Sveriges Ingenjörer

Turordningsregeln – ”Sist in, först ut”

Regeln innebär att en person med längre sammanlagd anställningstid har företräde framför den med kortare anställningstid. Men det finns undantag.

Krav på tillräckliga kvalifikationer

En person med lång anställningstid ska omplaceras om detta är möjligt. Men beroende på hur den nya organisationen ser ut kanske en viss typ av kompetens inte längre efterfrågas av arbetsgivaren. Grundregeln är att en anställd ska erbjudas fortsatt anställning endast om han eller hon har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet.

På många företag innebär detta att listan på de personer som slutligen blir uppsagda avviker från en ren sist in – först ut-lista. En person som har varit anställd länge kan bli uppsagd eftersom han eller hon saknar de kvalifikationer som krävs för fortsatt anställning.

Turordningsregler i LAS

Genom de nya reglerna i Lagen om antällningsskydd, LAS, får alla arbetsgivare, oavsett antal anställda, rätt att från turordningen undanta tre anställda som enligt arbetsgivarens bedömning har särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Arbetsgivarens bedömning kan som huvudregel inte överprövas rättsligt.

Turordningsregler i huvudavtalet Svenskt Näringsliv – PTK

I en arbetsbristsituation ska facket och arbetsgivaren gemensamt värdera de bemanningsbehov som finns och försöka komma överens om vilka som ska sägas upp och vilka som ska vara kvar. Arbetsgivarens behov av kompetens och arbetsgivarens möjligheter att bedriva konkurrenskraftig verksamhet ska då särskilt beaktas.

Om en överenskommelse inte kan träffas ger huvudavtalet arbetsgivaren möjlighet att göra fler undantag från turordningen än vad som följer av LAS. En arbetsgivare kan i dessa fall som huvudregel undanta tre tjänstemän och tre arbetare per driftsenhet. De arbetstagare som undantas ska enligt arbetsgivarens bedömning ha särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Huvudavtalet innehåller även alternativa regler för undantag som arbetsgivare i vissa situationer kan använda. För en tydlig bild av möjligheterna till undantag.

Läs mer i skrift från PTK (pdf)

De anställda som inte undantagits med stöd av dessa regler kommer precis som tidigare att turordnas med beaktande av anställningstid och kvalifikationer enligt de principer som redan gäller idag.

Turordningsregler i offentlig sektor

På statlig sektor får arbetsgivaren som har 50 eller fler arbetstagare undanta tre arbetstagare som är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.

På kommunal sektor får inga undantag göras. För bolag inom Sobona gäller LAS, vilket innebär att arbetsgivaren får undanta tre arbetstagare som är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. 

Avtalsturlista

Företaget och facket kan komma överens om en så kallad avtalsturlista. Då frångår man reglerna om sist in – först ut till förmån för en annan lösning. En sådan överenskommelse kan inte göras om arbetsgivaren saknar kollektivavtal. En avtalsturlista kan i princip inte överprövas rättsligt.

Två exempel på hur det kan fungera

Exempel 1

Bosse är civilekonom och har i 30 år arbetat på en marknadsavdelning. Han är med i den lokala akademikerklubben.

Företaget ska omorganisera och marknadsavdelningen ska bort. Det uppstår arbetsbrist på samtliga befattningar på avdelningen. Kvar i företaget blir endast produktion och FoU. Dessa befattningar hålls av civil- och högskoleingenjörer.

Trots att Bosse arbetat längst i företaget får han gå. Han har inte tillräckliga kvalifikationer för de tjänster som finns kvar.

Exempel 2

Lisen är civilekonom och har i tre månader arbetat på en marknadsavdelning på ett mindre tjänsteföretag. Hon är med i den lokala akademikerklubben. Företaget beslutar att göra en omorganisation och säga upp ett antal anställda.

Eftersom Lisens kompetens är unik på företaget får hon behålla sin tjänst, trots att hon har kortast anställningstid.

Senast uppdaterad 2023-09-14
Till toppen