Sveriges Ingenjörer

För dig som vill jobba utomlands

Att arbeta i ett annat land är spännande och utvecklande, men det kräver också en del förarbete. Här har vi samlat råd och tips till dig som vill jobba utomlands.

För att ditt arbete i utlandet ska bli en positiv upplevelse är det viktigt att ta ställning till en rad faktorer, redan innan du tackar ja. Arbetsrätt, löner och villkor varierar från land till land, socialförsäkringssystemen är olika och A-kassan är vanligtvis begränsad till Sverige. Om du har medföljande familj är dessutom fler beroende av att övergången mellan länder blir smidig.

Sveriges Ingenjörer kan ge dig samlad information och rådgivning kopplat till anställningen, medan andra frågor måste besvaras direkt av myndigheter och licenserade rådgivare. Dessutom finns Sveriges Ingenjörers Utlandsfond, som kan vara till stor nytta den dagen du kommer tillbaka till Sverige.

Guide till utlandsarbete

Anställningskontraktet är centralt vid utlandsarbete. Det ska förtydliga vad som gäller för just dig, vilket alltid är svårare att komma överens om i efterhand. Därför är det viktigt att du får ett skriftligt, detaljerat kontrakt för arbetet du ska utföra i landet på förhand, det gäller oavsett vilken anställningstyp som passar in på dig.

Det finns tre olika anställningstyper för arbete utomlands: utsänd, dotterbolagsanställd och lokalanställd. Reglerna för kontrakt är olika beroende på anställningstyp.

Utsänd

 • Är anställd och avlönad av en svensk arbetsgivare men stationerad i utlandet.
 • Omfattas vanligtvis av svensk arbetsrätt, men det är inte självklart att svensk lag alltid tillämpas.
 • Kontraktet bör reglera hur lång tid utlandsuppdraget avser.
 • Omprövning bör ske senast tre månader innan kontraktstiden går ut. Så att återkomst till Sverige kan ordnas om kontraktet inte förlängs

Dotterbolagsanställd

 • Den som jobbar utomlands i exempelvis ett dotterbolag.
 • Omfattas av arbetslandets socialförsäkringssystem.
 • Behöver vara extra noggrann med anställningskontraktet, särskilt gällande försäkringar och pension.

Lokalanställd

 • Jobbar utomlands på eget initiativ.
 • Har samma arbetsrätt som andra i landet. 
 • Får vanligtvis själv förhandla om allt. 

För lön och andra ersättningar gäller olika regler i olika länder. Om du är utsänd under en kortare period brukar man utgå från förhållandet på den svenska arbetsmarknaden.

Utöver lönen tillkommer ofta tillägg som varierar beroende på land. Tilläggen bakas antingen in i lönen eller redovisas separat. Vilken metod som används beror på företagets policy. Hänsyn måste tas till följande:

 • Levnadsomkostnader
 • Sociala avgifter
 • Skatter
 • Krav på internationell rörlighet

Hardship

Vid en värdering av ett löneerbjudande bör du också väga in hardshipersättning. Vissa länder har svårare levnadsförhållanden än andra, vilket motiverar en särskild ersättning, så kallad hardship. Det kan utgå i pengar, som extra reseförmåner och extra ledighet eller en kombination dem.

Ersättningar i staten och företag

För statligt anställda på utlandsuppdrag finns särskilt angivna ersättningsnivåer. Privata företag har olika lösningar, en del kompenserar endast genom hög lön, andra följer mer eller mindre de statliga reglerna. Företag med omfattande utlandsverksamhet har ofta egna system och policies.

Utlandstraktamente

Rekommendationer för utlandstraktamenten finns på Skatteverkets webbplats. De baseras på Skatteverkets allmänna råd för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.

Ordinarie arbetstid i utlandet kan vara både kortare eller väsentligt längre än här hemma. Därför är det viktigt att känna till vilka regler som gäller i det land där du tjänstgör även om du är utsänd och i viss mån följer svenska regler.

Kontrollera vad som gäller för din anställning och vilka regler som tillämpas utifrån om du är utsänd, dotterbolagsanställd eller lokalanställd. När du diskuterar arbetstid med arbetsgivaren bör du reda ut vad som gäller för:

 • Veckoarbetstid
 • Övertid
 • Restid
 • Tjänsteresor
 • Helgdagar
 • Semester 

Dina semesterförmåner ska klart framgå av anställningskontraktet. Den svenska semesterlagen bör tillämpas för svenska utsända. Som dotterbolags- eller lokalanställd omfattas du av arbetslandets semesterlagstiftning och den är olika i olika länder. Ta reda på vad som gäller för landet du ska till.

Först och främst måste du veta om du omfattar av ett kollektivavtal eller inte under din utlandstjänstgöring. Om du inte gör det bör du diskutera ditt behov av försäkringar med en professionell rådgivare.

Utsänd
Är du utsänd från ett företag inom privat sektor med kollektivavtal omfattas du av tjänstepensionen ITP, som innehåller Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Läs mer om dina kollektivavtalade försäkringar på PTKs webbplats.

Dessutom omfattas du av omställningsavtalet TRR enligt "Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring". Läkekostnadsförsäkring ska tecknas enligt detta avtal. Om du enligt överenskommelse med arbetsgivaren har din familj med dig ska även familjen omfattas av försäkringen.

Dotterbolagsanställd
Är du tjänstledig från en svensk arbetsgivare och arbetar utomlands i dotter-, syster- eller moderbolag eller annan verksamhet som har samband med verksamhet i Sverige finns SPP:s Utlandsförsäkring, BenEx. Den tecknas av arbetsgivaren.

BenEx är utformad för att så långt det är möjligt kompensera för förlust av allmän pension och tjänstepension så att den anställde ska få en likvärdig pensionsnivå som vid arbete i Sverige.

Lokalanställd
Som lokalanställd bör du noggrant gå igenom ditt behov av försäkringar med en professionell försäkringsrådgivare.

Alla länder har olika Socialförsäkringsregler. Det skiljer sig åt om du är utsänd, dotterbolagsanställd eller lokalanställd. Det finns också skillnader om du ska arbeta inom eller utanför EU/EES-området.

Arbete inom EU/EES
Huvudregeln är att du som dotterbolagsanställd eller lokalanställd är försäkrad i det land där du arbetar och får tillgodoräkna dig försäkringstiden i Sverige. I övrigt har du samma villkor som arbetslandets medborgare. Utsända kan dock ha kvar svensk försäkring upp till 12 månader och med möjlighet till förlängning.

Arbete utanför EU/EES
Om Sverige har en social trygghetskonvention med landet kan du som utsänd vara kvar i svensk försäkring, som dotterbolagsanställd ska du omfattas av arbetslandets socialförsäkringssystem. Ska du till ett land som Sverige inte har konvention med stannar du kvar i svensk försäkring om du arbetar max ett år i landet.

Utsänd
Är du utsänd i högst ett år är du kvar i svensk försäkring. Jobbar du inom EU/EES eller i ett konventionsland kan detta förlängas upp till fem år. Då har du svensk socialförsäkring och arbetsgivaravgift betalas i Sverige.

Är du utsänd utanför EU/EES eller ett land utan konvention gäller ettårsregeln: Om din utlandstjänst antas överstiga 12 mån omfattas du inte av den svenska försäkringen.

Dotterbolagsanställd
Det är en fördel att vara tjänstledig från din svenska grundanställning. Som dotterbolagsanställd har du inte rätt till förmåner från svensk försäkring.

Normalt tjänar du inte in svensk allmän pension som dotterbolagsanställd. Jobbar du inom EU går det att få dispens hos Försäkringskassan och kvarstå i svensk försäkring. Då ska alla sociala avgifter betalas i Sverige.

Lokalanställd
Du omfattas av arbetslandets socialförsäkringssystem. I övrigt måste du själv se till att försäkra dig. Den utländska arbetsgivaren kanske tar hand om det, eller erbjuder dig att teckna försäkringar. 

Akademikernas a-kassa är begränsat till akademiker verksamma i Sverige. Det innebär att när du arbetar utomlands ger Akademikernas a-kassa dig i allmänhet inget skydd vid arbetslöshet. Men undantag finns.

Eftersom reglerna varierar är det viktigt att du tar reda på vad som gäller för dig innan du reser. Mer information finns på Akademikernas a-kassas webbplats.

Är du utlandsmedlem har du ytterligare ett skydd genom Sveriges Ingenjörers Utlandsfond. Du kan söka understöd om du är arbetslös vid återkomsten till Sverige och utlandsarbetet inte kvalificerar dig för ersättning från Akademikernas a-kassa.

Du måste direkt före startdatumet för utlandstjänstgöringen har varit både yrkesverksam medlem i Sveriges Ingenjörer och bosatt i Sverige under minst 12 månader. Karenstiden är två månader från den dag du är tillbaka och aktivt arbetssökande.

Läs mer om Sveriges Ingenjörers Utlandsfonds tillämpningsföreskrifter.

Det viktigaste i ditt kontrakt

Ditt anställningskontrakt ska förtydliga vad som gäller för just dig på ditt nya jobb i ditt nya land.  Checklistan nedan kan du använda för att kontrollera att de viktigaste villkoren kommer med och regleras i kontraktet. Du kan alltid kontakta Rådgivningen för hjälp och granskning av ditt kontrakt innan du skriver på.

Anställningsvillkor

 • Vem är arbetsgivare?
 • Var ska jag arbeta? Vad ska jag göra?
 • När ska jag börja/ sluta?
 • Vilken anställningsform har jag?
 • Vilken lön ska jag ha? När och hur ska lönen justeras/höjas?
 • Har jag bonus? Hur fungerar det?
 • När och var ska lönen utbetalas? I vilken valuta?
 • Hur lång är arbetstiden per dag/vecka?
 • Vilka dagar är lediga, vilka ska jag arbeta?
 • Semesterns längd?
 • Övertidsersättning? Restidsersättning? Traktamenten?
 • Uppsägningstider för dig och för arbetsgivaren?
 • Konkurrensklausuler och sekretess?
 • Hur och var regleras tvister om tolkning av avtalet?

Sociala villkor

 • Vad gäller vid sjukdom? Får du sjuklön?
 • Rese- och olycksfallsförsäkring? Livförsäkring?
 • Hur ser försäkringsskyddet ut?
 • Pensionspremieinbetalningar?

Boende

 • Var ska jag bo och vem betalar bostaden?
 • Utrustningsbidrag? (Ofta saknar lägenheterna exempelvis spis och kylskåp)
 • Vem betalar ut- och hemresa för familjen och bohaget?

Övriga villkor

 • Antal hemresor per år?
 • Eventuella rekreationsresor som kompensation för jobbiga förhållanden?
 • Vem betalar eventuella avgifter för fritidssysselsättningar?
 • I flera länder debiteras en skolavgift. Vem betalar?
 • Tjänstebil? Vem står för vad?

Förmåner för utlandsanställda

Medlemmar som arbetar utomlands har tillgång till en rad specialanpassade fömåner. Om du är anställd utanför Norden, kan du bli utlandsmedlem i Sveriges Ingenjörer. Då betalar du bara halva ordinarie medlemsavgiften. Du kan även bli gästmedlem i våra systerorganisationer inom Norden eller i Australien. Du får då samma rätt till stöd och juridisk hjälp som deras ordinarie medlemmar.

Läs mer om förmåner för utlandsmedlemmar.

Studera utomlands

Många arbetsgivare värderar utlandserfarenhet högt när de rekryterar. I takt med att gränserna suddas ut krävs mer och mer erfarenhet av språk och olika kulturer. När du pluggar utomlands utvecklas du också som människa och skaffar dig ett minne för livet. Dessutom får du en merit till i ditt cv.

Universitets- och högskolerådets webbplats studera.nu har nyttig information om att plugga utomlands. Där kan du läsa om hur du kommer iväg, vad du ska tänka på kring finansiering och bostad, värdering av dina studier när du kommer hem och mycket mer.

Senast uppdaterad 2022-03-01
Till toppen