Examensarbete

Examensarbetet, eller exjobb som det vanligen kallas, ger dig möjlighet att testa dina teoretiska kunskaper i praktiken och få en bra merit till ditt cv. Vi tipsar och guidar dig.

Hitta rätt exjobb

Eftersom möjligheten finns att uppdragsgivaren erbjuder dig anställning efter ditt exjobb, är det viktigt att söka upp ett företag eller en organisation där du tror att du kan trivas på lång sikt. Fundera på vilka branscher du är intresserad av att jobba inom efter din utbildning och vilka ämnesområden du vill fördjupa dig i.

Lägg också tid och energi på att skriva en bra ansökan. Att hitta och få tag i ett spännande exjobb tar ofta lång tid, så se till att vara ute i god tid.

Ta kontakt

Många arbetsgivare lägger kontinuerligt ut aktuella studentuppdrag och exjobb. Du kan också kontakta företag och organisationer som du själv är intresserad av.

Om du söker ett exjobb som inte har utannonserats behöver du ha en idé om vad du vill göra. Ring upp, eller prata med representanter på en mässa eller arbetsmarknadsdag för att få veta deras behov.

Förbered dig väl:

 • Läs på om företaget eller organisationen.
 • Tänk ut vad du kan bidra med och varför din kompetens är intressant.
 • Formulera varför du är intresserad av att göra ditt exjobb just där.

Om du inte vet vem du ska kontakta, börja med personalavdelningen och fråga efter namn på chefer på lämpliga avdelningar. Ring sedan dessa för att diskutera vad du kan och vilka behov de har.

Ta hjälp av ditt lärosäte

Ta också hjälp av ditt lärosäte. Sök i databaserna efter tidigare exjobb för inspiration. Det finns också möjlighet att göra ditt exjobb direkt på skolan. Kontakta studievägledaren på ditt lärosäte om vilka rutiner som gäller.

Priser och stipendier

Sveriges Ingenjörer delar varje år ut två priser för examensarbeten.

 • Lilla Polhemspriset för bästa exjobb på civilingenjörsnivå
 • Wimanska priset för bästa exjobb på högskoleingenjörsnivå

Läs mer om priserna här

Du har också möjlighet att söka stipendier för examensarbete eller utlandsstudier, samt bidrag för ökade kostnader som kan uppstå när du gör exjobb.

Sök våra stipendier och bidrag här

Exjobb utomlands

Du kan göra ditt exjobb på ett utländskt företag eller organisation, eller genom en institution som har samarbete med ett utländskt universitet.

Väljer du att göra ditt exjobb utomlands bör du vara medveten om att det krävs ett stort engagemang från din sida. Du bör ordna ditt exjobb åtminstone ett år i förväg.

För mer information, kontakta din studievägledare, kårens internationella sekreterare eller motsvarande.

 

 

Tips

Det är mycket att tänka på när det är dags för exjobbet. Här har vi samlat några tips om vad du ska tänka på före, under och efter ditt exjobb.

 • Fundera ut ett ämne i god tid. Vad är du intresserad av? Vad kan du ha nytta av i din framtida karriär?
 • Kolla i uppsatsdatabaserna hos högskolor och universitet var tidigare exjobb genomförts och vad de handlat om.
 • Lärare och karriärcentra på ditt lärosäte kan ha kontakter och tips om vart du kan vända dig.
 • Besök arbetsmarknadsdagar för att få kontakter.
 • Besök webbplatser för exjobbsförmedlingar och arbetsgivare du är intresserad av.
 • Ring till företag, organisationer och myndigheter och fråga om deras behov.
 • Kontakta företagsnätverk, som exempelvis handelskammare, företagarföreningar och Svenskt Näringsliv, samt kommuner för att få tips på tänkbara uppdragsgivare.
 • Gör en tidplan för ditt exjobb.
 • Bekanta dig med rapportmallen som gäller för ditt exjobb, så att du vet hur upplägget ska vara innan du börjar skriva.
 • Tänk på att om du gör exjobbet på ett företag, en organisation eller en myndighet ska du både ha en handledare därifrån och en från ditt lärosäte.
 • Ha regelbunden kontakt med dina handledare och stäm av ditt jobb.
 • Följ din tidplan!
 • Sträva efter att sammanföra dina målsättningar med uppdragsgivarens behov och förväntningar på ditt exjobb.
 • Se till att göra ett bra arbete för att öka dina chanser till anställning när exjobbet är avslutat.
 • Var tydlig med att du är intresserad av anställning efter examen, om du är det.
 • Ta reda på vilka steg du ska följa för att få exjobbet godkänt.
 • Skriv en sammanfattning och lämna till uppdragsgivaren tillsammans med rapporten i sin helhet.
 • Se till att få ett intyg från uppdragsgivaren, som beskriver vilka uppgifter du haft och hur du hanterat dem.
 • Om du inte får jobb hos uppdragsgivaren, fråga om du får använda dem som referens när du söker jobb.
 • Uppdatera ditt cv och din LinkedIn-profil med ditt exjobb.

Rätt till ersättning?

Eftersom exjobbet genomförs som en del av din utbildning, har du normalt inte rätt till ersättning.

Enligt en undersökning bland Sveriges Ingenjörers studentmedlemmar förekommer det i en del fall att ersättning betalas ut för examensarbetet, det brukar röra sig om 1000 kr/högskolepoäng för utfört arbete.

Om ditt examensarbete ingår som en del av ett företags produktion eller om företaget på annat sätt har nytta av det, finns anledning att diskutera ersättning. Ju längre fram i din utbildning du befinner dig, desto mer kvalificerad är du eftersom du i princip är färdig ingenjör.

Det är viktigt att du har reglerat vilka villkor som gäller i ett skriftligt avtal. Läs mer om villkor och rättigheter under respektive flik.

Om du gör ditt exjobb hos ett företag eller inom stat/kommun/landsting är du enligt huvudregeln att anse som anställd där. Men det finns branscher, till exempel inom teknikindustrin, där huvudregeln är den motsatta. Frågan om du är anställd eller inte har betydelse i flera avseenden, bland annat vad gäller rätten till eventuella uppfinningar som du åstadkommer. Det är därför viktigt att reglera villkoren för exjobbet i ett skriftligt avtal.

Vid en tvist i domstol avgörs frågan om du är anställd eller inte utifrån en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Följande faktorer är då av betydelse:

Det enskilda avtalet

Om det står i ditt avtal att exjobbet är en anställning så kan du utgå från att det är det som gäller. Men du kan också vara anställd utan att det framgår av ditt avtal. Det beror på att arbetsrätten är tvingande till skydd för arbetstagaren. Praxis i branschen och dina faktiska arbets­förhållanden och väger tyngre än själva avtalet.

Branschpraxis

Den tyngst vägande faktorn är hur det ser ut den bransch där du utför examensarbetet. I vissa branscher är exjobbare normalt anställda medan det ser annorlunda ut på andra branschområden. De centrala kollektivavtalen ger en stark indikation på vad som gäller i branschen. Kollektivavtalen för samtliga branscher hittar du här.

Mellan Teknikarbetsgivarna och Sveriges Ingenjörer finns en särskild överenskommelse om att studenter inte ska anses vara anställda vid företaget där de utför exjobb. Gör du ditt exjobb hos företag som till exempel ABB, Alfa Laval, Atlas Copco, Ericsson, SAAB eller Volvo är du alltså normalt inte anställd vid företaget. Det finns dock inget som hindrar att du enskilt kommer överens med företaget om att ditt exjobb ändå ska vara en anställning. 

Arbetsförhållandena

Finns inga riktlinjer i kollektivavtal eller branschpraxis i övrigt får bedömningen ske utifrån dina faktiska arbetsförhållanden. Om du i praktiken utför arbete som om du vore anställd, d.v.s. jobbar heltid och utför löpande arbetsuppgifter som normalt utförs av ordinarie personal (till skillnad från att gå bredvid någon), talar det för att du är anställd.

Beroende på om du är anställd eller inte gäller olika regler och villkor för dig under exjobbet.

Anställd

Som anställd skyddas du av den arbetsrättsliga lagstiftningen och av arbetsgivarens försäkringar. Om företaget där du utför ditt arbete har kollektivavtal omfattas du av dessa villkor i princip på samma sätt som övriga anställda. För akademiker finns ingen kollektivavtalad minimilön, så det är viktigt att du själv kommer överens med arbetsgivaren. Använd våra rekommenderade ingångslöner för högskole- och civilingenjörer som ett riktmärke.

Exjobbet pågår normalt under en tidsbestämd period, och är då en s.k. tidsbegränsad anställning. Utgångspunkten är att en tidsbegränsad anställning inte kan sägas upp av dig eller arbetsgivaren i förväg, om ni inte särskilt har kommit överens om det.

Inte anställd

Är du inte anställd under ditt exjobb omfattas du inte av den arbetsrättsliga lagstiftningen, med undantag för diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen som även skyddar praktikanter. Under förutsättning att praktikplatsen är godkänd av din högskola skyddas du som vanligt av högskolans studentförsäkring.

Även om exjobbet inte är en anställning förekommer det att exjobbaren får bidrag eller ersättning från företaget för sitt arbete. Du bör också avtala om att kostnader i form av resor, uppehälle, material eller annat ska ersättas av företaget. Ofta vill företaget få med en sekretessklausul i avtalet till skydd för företagshemligheter. Du bör då se till att klausulen inte innehåller någon vitessanktion.

Det är lätt att man som exjobbare tar på sig för mycket ansvar och arbetsuppgifter. Är exjobbet ingen anställning är det heller inte meningen att du ska överta den ordinarie personalens uppgifter. Utgångspunkten är att du är på arbetsplatsen för att observera och att lära dig.

Företaget har normalt rätt att fritt nyttja resultatet av ditt exjobb. Om arbetet resulterar i en patenterbar uppfinning gäller dock olika regler beroende på om du är anställd eller inte.

Anställd

Huvudregeln är att uppfinnaren själv äger sin uppfinning. En arbetsgivare har dock rätt att överta patenterbara uppfinningar som anställda åstadkommer i tjänsten med stöd antingen av lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar (LAU) eller det s.k. Uppfinnaravtalet som gäller hos företag med kollektivavtal. Om arbetsgivaren övertar din uppfinning så har du i vissa fall rätt till en ”skälig ersättning”. Vad som är skälig ersättning avgörs från fall till fall och tyvärr saknas tydliga riktlinjer. 

Inte anställd

Är du inte anställd under ditt exjobb äger du själv eventuella patenterbara uppfinningar som du åstadkommer. Du har därmed rätt att själv söka patent och att exploatera din uppfinning. Om företaget vill använda uppfinningen måste företaget antingen köpa eller leasa uppfinningen av dig.

Om du inte själv vill exploatera uppfinningen har du normalt ingen glädje av att själv söka patent på den. Det är då bättre att erbjuda företaget att köpa din uppfinning mot en avtalad ersättning, normalt i form av royalty. Royalty mellan två fristående parter brukar vanligen ligga mellan 5 och 10 procent av produktens nettoförsäljningspris. Vad som är en rimlig nivå i ditt fall beror bl.a. på hur mycket resurser som företaget har bistått med i arbetet. Kontakta Sveriges Ingenjörer för rådgivning.

Det är vanligt att företaget i förväg förbehåller sig en rätt att överta eventuella immateriella rättigheter (däribland uppfinningar) som exjobbaren åstadkommer. Om du inte får någon ersättning alls från företaget, eller väldigt låg ersättning i förhållande till uppfinningens värde, kan villkoret i ditt avtal under vissa förutsättningar jämkas. En talan mot företaget om ytterligare ersättning för din uppfinning måste väckas inom tio år räknat från den tidpunkt då företaget övertog uppfinningen från dig. Som medlem i Sveriges Ingenjörer har du möjlighet att få rättshjälp i en sådan tvist mot företaget.

Som medlem hos oss har du rätt till rådgivning, förhandlingshjälp och rättshjälp i frågor som rör ditt exjobb.

Kontakta Rådgivningen

Checklista för ditt exjobb

 • Reglera villkoren för examensarbetet i ett skriftligt avtal. 
 • Innan du skriver under avtalet – kontrollera med den lokala fackklubben eller med Sveriges Ingenjörers rådgivning att villkoren är rimliga. Det bör t.ex. inte finnas någon vitesklausul i avtalet.
 • Är du anställd under exjobbet har uppdragsgivaren normalt rätt att överta eventuella uppfinningar som du åstadkommer. Du har då viss rätt till ersättning.
 • Är du inte anställd äger du själv eventuella uppfinningar som du åstadkommer. Om du överlåter rätten till uppfinningar bör du avtala om en viss garanterad ersättning.
 • Om du har åstadkommit en patenterbar uppfinning under ditt exjobb – kontakta den lokala fackklubben eller Sveriges Ingenjörer i god tid före tioårsfristens utgång för rådgivning om vad som är en skälig ersättning.

 

 

Snabba frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om exjobb

Det finns många olika sätt. Ta själv kontakt med företag, organisationer eller myndigheter, sök utannonserade exjobb, kolla med ditt kontaktnät, använd sociala medier.

Det vanliga är att lärosätet hjälper dig att hitta ett exjobb. Som regel innebär det att du får göra ditt exjobb direkt på skolan. Kontakta ditt lärosäte för att höra vilka rutiner som gäller där.

Nej, du har normalt inte rätt till ersättning. Men om ditt examensarbete ingår som en del av produktionen eller om företaget har nytta av ditt arbete finns all anledning att ta upp frågan. Ju senare du befinner dig i din utbildning, desto mer kvalificerad är du.

Examensjobb kan kvalificera dig för a-kassa om du får lön för ditt arbete och ditt avtal uppfyller a-kassereglerna. Kontakta Akademikernas a-kassa eller Sveriges Ingenjörers medlemsservice om du vill veta mer.

Några generella regler för examensarbeten som genomförs på uppdrag av företag eller organisation finns inte. Därför är det extra viktigt att du diskuterar villkoren kring ditt exjobb med uppdragsgivaren innan du påbörjar examensarbetet.

Bäst är förstås att göra ett riktigt bra exjobb och att tala om för din uppdragsgivare att du gärna fortsätter att arbeta där efter examen. Fundera på vad du har för målsättningar och vad du vill få ut av ditt exjobb. Försök sedan sammanföra det med uppdragsgivarens förväntningar och behov för att kunna lyfta fram vad du kan bidra med.

Till toppen