tillbaka till arbetet som vanligt.

Konfliktåtgärder

I Sveriges Ingenjörer konfliktvarsel preciseras vilka företag (juridiska personer) och arbetsställen (orter) som omfattas. Alla medlemmar inom berörda avtalsområden är skyldiga att ställa upp i konflikt.

Nej, konfliktåtgärderna gäller allt arbete, även hemarbete, via dator, med telefon eller liknande.

Om du arbetar trots strejken så riskerar du att bli utesluten ur förbundet och din arbetsgivare riskerar att begå konfliktbrott och bli skadeståndsskyldig. Enligt förbundets stadgar är du som medlem skyldig att vara lojal mot förbundet och respektera de beslut som förbundet fattar i bl.a. konfliktfrågor. Den medlem som väljer att inte gå ut i strejk trots att denne blivit uttagen kommer med stor sannolikhet att som illojal uteslutas ur förbundet. Innan ett sådant beslut fattas ska medlem som föreslås bli utesluten ges tillfälle att yttra sig i saken.

Det är den ort som du är stadigvarande stationerad på som gäller. Det är inte tillåtet att flytta personal i syfte att motverka konfliktens verkningar, men arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet gäller för övrigt som vanligt. 

Alla medlemmar på det företag eller den arbetsplats som varslet gäller omfattas av varslet, oavsett anställningsform. Det betyder att även exempelvis visstidsanställda eller vikarier omfattas.

Samma regler gällande rätten att delta i stridsåtgärder och rätt till konfliktersättning gäller för utländska medlemmar med arbetstillstånd, som för arbetstagare som är svenska medborgare. Deltagande i fackliga stridsåtgärder ska inte påverka migrationsverkets bedömning av rätten till arbetstillstånd eller möjligheten till förlängningen av tillstånd.

Tänk på att efter konflikten ska relationerna på arbetsplatsen återgå till det normala.

Vilka tjänstemän som eventuellt undantas från konfliktåtgärderna avgör Sveriges Ingenjörer. VD, VD-sekreterare, personalchef brukar normalt vara undantagna, även tjänsteman som är på semester, har kompledigt, tjänstledigt eller är föräldraledig, är kursdeltagare eller kursledare, tjänstgör utomlands, eller utför fackligt uppdrag i bolagsstyrelsen. Du omfattas av konfliktåtgärderna under tid då undantagen inte tillämpas. Tid när du inte är i konflikt får du lön, som vanligt.

Se ovan om undantag från konflikt.

Oftast inte. Syftet med varsel om konflikt är att få till stånd avtal med motparten, helst innan konflikt bryter ut. Om konflikten bryter ut, måste konfliktåtgärderna ge effekt för att motparten ska ändra sin inställning i förhandlingarna. Dispens är i första hand ett arbetsgivarintresse för att minska verkningarna av konflikten och det är arbetsgivaren som får söka dispens hos Sveriges Ingenjörer centralt.

Om du blir sjuk under strejk eller lockout inleds inte någon sjuklöneperiod. Om du fortfarande är sjuk när konflikten upphör börjar sjuklöneperioden första dagen som du skulle ha arbetat. Om du redan är sjuk när strejken eller lockouten inleds fortsätter sjuklöneperioden från och med den första dagen som du avstod från arbete på grund av sjukdom och de därpå följande 13 kalenderdagarna. Om du inte har rätt att erhålla sjuklön på grund av strejken har du rätt till konfliktersättning.

En konflikt innebär alltid förbud mot anlitande av nya konsulter och entreprenörer för att ersätta medlem som är i konflikt, och förbud mot utökning av befintliga konsulters och entreprenörers nuvarande åtaganden.

Sveriges Ingenjörer kommer meddela dig via e-post, vår hemsida, och allmän media när konflikten är över och när du ska återgå i arbete. 

Konfliktersättning

Du får full ersättning från och med första dagen vid strejk eller lockout.

Inkomstbortfall som ersätts är för fast lön, fasta lönetillägg samt rörliga lönedelar. Värdet av rörliga lönedelar är genomsnittet under den senaste 12-månadersperioden av provision, premielön etc. Värde av förmåner, t ex fri bil som inte har kunnat användas under konflikten, ersätts också. Du kan också få ersättning för t ex sjuklön och föräldralön som uteblivit på grund av konflikten.

Nej, konfliktersättning är skattefri och betalas därför ut med nettobelopp som ska motsvara det verkliga lönebortfallet efter skatt beräknat på hela inkomståret. Vi beräknar ersättningen schablonmässigt (lika för alla) motsvarande ett skatteavdrag på 30 procent.

Konfliktersättning söker du via ett formulär som du når genom att logga in på Mina sidor. Om vi blir tvungna att lägga varsel så kommer vi att anvisa hur och när konfliktersättning ska sökas. Ambitionen är att du ska få konfliktersättningen innan arbetsgivaren gör löneavdraget.

Om ansökan om medlemskap har kommit förbundskansliet tillhanda senast vid konfliktutbrott (dvs när strejken bryter ut) får man konfliktersättning.

Om arbetsgivaren slutar betala ut din lön/föräldralön med hänvisning till konflikten kan du ansöka om konfliktersättning från förbundet för att täcka inkomstbortfall.

Arbetsgivaren har ingen skyldighet att betala in till tjänstepensionen under en konflikt. Det kan innebära att ingen avsättning görs för detta. Utgångspunkten är "full ersättning" vid deltagande i konflikt. Bortfall av pensionspremie kan dock inte kompenseras schablonmässigt när vi betalar ut den omedelbara konfliktersättningen, eftersom det premiebortfall som kan uppstå för vissa medlemmar inte kommer att synas förrän senare.

Alla medlemmar som omfattas av strejken är olycksfallsförsäkrade om det händer något under den tid som strejken pågår och om man inte har en egen olycksfallsförsäkring. Arbetar man som strejkvakt eller utför annat uppdrag för förbundet under strejken är man också försäkrad.

Medlemskap

Ingen är skyldig att för sin arbetsgivare uppge fackligt medlemskap inför en eventuell konflikt.

Uppgift om fackligt medlemskap betraktas enligt GDPR dessutom som en känslig personuppgift med samma skyddsnivå som exempelvis uppgifter om hälsa i en läkarjournal. En arbetsgivare är förbjuden att behandla känsliga personuppgifter om det inte är nödvändigt för att fullgöra skyldigheter och utöva särskilda rättigheter inom arbetsrätten eller för att driva rättsliga anspråk.

Om du vill lämna förbundet gör du det genom att kontakta medlemsservice så att du kan få all den information du behöver om vad det innebär att lämna förbundet i en eventuell konfliktsituation. Utträdet ska bekräftas via blankett. Formellt är du bunden av ditt medlemskap månaden ut den månad du ansöker om utträde.

Allmänt om arbetsmarknadskonflikt

Även om parterna i en förhandling alltid har som mål att komma överens finns möjligheten att ta till konflikt som en absolut sista utväg. En förutsättning för att det ska vara möjligt att använda konfliktåtgärder är att det inte råder fredsplikt mellan parterna. Fredsplikt råder exempelvis när parterna är bundna av gällande kollektivavtal. Syftet med konflikten är att sätta press på motparten så att förhandlingarna kan leda fram till att nya kollektivavtal kan tecknas.

Beslut om konflikt och att använda medel ur konfliktfonden fattas av Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse.

Sveriges Ingenjörer kan använda sig i av konfliktåtgärder i tre olika situationer:

 1. Konflikt i samband med en avtalsrörelse.
 2. Då Sveriges Ingenjörer har medlemmar anställda vid ett företag som saknar kollektivavtal kan vi tillgripa konfliktåtgärder för att få företaget att teckna kollektivavtal med oss.
 3. Då andra fackförbund begär sympatiåtgärder från oss när de är i konflikt.

Innan man inleder konfliktåtgärder, måste man förvarna sin motpart. Varslet innebär en förvarning om att konfliktåtgärder kommer att bryta ut om parterna inte kommer överens. En varselhandling ska lämnas till motparten minst sju arbetsdagar i förväg. Varselhandlingen beskriver varför varslet läggs och ska också ange vem konflikten riktar sig mot, vilka medlemmar som berörs, vilka konfliktåtgärder som ska vidtas och när de ska verkställas. Kopia på varslet ska lämnas till Medlingsinstitutet som har att utse medlare i konflikten.

Fullständig arbetsnedläggelse, s.k. strejk, innebär att de medlemmar som är uttagna i strejk måste lämna arbetsplatsen och sina arbetsuppgifter under den tid som konflikt pågår. Detta gäller även för arbetstagare som utför sitt arbete hemifrån eller hos kund. Arbetsredskap av typ mobiltelefon, bärbar dator, tjänstebil (även s.k. förmånsbil) ska lämnas på arbetsplatsen, eller förvaras på annat sätt efter överenskommelse med närmaste chef. Vissa undantag finns avseende förtroendevalda.

Det är en konfliktåtgärd av arbetsgivaren. Den betyder att arbetstagarna på olika sätt utestängs från arbetsplatsen och inte har rätt till lön. Lockout måste varslas om i förväg på samma sätt som övriga stridsåtgärder, se ovan under rubriken varsel.

Sympatiåtgärd är när ett annat förbund vidtar en stridsåtgärd till stöd för vår strejk eller då vi stödjer ett annat förbunds konflikt. En enskild medlem får inte själv besluta sig för att sympatistrejka. Det är förbundet som beslutar vilka företag och arbetsplatser som tas ut i strejk. Så länge du inte fått veta från Sveriges Ingenjörer att du är uttagen i strejk ska du jobba.

Medlemmar i andra Saco-förbund

Medlemmar i andra Saco-förbund ska få instruktioner från sitt förbund om hur man ska göra praktiskt.

Senast uppdaterad 2023-07-10
Till toppen